Gå til sidens indhold

Materialestrømsregnskab

Materialestrømsregnskabet giver et overordnet billedet af arten og vægten af de materialer (naturressourcer og varer), som på den ene side kommer ind i økonomien ved høst, hugst, fangst og indvinding fra naturen eller importeres, og på den anden side eksporteres fra Danmark. Materialestrømsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold, der opstilles i tilknytning til nationalregnskabet under anvendelse af samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer. Derved kan sammenhængen mellem økonomi og miljø belyses på en logisk måde.

På baggrund af materialestrømsregnskabet og en model, der er udviklet af Eurostat er Danmarks import og eksport omregnet til råstofækvivalenter (ressourcefodaftryk), som angiver mængden af råstoffer, der globalt set er nødvendig for at kunne producere en vare eller tjeneste. I råstofækvivalenten indgår samtlige råstoffer, der skal indvindes fra naturen, herunder også de råstoffer, der medgår i produktionsprocesserne både hos den primære producent og hos alle underleverandører i indlandet og i andre lande.

Indhold

Materialestrømsregnskabet indeholder oplysninger om materialestrømme i form af vægten af dansk ressourceudvinding samt import og eksport af varer fordelt på materialetyper.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Materialestrømsregnskabet og råstofækvivalenterne sammenstilles på basis af interne og eksterne kilder for ressourceudvinding samt adskillige andre statistikker. Opgørelsen af ressourceækvivalenterne er baseret på modelberegninger.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Regnskabet er relevant for alle der ønsker oplysninger om sammenhængen mellem økonomi på den ene side og naturressourcer på den anden side. Resultaterne er relevante i forhold til analyser af den cirkulære økonomi. Regnskabet efterspørges bl.a. af ministerier, styrelser, konsulentvirksomheder. Desuden indgår regnskabet i de europæiske miljøøkonomiske regnskaber som indsamles af Eurostat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Oplysning om materialestrømmene i form af vægten af de forskellige materialetyper beror for en del materialetypers vedkommende på omregningsfaktorer fra andre enheder til vægt, hvorfor der er knyttet en hvis usikkerhed til vægtoplysningerne.

Råstofækvivalenterne er baseret på en forholdsvis ny beregningsmetode, der involverer modelberegninger og en lang række antagelser og skøn. Tallene er således forbundet med meget stor usikkerhed og udtrykker først og fremmest størrelsesordener.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken fremkommer normalt uden forsinkelser i forhold til det planlagte tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Materialestrømsregnskabet er opstillet i form af tidsserier og foreligger for hvert år fra 1993 og frem til det seneste offentliggørelsesår (fra 2008 og frem for råstofækvivalenterne). For disse år er regnskabet opstillet konsistent, så der er fuld sammenlignelighed over tid. Tilsvarende er regnskabet sammenligneligt med de materialestrømsregnskaber, der opstilles for andre EU-lande som følge af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Materialestrømsregnskab. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Materialer og affald. Statistikken formidles desuden på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed