Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Emil Urhammer
39 17 30 26

euh@dst.dk

Hent som PDF

Materialestrømsregnskab

Materialestrømsregnskabet indeholder oplysninger om materialestrømme i form af vægten af dansk ressourceudvinding samt import og eksport af varer fordelt på materialetyper.

Indholdsbeskrivelse

Materialestrømsregnskabet beskriver arten og vægten af de varer og materialer, der er nødvendige for at opretholde dansk produktion og forbrug og for, at vi kan eksportere varer til udlandet. Regnskabet giver et fundament for at forstå de overordnede sammenhænge mellem forbruget af ressourcer og generering af affald og andre uønskede restprodukter.

Materialestrømmene opgjort som råstofækvivalenter (ressourcefodaftryk) angiver den samlede mængde råstoffer, der globalt set er medgået for at kunne producere importen, eksporten og den samlede danske ressourceanvendelse.

Grupperinger og klassifikationer

Materialestrømsregnskabet offentliggøres i henhold til en klassifikation fastsat af Eurostat i forbindelse med forordningen om europæiske miljøøkonomiske regnskaber. Klassifikationen inddeler ressourcer og varer i ca. 50 grupper omfattende biomasse, metalliske og ikke-metalliske mineraler, fossil energi og andre produkter.

De bagvedliggende data for import og eksport er klassificeret på grundlag af de gældende versioner af EU's Kombinerede Nomenklatur (KN), der benyttes til opgørelse af EU-landenes samhandel samt handel med ikke-EU-lande. I den danske udenrigshandelsstatistik sker offentliggørelse af de mest detaljerede vareoplysninger på grundlag af KN. KN består af omkring 9.300 varekoder.

Klassifikationen for materialestrømmene opgjort som råstofækvivalenter adskiller sig fra klassifikationen af de direkte materialestrømme på nogle områder, og opgørelsen er foretaget på et mere aggregeret niveau. Råstofækvivalenterne er fordelt på råstoftyper såvel som importerede og eksporterede varer og tjenester. Råstofækvivalenterne for vare- og tjenestegrupperne følger Eurostats CPA nomenklatur.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Materialestrømsregnskab: Materialestrømsregnskab for økonomien som helhed (EW- MFA) er konsistente opgørelser over materialeinput i de nationale økonomier, ændringer i materialebeholdninger inden for økonomien og materialeoutput til andre økonomier eller til miljøet.

Enheder

Materialestrømsregnskabet opgøres for den danske økonomi som helhed.

Råstofækvivalenten kan opgøres for en enkelt produktgruppe (både varer og tjenester) eller for overordnede kategorier som samlet import, eksport eller forbrug.

Population

Alle enheder der udøver dansk økonomisk aktivitet.

Geografisk dækning

Danmark, idet der dog for ressourceækvivalenternes vedkommende er medtaget den globale ressourceindvinding.

Tidsperiode

Materialestrømsregnskabet dækker tidsperioden fra 1993 og frem.

Råstofækvivalenterne dækker tidsperioden fra 2008 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Materialestrømmene og råstofækvivalenterne opgøres i tons pr år.

Referencetid

Statistikken følger kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Materialestrømsregnskabet er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af Materialestrømsregnskabet, idet alle oplysninger er baseret på eksisterende statistikker.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden om Materialer og affald og på den samlede side for Grønt nationalregnskab eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.