Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Aya Permin
39 17 38 64

aya@dst.dk

Hent som PDF

Materialestrømsregnskab

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Materialestrømsregnskab. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Materialer og affald. Statistikken formidles desuden på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Materialestrømsregnskab.

Publikationer

Arbejdsnotatet De danske materialestrømme - Beskrivelse og dokumentation af Danmarks Statistiks materialestrømsregnskaber beskriver de forskellige materialestrømsregnskaber, som Danmarks Statistik udarbejder og offentliggør i Statistikbanken. Notatet indeholder både en præsentation af de data, der findes i Statistikbanken og en beskrivelse af de metoder og kildedata, der er anvendt ved opstillingen af regnskaberne. Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt. Materialestrømme opgjort i råstofækvivalenter indgik i DST-analysen Hvordan påvirker vores forbrug verdens naturressourcer?.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Materialer og affald i følgende tabel:

  • MRM2: Materialestrømsregnskab efter materialetype og indikator
  • RME1: Materialestrømme opgjort i råstofækvivalenter efter råstoftype og indikator
  • RME2: Importens og eksportens råstofækvivalenter efter varer og tjenester og råstoftype

Derudover udgives en SDG-indikator opgjort i tons pr. indbygger baseret på Materialestrømsregnskabet: - SDG08043: Indenlandsk materialeanvendelse efter måleenhed

Adgang til mikrodata

Regnskabet offentliggøres på det mest detaljerede niveau, og der er generelt ikke adgang til mere detaljerede data.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Statistikken udgives på et niveau som ikke nødvendiggør yderligere diskretionering.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.