Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Aya Permin
39 17 38 64

aya@dst.dk

Hent som PDF

Materialestrømsregnskab

Det overordnede materialestrømsregnskab bygger på en række velunderbyggede officielle statistikker. Men oplysningerne om vægt for de forskellige materialetyper beror i en del tilfælde på omregningsfaktorer fra andre enheder, hvilket giver usikkerhed. Desuden er råstofækvivalenterne baseret på en forholdsvis ny beregningsmetode, der involverer modelberegninger og en lang række antagelser og skøn. Disse tal er derfor forbundet med større usikkerhed og udtrykker først og fremmest størrelsesordener.

Samlet præcision

Det overordnede materialestrømsregnskab bygger på en række velunderbyggede officielle statistikker. Men oplysningerne om vægt for de forskellige materialetyper beror i en del tilfælde på omregningsfaktorer fra andre enheder, hvilket giver usikkerhed. Desuden er råstofækvivalenterne baseret på en forholdsvis ny beregningsmetode, der involverer modelberegninger og en lang række antagelser og skøn. Disse tal er derfor forbundet med større usikkerhed og udtrykker først og fremmest størrelsesordener.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Opgørelsen af import og eksport er baseret på oplysninger om vægten af importerede og eksporterede varer fra udenrigshandelsstatistikken, samt oplysninger om vægten af energivarer fra energiregnskabet. Der er knyttet en vis usikkerhed til vægtoplysningerne i disse kildedata. Derudover er det ikke alle varer, der opgøres i vægt i datakilderne. Derfor er der for nogle materialetyper anvendt en omregningsfaktor fra økonomiske oplysninger til materialevægt. Dette medfører, at der også for disse varer er knyttet en ekstra usikkerhed til vægtoplysningerne. Materialestrømsregnskabet opgjort i råstofækvivalenter bygger på en modelberegning, hvor det totale materialeforbrug for import og eksport af varer beregnes på baggrund af estimerede råstofækvivalenter. Da der er tale om modelberegninger og estimater, er der knyttet en væsentlig usikkerhed til tallene.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der ikke foretaget målinger af kvaliteten, men den anses værende bedst mulig givet de ressourcer, der anvendes på opstillingen af regnskabet. Materialestrømsregnskabet har et omfang og en detaljeringsgrad der ligger på niveau med andre lande som fx Holland, Sverige og Norge. Regnskabet opstilles desuden i overensstemmelse med de internationale anbefalinger fra FN og Eurostat m.fl.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der udarbejdes foreløbige materialestrømsregnskaber, som offentliggøres i marts måned efter referenceåret. Endelige materialestrømsregnskaber udgives i marts måned, tre år og tre måneder efter referenceåret.

Ved offentliggørelsen af materialestrømsregnskabet i december 2020 er der foretaget en revision af de tidligere offentliggjorte tal for dansk ressourceindvinding i perioden 1993-2018 indenfor materialetypen 1.3.1 Tømmer (industrikævler, inkl. træ til energiformål). Revisionen skyldes en fejlrettelse af klassificeringen af dansk hugst af træ til energiformål, som bør tilhøre materialetypen 1.3.1.

Revisionen vedrører dansk ressourceindvinding indenfor materialetyperne 1.3.1 Tømmer (industrikævler, inkl. træ til energi), 1.3 Træ og produkter heraf og 1 Biomasse.