Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Emil Urhammer
39 17 30 26

euh@dst.dk

Hent som PDF

Materialestrømsregnskab

Oplysning om materialestrømmene i form af vægten af de forskellige materialetyper beror for en del materialetypers vedkommende på omregningsfaktorer fra andre enheder til vægt, hvorfor der er knyttet en hvis usikkerhed til vægtoplysningerne.

Råstofækvivalenterne er baseret på en forholdsvis ny beregningsmetode, der involverer modelberegninger og en lang række antagelser og skøn. Tallene er således forbundet med meget stor usikkerhed og udtrykker først og fremmest størrelsesordener.

Samlet præcision

Oplysning om materialestrømmene i form af vægten af de forskellige materialetyper beror for en del materialetypers vedkommende på omregningsfaktorer fra andre enheder til vægt, hvorfor der er knyttet en hvis usikkerhed til vægtoplysningerne.

Råstofækvivalenterne er baseret på en forholdsvis ny beregningsmetode, der involverer modelberegninger og en lang række antagelser og skøn. Tallene er således forbundet med meget stor usikkerhed og udtrykker først og fremmest størrelsesordener.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der findes ingen opgørelser af anden usikkerhed.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der ikke foretaget målinger af kvaliteten, men den anses værende bedst mulig givet de ressourcer der anvendes på opstillingen af regnskabet. Materialestrømsregnskabet har et omfang og en detaljeringsgrad der ligger på niveau med andre lande som fx Holland, Sverige og Norge. Regnskabet opstilles desuden i overensstemmelse med de internationale anbefalinger fra FN og Eurostat m.fl.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der udarbejdes foreløbige materialestrømsregnskaber, som offentliggøres i december. Endelige materialestrømsregnskaber udgives i december 3 år efter referenceåret.

Ved offentliggørelsen af materialestrømsregnskabet i december 2020 er der foretaget en revision af de tidligere offentliggjorte tal for dansk ressourceindvinding i perioden 1993-2018 indenfor materialetypen 1.3.1 Tømmer (industrikævler, inkl. træ til energiformål). Revisionen skyldes en fejlrettelse af klassificeringen af dansk hugst af træ til energiformål, som bør tilhøre materialetypen 1.3.1.

Revisionen vedrører dansk ressourceindvinding indenfor materialetyperne 1.3.1 Tømmer (industrikævler, inkl. træ til energi), 1.3 Træ og produkter heraf og 1 Biomasse.