Gå til sidens indhold

Detaljeret materialestrømsregnskab (fysiske supply-usetabeller)

Formålet med det detaljerede materialestrømsregnskab er at belyse arten og mængden af alle materialer (naturressourcer, varer, restprodukter) knyttet til brancher, privat og offentligt forbrug, import og eksport mv. Regnskabet kan anvendes til at belyse det fysiske omfang af ressourceforbrug, produktion af varer og restprodukter, udenrigshandel mv. og det bidrager dermed med information, der er anvendelig ved analyse af cirkulær økonomi mv. Regnskabet er tilgængeligt for året 2018.

Indhold

Regnskabet præsenterer information om strømme af naturressourcer, varer og affald mv. opgjort i tons pr. år. Regnskabet medtager alle typer materialer, der anvendes eller produceres i Danmark, og strømmene er opgjort efter brancher og andre kategorier som fx indvinding fra naturen, import, eksport, privat og offentligt forbrug, investeringer, udledninger til miljøet mv. Samtidigt er regnskabet balanceret, dvs. at mængden af materialer en branche bruger, svarer til mængden af materialer, der forlader branchen som solgte produkter, affaldsmængder, luftemissioner mv.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Regnskabet er baseret på en række kilder, der omfatter Udenrigshandel med varer, Industriens køb og salg og Grønt nationalregnskab m.fl., samt data indhentet fra rapporter og hjemmesider. Disse primære data bearbejdes og suppleres via estimationer og fordelinger, hvorefter de organiseres i en såkaldt fysisk supply-use tabel. Denne tabel afstemmes så tilgang er lig anvendelse.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Regnskabet er relevant for alle, der er interesserede i information om de fysiske materialestrømme,, der finder sted i tilknytning til den danske økonomi. Det kan danne grundlag for analyser af den cirkulære økonomi, herunder hvilke brancher, der anvender eller producerer forskellige materialetyper. Hertil kommer, at regnskabet kan have interesse i forbindelse med konstruktion af modeller, der fx skal belyse forbrugets materialefodaftryk.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Generelt kan det forventes, at der er mindst usikkerhed på data, der direkte er baseret på kildestatistikker, mens de data, der er resultater af beregninger og fordelinger, vil være forbundet med større usikkerhed. De balanceposter, der er repræsenteret i regnskabet, er til dels udtryk for unøjagtigheder knyttet til andre poster i regnskabet, men kan ikke direkte benyttes som mål for usikkerheden, da de også kan dække andre forhold. Der er ikke foretaget beregninger af usikkerhedernes størrelse.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Den første udgave af regnskabet er offentliggjort 4 år og tre måneder efter referenceperiodens (2016) udløb. Regnskabet offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. Ved fremtidige opgørelser kan det forventes, at der vil gå lidt mere end tre år fra udløbet af et år til der foreligger et detaljeret materialestrømsregnskab for det pågældende år.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Regnskabet er kun offentliggjort for året 2016. Regnskaber af denne type foreligger så vidt vides kun for Nederlandene, dog med andre klassifikationer. Det er således ikke muligt at foretage direkte internationale sammenligninger. Dog vil det være muligt, at sammenligne enkelte data fra regnskabet over tid og over lande ved at se på de primære data, der ligger bag regnskabet.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Regnskabet udgives via statistikbanken. Tabellerne kan findes via følgende link Detaljeret materialestrømsregnskab Udvalgte dele af regnskabet udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Læs mere om tilgængelighed