Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Ole Gravgård
3917 3488

ogp@dst.dk

Hent som PDF

Detaljeret materialestrømsregnskab (fysiske supply-usetabeller)

Regnskabet præsenterer information om strømme af naturressourcer, varer og residualer (affald og luftemissioner mv.) opgjort i tons pr. år.

Regnskabet medtager alle typer materialer, der anvendes eller produceres i Danmark, og strømmene er opgjort efter brancher og andre kategorier som fx indvinding fra naturen, import, eksport, privat og offentligt forbrug, investeringer, udledninger til miljøet mv.

Samtidigt er regnskabet balanceret, dvs. at mængden af materialer en branche bruger, svarer til mængden af materialer, der forlader branchen som solgte produkter og residualer.

Indholdsbeskrivelse

Det detaljerede materialestrømsregnskab præsenterer information om de strømme af materialer (naturressourcer, varer, residualer), der finder sted i tilknytning til økonomiske aktiviteter.

Strømmene er opgjort i tons pr. år.

Materialestrømsregnskabet medtager alle typer materialer, der anvendes eller produceres i Danmark, og strømmene er opgjort dels efter brancher mv., dels efter om der er tale om tilgang eller anvendelse af den pågældende type materiale.

Regnskabets materialedimension omfatter fire hovedgrupper:

1) Naturressourcer

2) Varer

3) Residualer (affald, luftemissioner og andre restprodukter)

4) Balance

De tre første hovedgrupper er underinddelt i et antal mere specifikke grupper.

Tilgangs- og anvendelsesdimensionen omfatter på den ene side en beskrivelse af, hvor materialerne kommer fra (naturen, import, produktion i brancher eller akkumulerede materialer). På den anden side vises det, hvordan materialerne anvendes (udledninger til naturen, forbrug i produktionen, privat eller offentligt forbrug, eksport eller akkumulation).

Regnskabet er balanceret, dvs. at mængden af materialer en branche bruger, svarer til mængden af materialer, der forlader branchen som solgte produkter og residualer (affald, luftemissioner mv.)

I princippet er regnskabet fuldt dækkende, således at samtlige danske materialestrømme er beskrevet i regnskabet.

Regnskabet offentliggøres på det mest detaljerede niveau med 182 materialetyper og 48 tilgangs-og anvendelseskategorier.

Kategorierne for tilgang og anvendelse følger i det store og hele nationalregnskabets klassifikationer af brancher og endelige anvendelser i form af forbrug, investeringer, eksport mv.

Grupperinger og klassifikationer

Det detaljerede materialestrømsregnskab indeholder to dimensioner (ud over tidsdimension, år):

A) Materialetype og B) Tilgangs- og anvendelseskategorier.

A) Materialetype er opdelt i fire hovedgrupper:

1) Naturressourcer er grupperet efter art (biomasse, mineraler, fossil energi) og herunder om der er tale om fx afgrøder, græs, træ, fisk, kridt, sand, grus, råolie og naturgas mv.

2) Varer er i det store og hele grupperet efter EU's Klassificering af produkter efter aktivitet (CPA) (se CPA klassifikation). Der er dog er foretaget visse tilpasninger og ændringer af koder og tekster for at tydeliggøre indholdet af de enkelte grupper i forbindelse med materialestrømsregnskabet.

3) Residualer er overordnet grupperet på følgende måde:

 • Primært affald omfatter de samme typer og mængder af affald, som er opgjort i affaldsregnskabet (se Statistikdokumentationen for affaldsregnskab), dvs. de mængder af affald, der er indsamlet, men ikke behandlet.

 • Sekundært affald er resultatet af, at primære affaldsmængder i større eller mindre grad har undergået en behandling i en affaldsvirksomhed, inden det transporteres videre til genanvendelse.

 • Affaldsprodukter i.a.n. er affaldslignende varer (typisk skrot), der ikke er registreret i affaldsregnskabet.

 • Affald til forbrænding er de mængder affald, der faktisk bliver brændt af med energiudnyttelse til følge.

 • Øvrige residualer omfatter fx gylle og husdyrgødning samt menneskelig føde mv., der ender i kloaksystemet samt materialer (fx salt og skovflis), der spredes i miljøet.

 • Udledning til luft, energirelaterede omfatter det kulstof, svovl, vand, brint mv. der er indeholdt i brændsler og som frigives ved forbrænding. Ilt mv., der kommer fra forbrændingsluften, er ikke medtaget.

 • Udledning til luft, procesrelaterede omfatter stoffer, der frigives ved forskellige kemiske processer, fx udledninger fra cementproduktion.

4) Balance er en regnskabsmæssig post, der udtrykker, at der ved opstillingen af regnskabet for de øvrige materialer ikke er fuld overensstemmelse mellem tilgangen og anvendelse for en given branche eller anden kategori. Hvis anvendelsen af materialer i en branche (input) fx er større end den tilgang af materialer, der skabes i branchen (output), vil balanceposten sørge for, at samlet tilgang og samlet anvendelse stemmer overens.

Balanceposten kan fortolkes dels som usikkerhed på de andre størrelser i regnskabet, dels som en størrelse, der opfanger en evt. (de-)akkumulation i branchen/kategorien. Også en del fordampning af vand mv. fra produkter, der ikke har kunnet beregnes og medtages andre steder, vil ligge her.

På det mest detaljerede niveau (statistikbanktabeller MSR3O, MSR3T, MSR3A) er der i alt 182 materialegrupper, på mellemste niveau (statistikbanktabellerne MSR2O, MSR2T,MSR2A) er disse aggregeret til 57 grupper. De mest aggregerede statistikbanktabeller (MSR1O, MSR1T, MSR1A) indeholder 24 grupper.

B) Tilgangs- og anvendelseskategorier.

Kategorierne på tilgangssiden (statistikbanktabellerne MSR1T, MSR2T, MSR3T) viser, hvorfra materialerne kommer:

 • Indvinding af naturressourcer (oprindelse i miljøet)

 • Import (materialer modtaget fra udlandet)

 • Residualer fra privat og offentligt forbrug (affald og andre restprodukter)

 • Afhændelser og skrot fra kapitalapparat mv.

 • Nedgang i lagre

 • Branchernes produktion mv.

  Brancherne er med enkelte ændringer klassificeret som i nationalregnskabet (10a3, 19a2 og 69a3, se nationalregnskabets klassifikationsniveauer)

 • Tilgang i alt er summen af ovenstående.

 • Produktion i brancher i alt er summen af tilgangen fra brancherne

 • Anden tilgang i alt er summen af tilgang fra indvinding af naturressourcer, import, privat og offentligt forbrug, afhændelser og skrot fra kapitalapparat og nedgang i lagre

Kategorierne på anvendelsessiden (tabellerne MSR1A, MSR2A, MSR3A) viser, hvem der modtager materialerne:

 • Residualer til miljø (fx udledninger til atmosfæren)

 • Eksport

 • Privat og offentligt forbrug

 • Investeringer

 • Forøgelse af lagre mv.

 • Branchernes forbrug i produktionen. Brancherne er klassificeret som på tilgangssiden, se ovenfor.

 • Anvendelse i alt er summen af ovenstående

 • Forbrug i produktionen i alt er summen af alle branchers forbrug i produktionen

 • Anden anvendelse i alt er summen af residualer til miljø, eksport, privat og offentligt forbrug, investeringer og forøgelse af lagre mv.

Kategorierne på tilgangs- og anvendelsessiden kan fortolkes som repræsenterende de samme enheder (miljø, udland, brancher, husholdninger, kapitalapparat og lagre).

Sektordækning

Regnskabet omfatter hele den danske økonomi.

Begreber og definitioner

Forbrug i produktionen: Værdien af de varer og tjenester, der er brugt i produktionen, herunder udgifter til reparation og vedligeholdelse.

Enheder

Regnskabets enheder er alle de fysiske strømme, der finder sted mellem brancher, husholdninger, kapitalapparat, lagre, resten af verden og miljøet.

Population

Regnskabet dækker alle fysiske strømme, der finder sted inden for det danske territorium. Dog er også medtaget fysiske strømme i udlandet i tilknytning til danske transportvirksomheders bunkring mv. til skibe, fly og biler.

Geografisk dækning

Danmark ekskl. Færøerne og Grønland.

Tidsperiode

Regnskabet omfatter 2018.

Basisperiode

Ikke relevant for dette regnskab.

Måleenhed

Tons pr. år.

Referencetid

Regnskabet dækker fysiske strømme, der har fundet sted i løbet af året.

Hyppighed

Udgivelseshyppigheden er ikke besluttet.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Regnskabet er opstillet som led i arbejdet med Grønt Nationalregnskab, jf. Finanslov for finansåret 2021 $15)

Indberetningsbyrde

Regnskabet er baseret på oplysninger, der indsamles af Danmarks Statistik til opgørelse af andre statistikker. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af regnskabet.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til

Ole Gravgård, 3917 3488, ogp@dst.dk