Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Ole Gravgård
3917 3488

ogp@dst.dk

Hent som PDF

Detaljeret materialestrømsregnskab (fysiske supply-usetabeller)

Generelt kan det forventes, at der er mindst usikkerhed på data, der direkte er baseret på kildestatistikker, mens de data, der er resultater af beregninger og fordelinger, vil være forbundet med større usikkerhed.

Balanceposten, der er repræsenteret i regnskabet, er til dels udtryk for unøjagtigheder knyttet til andre poster i regnskabet, men kan ikke direkte benyttes som mål for usikkerheden, da den også kan dække andre forhold.

Der er ikke foretaget beregninger af usikkerhedernes størrelse.

Samlet præcision

Det kan forventes, at de dele af regnskabet, der er tæt knyttet til primærdata er mere pålidelige end de øvrige dele i regnskabet. Data, der er fremkommet ved estimationer og skøn skal derfor anvendes med varsomhed.

Der er ikke foretaget beregninger af usikkerhedernes størrelse. Generelt må man forvente, at der er mindst usikkerhed på data for indvinding af naturressourcer, produktion i brancher, import og eksport, energiforbrug i brancher, udledninger af luftemissioner fra brancher og husholdninger samt affaldsgenerering i brancher og husholdninger.

Størst usikkerhed er der på tallene for forbrug i produktionen i de enkelte brancher, privat og offentligt forbrug samt andre anvendelser undtagen eksport. For visse anvendelser af især meget små og ukarakteristiske materialemængder, må det forventes, at der er endog meget stor usikkerhed.

Den balancepost, der er repræsenteret i regnskabet er til dels et resultat af unøjagtigheder knyttet til andre poster i regnskabet, men kan ikke direkte benyttes som mål for usikkerheden, da den også kan dække andre forhold.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for dette regnskab.

Anden usikkerhed

Er ikke opgjort.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Det detaljerede materialestrømsregnskab er en konsistent opstilling af, i princippet, alle fysiske strømme af naturressourcer, varer og restprodukter med en opdeling på brancher og andre tilgangs- anvendelseskategorier. De primære data, der er anvendt til regnskabet, må generelt anses for at være de bedste, der er tilgængelige, mens data, der er fremkommet ved estimationer og antagelser, skal anvendes med forsigtighed.

Det kan ikke udelukkes, at der på specifikke områder findes undersøgelser og data, som er mere pålidelige og retvisende end de data, der i forbindelse med opstilling af regnskabet er fremkommet ved modelberegninger og antagelser. Det er hensigten løbende, og i det omfang det er muligt, at forbedre fremtidige versioner af regnskabet efterhånden som Danmarks Statistik får kendskab til sådanne data.

Det er en fordel ved regnskabet, at det i princippet er fuldt dækkende for alle materialetyper og alle brancher mv. i den danske økonomi. Desuden er det internt konsistent, således at data i regnskabet ikke er i modstrid med hinanden, og der er en høj grad af konsistens i forhold til nationalregnskabet, da der er benyttet mange af de samme klassifikationer og afgrænsninger.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der er ikke planlagt revisioner af offentliggjorte regnskaber, men der kan ske ændringer i datakilder og beregningsmetoder i forbindelse med opstilling af regnskaber for nye år.