Gå til sidens indhold

Ressourceregnskab for skov

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Ingeborg Vind
39 17 33 29

inv@dst.dk

Hent som PDF

Ressourceregnskab for skov

Ressourceregnskab for skov opgør den danske skovressource i form af vedmasse og skovarealer. Regnskabet blev udgivet første gang i 2017 som en del af det grønne nationalregnskab. I forbindelse med offentliggørelsen i 2021 er regnskabet forlænget bagud i tid, så alle tidsserierne starter i 1990.

Indhold

Ressourceregnskabet for skov er en årlig opgørelse af skovareal og vedmasse i skovene. Beholdningen opgøres primo og ultimo året, i fysiske enheder (km2 og m3) og monetære enheder (kr.). Regnskabet offentliggøres med opdeling på løv- og nåletræ, samt på regioner. Regnskabet formidles i Statistikbanken og i tværgående formidling af det grønne nationalregnskab.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Ressourceregnskabet opstilles særskilt for areal og for vedmasse. Regnskabet for skovarealet hentes næsten direkte fra indrapporteringen om arealdække under Kyoto-protokollen. Til det fysiske vedmasseregnskab afstemmes flere kilder på tværs og usandsynlige udsving fra år til år udglattes for at nå frem til et komplet og konsistent regnskab. Ud fra det fysiske regnskab for vedmassen beregnes det økonomiske regnskab (i kr.) gennem en model for værdisætning af vedmassen baseret på estimerede priser.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Ressourceregnskabet for skov er relevant for myndigheder, forskere, organisationer, virksomheder, undervisningssektoren og privatpersoner - med interesse for skov, ressourcer, samspil mellem miljø og økonomi, naturkapital og bæredygtig udvikling. Internationalt i FN og andre organisationer er der stort fokus på grønne nationalregnskaber.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Ressourceregnskabet for skov giver et pålideligt billede af ressourcens fysiske størrelse og af ændringer over en årrække. Mindre variationer fra et år til det næste kan dække over usikkerheder snarere end reelle tendenser. Særligt for værdisætningen af vedmassen (opgørelsen i kroner) er der en ganske væsentlig usikkerhed, både ift. de estimerede priser og den anvendte metode som beror på en række antagelser. Estimatet for værdien af vedmassen må derfor regnes som foreløbige bud på størrelsesordenen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Ressourceregnskab for skov er altid udkommet som forudannonceret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Ressourceregnskabet for skov er udarbejdet efter principperne for regnskaber for naturressourcer, som er fastlagt i FN's statistiske standard 'System of Environmental-Economic Accounts'. Dette sikrer en høj grad af sammenlignelighed med tilsvarende regnskaber fra andre lande, som arbejder efter denne standard. Ressourceregnskabet er sammenligneligt over hele den offentliggjorte tidsperiode.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Ressourceregnskabet for skov er tilgængeligt i sin mest detaljerede form i Statistikbanken. Overordnede resultater formidles som led i tværgående formidling af det grønne nationalregnskab. Se også emnesiden Naturressourcer.

Læs mere om tilgængelighed