Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Priser og prisindeks for jordbrug

Data til denne statistik indsamles med forskellig hyppighed fra flere kilder. De indsamlede data gennemgår en simpel validering. Når data er valideret, sker der en aggregering for en del af data før offentliggørelse, mens andre data offentliggøres direkte.

Kilder

Priserne på jordbrugets salg og køb af varer indsamles hovedsagelig på månedsbasis og er især baseret på indberetninger fra virksomheder, som handler med producenterne i det primære jordbrug, fx foderstofhandlere. Herudover anvendes der bl.a. oplysninger fra brancheorganisationer, offentlige myndigheder og noteringer for jordbrugsspecifikke forhold.

Som prisgrundlag for diverse omkostninger bl.a. energi, vedligeholdelse, tjenesteydelser og investeringsgoder hentes data fra Danmarks Statistiks generelle prisstatistikker. Oplysninger om slagtninger og eksport af levende dyr, mælk indvejet på mejerier, æg indvejede på ægpakkerier kommer fra administrative registre.

Mere information kan findes i statistikdokumentationerne Slagtedyr og kødproduktion, Mælk og mejeriprodukter, Ægproduktion. Mere fyldestgørende oplysninger findes i ordforklaringen på de sidste sider i Jordbrugets prisforhold.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles primært på ugebasis og månedsbasis. Der forekommer dog også indsamling kvartalsvis og enkelte indsamlinger på årsbasis, såsom planteskoleplanter, krydderurter, løn og jordpriser.

Indsamlingsmetode

Der anvendes webspørgeskema via http://www.Virk.dk, registerdata og noteringer.

Datavalidering

De indkomne data holdes op imod historiske data og aktuel viden, indsamlet på området fra fagblade, så urealistiske udsving i priserne opdages.

Databehandling

Der udgives absolutte tal og indekserede tal (både totalindeks og delindeks) for priser i jordbruget. De absolutte tal behandles ikke, men gennemsnittet af de indsamlede tal publiceres uden videre behandling. De indekserede tal vægtes ud fra bruttofaktorindkomstens størrelse for de enkelte varer i basisåret 2015. Endvidere foregår der en vægtning på måneder og kvartaler, baseret på en individuel vurdering for størrelsen af salget i hver måned i hele året 2015, der ligger til grund for vægtningen for de enkelte varer. Såfremt en varegruppes salg skulle ændre sig markant, kan vægtningen give en vis skævvridning i forhold til den enkelte vares reelle betydning, og derved give et skævt billede af den virkelige verden. Dette er uundgåeligt, men følges nøje og søges udjævnet inden for rammerne af indsamlings- og vægtsystemet. Endvidere ændres omfanget også med ændringen af basisår hvert 5. år, hvor alle vægte og varegruppernes sammensætning revurderes.

Udgangspunktet for vægtning ved beregning af total- og delindeks for salgsprodukter og forbrug i produktionen er de enkelte produktværdier i opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst og tilsvarende i EU's Economic Accounts for Agriculture. Disse opgørelser er baseret på mængde- pris- og værdioplysninger fra en række kilder.

Vægtgrundlaget er landmænds salg og køb i basisåret (referenceperioden) inklusive handel mellem jordbrugsbedrifter. Den beregnede interne omsætning på jordbrugsbedrifter indgår ved beregning af de indeks, der offentliggøres ved belysning af landbrugets bruttofaktorindkomst. Ved indeks for investeringer anvendes værdierne for jordbrugsinvesteringer i basisåret. Underopdeling af inventar er dog estimeret ved hjælp af andre kilder.

Ved beregning af månedlige indeks for salg og forbrug i produktionen tages der hensyn til, at køb og salg af nogle produkter, fx korn, frugt og grønt, er sæsonbestemt. Hvor der ikke eller kun i uvæsentligt omfang er forskelle i omsætning måneder imellem, er vægten for måneden for produktet 1/12 af årsvægten. Ved produkter med stor variation over året, fordeles årsvægten ud fra basisårets omsætning på de 12 måneder, evt. dog kvartalsvis eller på halvår, afhængig af tilgængelig information og væsentlighed.

Ved indeks, hvor priser for flere enkeltprodukter danner indeks for en vare (fx indgår der priser for flere slags kvæg i en samlet pris for kvæg), sker sammenvejningen ved en opdeling af varens vægtgrundlag i værdi for enkeltprodukter. I nogle tilfælde finder der informationer for det fulde produktsortiment, i andre tilfælde repræsenteres mindre betydende produkter gennem andre.

Årsindeks dannes ud fra det datagrundlag, der vurderes at være det mest retvisende. Hvor der fra dataleverandører foreligger mængde- og prisinformationer for året, anvendes sådanne. I øvrige tilfælde anvendes de månedlige indeks vejet med de månedsfordelte vægte til beregning af årsindeks. Ved beregning af del- og totalindeks på årsbasis, og derefter sammenvejes til aggregerede indeks på årsbasis.

Korrektion

Der korrigeres som udgangspunkt ikke, dog vægtes priser efter sæsonens betydning.