Gå til sidens indhold

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Landbrugets bruttofaktorindkomst belyser udviklingen i den samlede landbrugssektors økonomi, og den udgør samtidig landbrugets bidrag til nationalregnskabet. Opgørelser over landbrugets bruttofaktorindkomst findes tilbage til 1935, mens statistikken i sin nuværende form er sammenlignelig fra 1990 og frem.

Indhold

Landbrugets bruttofaktorindkomst er en årlig opgørelse af landbrugets erhvervsmæssige resultat, herunder vegetabilske- og animalske salgsprodukter, forbrug i produktionen, tilskud samt skatter og afgifter. Landbrugets bruttofaktorindkomst viser landbrugets resultat før afskrivninger, forrentning og aflønning af arbejdskraft.

Statistikken opgøres i mio. kr., og som et pris- og mængdeindeks. Der opdeles efter produkter samt geografisk efter regioner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Landbrugets bruttofaktorindkomst udarbejdes årligt ved at sammensætte data fra flere forskellige statistikker, også kaldet primærstatistikker. Data stammer hovedsageligt fra landbrugsstatistikkerne, fx Høsten og Produktion af foderblandinger, samt fra enkelte indsamlinger på priser og mængder fra brancheorganisationer, virksomheder og fonde. Når data er færdigbehandlet i den enkelte primærstatistik, overføres det til databehandlingssystemet for Landbrugets bruttofaktorindkomst, hvor det opgøres i samlede mængder og værdier for pågældende kalenderår, og der foretages indeksberegninger for priser og mængder.
Værdien af de enkelte poster udregnes ved hjælp af priser og mængder. Data valideres i udarbejdelsen af primærstatistikkerne, men valideres også yderligere i udarbejdelsen af Landbrugets bruttofaktorindkomst.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Landbrugets bruttofaktorindkomst er relevant for de danske myndigheder, især Miljø- og Fødevareministeriet, EU og landbrugets organisationer, så de kan følge udviklingen i landbrugets økonomiske aktiviteter. Den er desuden input til opgørelsen af det samlede nationalregnskab.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Usikkerheden for Landbrugets bruttofaktorindkomst er forbundet med usikkerheden i de primære statistikker, der anvendes til udarbejdelsen. Det er fx periodisering som kan give usikkerheder eller skævheder, mens andre oplysninger som fx informationer fra mejerier og slagterier er meget eksakte. For de foreløbige beregninger gælder det, at de delvist bygger på skøn og antagelser i venten på den endelige primærstatistik, hvorfor statistikken først er endelig efter 2 år.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Foreløbige tal for landbrugets bruttofaktorindkomst offentliggøres senest 6 måneder efter referenceperioden (årets) afslutning. Reviderede, men stadig foreløbige, udgives 10 måneder efter referenceperiodens afslutning. Endelige tal offentliggøres senest 2 år og 6 måneder efter referenceperiodens afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Landbrugets bruttofaktorindkomst kan sammenlignes direkte tilbage til 1990, mens der findes gamle opgørelser tilbage til 1935. Den kan sammenlignes med den europæiske udgave, Economic Accounts of Agriculture. Der er få forskelle i opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst og den europæiske economic accounts of agriculture. Landbrugets bruttofaktorindkomst kan også sammenlignes med regnskabsstatistikken for jordbrug, hvor økonomien opgøres på bedriftsniveau.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres landbrugets bruttofaktorindkomst under emnet Jordbrugets økonomi. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på emnesiden Økonomi for landbrug og gartneri.

Læs mere om tilgængelighed