Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Landbrugets bruttofaktorindkomst er en årlig opgørelse af landbrugets erhvervsmæssige resultat, herunder vegetabilske- og animalske salgsprodukter, forbrug i produktionen, tilskud samt skatter og afgifter. Landbrugets bruttofaktorindkomst viser landbrugets resultat før afskrivninger, forrentning og aflønning af arbejdskraft.

Statistikken opgøres i mio. kr., og som et pris- og mængdeindeks. Der opdeles efter produkter samt geografisk efter regioner.

Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19

Indholdsbeskrivelse

Landbrugets bruttofaktorindkomst opdeles i følgende overordnede punkter:

 • Værdi af landbrugets salgsprodukter ab producent,
  • Vegetabilske
  • Animalske
 • Værdi af landbrugsmæssige tjenester,
  • Maskinstation
  • Udlejning af mælkekvoter
 • Værdi af sekundære aktiviteter,
 • Værdi af lager- og besætningsforskydninger hos producenter,
  • Lagerforskydninger for korn
  • Besætningsforskydninger for husdyr
 • Værdi af bruttoproduktion (ovenstående 4 dele summeret)
 • Forbrug i produktionen,
  • Udsæd
  • Energi
  • Gødningsstoffer
  • Bekæmpelsesmidler
  • Dyrlæge og medicin
  • Foderstoffer
  • Reparation og vedligeholdelse
  • Landbrugsmæssige tjenester
  • Indirekte og Direkte bankomkostninger
  • Tjenesteydelser fra andre erhverv
 • Bruttoværditilvækst i producentpriser,
 • Produkttilknyttede subsidier, skatter og afgifter,
 • Bruttoværditilvækst i basispriser
 • Generelle subsidier, skatter og afgifter.

Grupperinger og klassifikationer

Landbrugets bruttofaktorindkomst opgøres i mio. kr. Derudover opgøres den også som pris- og mængdeindeks. Den opdeles efter produkt og geografisk efter regioner.

Sektordækning

Landbrug og gartneri.

Begreber og definitioner

Bruttoproduktion i alt: Bruttoproduktionen er summen af vegetabilske produkter, animalske produkter, landbrugsmæssige tjenester og sekundære aktiviteter.

Salgsprodukter i alt: Værdien af vegetabilske og animalske produkter.

Vegetabilske produkter i alt: Salgsværdien af alle vegetabilske produkter herunder korn, foderafgrøder, frugt og grøntsager.

Animalske produkter i alt: Salgsværdien af alle animalske produkter herunder kød, levende dyr og produkter fra dyr såsom mælk og æg.

Landbrugsmæssige tjenester i alt: Værdien af maskinstationsaktiviteter og udlejning af mælkekvoter.

Sekundære aktiviteter i alt: Sekundære aktiviteter dækker over diverse indtægter i landbruget, herunder husleje og husdyr i pension.

Forskydninger hos producenter i alt: Lagerforskydninger for korn og besætningsforskydninger for husdyr.

Forbrug i produktionen i alt: Omkostninger forbundet med frembringelse af salgsproduktionen fx udsæd, energi og foderstoffer.

Bruttoværditilvækst i producentpriser: Bruttoproduktionen i alt minus forbrug i produktionen i alt.

Bruttoværditilvækst i basispriser: Bruttotilvækst i producentpriser plus produkttilknyttede subsidier minus produkttilknyttede skatter og afgifter

Bruttofaktorindkomst: Bruttoværditilvækst i basispriser plus generelle subsidier minus generelle skatter og afgifter.

Enheder

Den overordnede statistikenhed er nationalt niveau. Herudover opdeles bruttofaktorindkomsten på regioner.

Population

Populationen dækker landbrugets økonomiske aktivitet.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1990 og frem. Bruttofaktorindkomsten er fordelt på regioner siden 2011.

Basisperiode

Der er pris- og mængdeindeks, som har basisår i 2005, 2010 og 2015.

Se mere dybdegående beskrivelse af udviklingen i prisindekset i afsnittet Intern konsistens.

Måleenhed

Produkterne opgøres i mio. kr., og derudover er der mængde- og prisindeks for den samlede bruttofaktorindkomst.

Referencetid

Statistikken refererer til kalenderåret.

Hyppighed

Landbrugets bruttofaktorindkomst (samlet for Danmark) offentliggøres årligt i maj måned, mens bruttofaktorindkomsten på regionsniveau offentliggøres i november måned.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet er forordningen, som indeholder Danmarks forpligtigelser overfor EU.

Indberetningsbyrde

Den direkte indberetningsbyrde er nul, da statistikken er baseret på data fra andre statistikker.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden Jordbrugets økonomi eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.