Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Landbrugets bruttofaktorindkomst er en årlig opgørelse af landbrugets erhvervsmæssige resultat, herunder vegetabilske- og animalske salgsprodukter, forbrug i produktionen, tilskud samt skatter og afgifter. Landbrugets bruttofaktorindkomst viser landbrugets resultat før afskrivninger, forrentning og aflønning af arbejdskraft.

Statistikken opgøres i mio. kr., og som et pris- og mængdeindeks. Der opdeles efter produkter samt geografisk efter regioner.

Indholdsbeskrivelse

Landbrugets bruttofaktorindkomst er opgjort ved en lang række poster, der til sammen dækker landbrugets indtægter og omkostninger, for man til sidst kan beregne selve værdien af bruttofaktorindkomsten. Opgørelsen er udregnet således:

Først har man opgørelsen over landbrugets indtægter, som tilsammen kaldes for Bruttoproduktion i alt. Den består af fire hovedtal som er Salgsprodukter i alt, Landbrugsmæssige tjenester, Sekundære aktiviteter og Forskydninger hos producenter i alt. Omkostningssiden kaldes Forbrug i produktionen og indeholder bl.a. gødning, foder, bankomkostninger mv. Når Bruttoproduktion i alt og Forbrug i produktion er på plads, udregnes Bruttotilvæksten i producentpriser ved at trække Forbrug i produktionen fra Bruttoproduktionen i alt. Ud fra Bruttotilvæksten i producentpriser udregnes Bruttotilvæksten i basispriser ved at tillægge de produkttilknyttede tilskud og fratrække de produkttilknyttede skatter og afgifter. På grundlag af Bruttotilvæksten i basispriser udregnes til slut Bruttofaktorindkomsten ved at tillægges de generelle subsidier og fratrække de generelle skatter og afgifter.

Landbrugets bruttofaktorindkomst opdeles i følgende overordnede punkter:

Værdi af landbrugets salgsprodukter ab producent

 • Vegetabilske

 • Animalske

Værdi af landbrugsmæssige tjenester

 • Maskinstation

 • Udlejning af mælkekvoter

Værdi af sekundære aktiviteter - Værdi af lager- og besætningsforskydninger hos producenter,

 • Lagerforskydninger for korn

 • Besætningsforskydninger for husdyr,

 • Værdi af bruttoproduktion (ovenstående 4 dele summeret)

Forbrug i produktionen

 • Udsæd

 • Energi

 • Gødningsstoffer

 • Bekæmpelsesmidler

 • Dyrlæge og medicin

 • Foderstoffer

 • Reparation og vedligeholdelse

 • Landbrugsmæssige tjenester

 • Indirekte og Direkte bankomkostninger

 • Tjenesteydelser fra andre erhverv

Bruttoværditilvækst i producentpriser

 • Produkttilknyttede subsidier, skatter og afgifter,

 • Bruttoværditilvækst i basispriser

 • Generelle subsidier, skatter og afgifter.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken opdeles efter produkt, fx hvede, mælk, subsidier, elektricitet mv., og geografisk efter regioner.

Sektordækning

Landbrug og gartneri.

Begreber og definitioner

Bruttoproduktion i alt: Bruttoproduktionen er summen af vegetabilske produkter, animalske produkter, landbrugsmæssige tjenester og sekundære aktiviteter.

Salgsprodukter i alt: Værdien af vegetabilske og animalske produkter.

Vegetabilske produkter i alt: Salgsværdien af alle vegetabilske produkter herunder korn, foderafgrøder, frugt og grøntsager.

Animalske produkter i alt: Salgsværdien af alle animalske produkter herunder kød, levende dyr og produkter fra dyr såsom mælk og æg.

Landbrugsmæssige tjenester i alt: Værdien af maskinstationsaktiviteter og udlejning af mælkekvoter.

Sekundære aktiviteter i alt: Sekundære aktiviteter dækker over diverse indtægter i landbruget, herunder husleje og husdyr i pension.

Forskydninger hos producenter i alt: Lagerforskydninger for korn og besætningsforskydninger for husdyr.

Forbrug i produktionen i alt: Omkostninger forbundet med frembringelse af salgsproduktionen fx udsæd, energi og foderstoffer.

Bruttoværditilvækst i producentpriser: Bruttoproduktionen i alt minus forbrug i produktionen i alt.

Bruttoværditilvækst i basispriser: Bruttotilvækst i producentpriser plus produkttilknyttede subsidier minus produkttilknyttede skatter og afgifter

Bruttofaktorindkomst: Bruttoværditilvækst i basispriser plus generelle subsidier minus generelle skatter og afgifter.

Enheder

Landbrugsbedrifter og gartnerier

Population

Populationen dækker det samlede landbrug og gartnerier, inklusiv små bedrifter, og de økonomiske aktiviteter, som er inden for rammerne af landbruget.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1990 og frem. Bruttofaktorindkomsten er fordelt på regioner siden 2011.

Basisperiode

Der er pris- og mængdeindeks, som har basisår i 2005, 2010, 2015. I 2024 udgives pris- og mængdeindekset med det nye basisår 2020. Basisåret 2015 stopper med 2022 som det sidste år og opdateres for sidste gang i 2024.

Se mere dybdegående beskrivelse af udviklingen i prisindekset i afsnittet Intern konsistens.

Måleenhed

Produkterne opgøres i mio. kr., og derudover er der mængde- og prisindeks for den samlede bruttofaktorindkomst.

Referencetid

Statistikken refererer til kalenderåret.

Hyppighed

Landbrugets bruttofaktorindkomst (samlet for Danmark) udkommer to gange om året. Den foreløbige opgørelse offentliggøres i maj måned. I november foretages en opdatering af bruttofaktorindkomsten, som offentliggøres sammen med den årlige bruttofaktorindkomst på regionsniveau.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet er forordningen, som indeholder Danmarks forpligtigelser over for EU.

Indberetningsbyrde

Den direkte indberetningsbyrde er yderst begrænset, da statistikken er baseret på data fra andre statistikker.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden Jordbrugets økonomi eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.