Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Landbrugets bruttofaktorindkomst udarbejdes årligt ved hjælp af data fra mange forskellige statistikker, hovedsageligt fra landbrugsstatistikkerne. Værdien af de enkelte poster udregnes ved hjælp af priser og mængder. Data valideres i udarbejdelsen af primærstatistikkerne, men valideres også yderligere i udarbejdelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst.

Kilder

Landbrugets bruttofaktorindkomst består af data fra mange forskelle statistikker produceret i Danmarks Statistik. Hovedparten er landbrugs- og fødevarerelaterede statistikker som fx:

Landbrugs- og gartneritællingen (bedrifter og arealer), Vegetabilske statistikker( høstresultater og lagre af korn), Animalske statistikker (husdyr og animalsk produktion), Rå- og hjælpestoffer( foder, handelsgødning og pesticider), Regnskabsstatistik for jordbrug, Priser og prisindeks for jordbrug

Der anvendes også data fra statistikkerne over offentlige finanser og nationalregnskabet til beregningerne af de indirekte bankomkostninger, direkte bank- og kreditomkostninger samt skatter og afgifter. Derudover bruges også data fra statistikken over udenrigshandel med varer.

Endeligt anvendes der data fra Landbrugsstyrelsen vedrørende udbetalinger af landbrugsstøtte.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data til denne statistik hentes fra allerede offentliggjorte statistikker. Meget datamateriale hentes i Danmarks Statistiks statistikbank, mens andet materiale er indsamlet i forbindelse med andre landbrugsstatistikker, og datamaterialet er hentet herfra. Datamaterialet om subsidier modtages fra Landbrugsstyrelsen via en sikker dataoverførsel.

Datavalidering

Datavalideringen foregår i flere trin.

Data er valideret i de enkelte primærstatistikker. Når data er leveret til opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst tjekkes data igen, både i forhold til tidligere år og i forhold til den samlede udvikling. Der er her mulighed for at gå tilbage til kilderne, hvis der er behov for dette. Til sidst valideres data i forhold til hinanden.

Databehandling

Databehandlingen hænger tæt sammen med datavalideringen. Overordnet set indsamles der priser og mængder, og derved opgøres værdien af de enkelte poster i landbrugets bruttofaktorindkomst. Der tages samtidigt højde for, at der kan være forskel i afgrænsningen af de forskellige kilders dækning af populationen, hvorved imputering benyttes.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.