Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Regnskabsstatistik for jordbrug

Formålet med denne statistik er at belyse de regnskabsmæssige resultater, for konventionelle og økologiske landbrug samt for gartnerivirksomheder. Statistikken anses som væsentligt input til opgørelsen af landbrugets sektorregnskab, nationalregnskabet samt til EU’s informationsnet for landøkonomisk bogføring (FADN). Statistikken er udarbejdet siden 1916, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2008 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af landbrugsbedrifternes regnskaber for detaljerede regnskabsposter, herunder omsætning, årets resultat samt aktiver og passiver. Derudover indeholder statistikken tal om husholdningernes privatøkonomi, idet der for en del bedrifter også er oplysninger om indkomst uden for jordbruget, betalte skatter og privatforbrug. Statistikken grupperes i heltids- og deltidsbedrifter, efter bedriftstyper, konventionelt og økologisk drift samt geografisk efter regioner og landsdele mv.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt fra regnskabskontorer organiseret i Landbrug og Fødevarer samt private revisorer ved hjælp af elektronisk dataoverførsel samt spørgeskemaer. Data klassificeres efter økonomisk størrelse ud fra bedriftens samlede standard output (SO). For alle afgrødetyper og arter af husdyr beregnes SO som et gennemsnit af de faktiske output for en given enhed (ha eller dyr) i en referenceperiode på 5 år. Det indsamlede data gennemgår et grundigt tjek og valideres. Når data er valideret vægtes stikprøven op til population og det endelige resultat.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for ministerier, forskere og erhverv for at opgøre indkomsten i landbruget. Dataindsamlingen opfylder de danske forpligtelser overfor EU's informationsnetværk for landøkonomisk bogføring, FADN.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på en stikprøve, og resultaterne er derfor behæftet med usikkerhed. Stikprøven stratificeres, så alle bedrifter i populationen så vidt muligt repræsenteres. Usikkerheden er forskellig for de enkelte regnskabsposter og vil være størst fx for investeringer, der kan variere meget mellem bedrifter eller over tid. For at øge præcisionen vælges relativt få mindre jordbrug, hvor variationen er lille, mens der vælges relativt flere blandt de store jordbrug, hvor variationen er større. Der tages højde for bortfald ved at øge udvælgelsesprocenten i strata, hvor bortfald erfaringsmæssigt forekommer.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives senest 30. september i året efter regnskabsåret. Fra statistikken for 2015 udgives foreløbig statistik for landbrug i begyndelsen af juli måned.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig tilbage til 2008, hvorfra tidsserien er beregnet på baggrund af Standard Ouput (SO).

Der findes afsluttede tidsserier for henholdsvis landbrug, gartneri og økologi tilbage til 1990, 1995 og 1996, hvor typologien er beregnet på baggrund af standarddækningsbidrag (SDB). Disse tidsserier er beregnet frem til og med 2009.

Statistikken er delvist sammenlignelig med data fra SEGES (landbrugets rådgivningstjeneste), som udarbejder økonomiske nøgletal for forskellige driftsformer indenfor landbruget. Der finder en koordinering sted angående begreber.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Jordbrugets regnskaber. Derudover indgår tallene i en årlig publikation om Regnskabsstatistik for jordbrug. Se mere på statistikkens emneside hvor der også findes et omfattende datamateriale i detaljerede Excel regneark.

Læs mere om tilgængelighed