Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik.
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for jordbrug

Data til denne statistik indsamles årligt fra regnskabskontorer organiseret i Landbrug og Fødevarer samt private revisorer ved hjælp af elektronisk dataoverførsel samt spørgeskemaer. Data klassificeres efter økonomisk størrelse ud fra bedriftens samlede standard output (SO). For alle afgrødetyper og arter af husdyr beregnes SO som et gennemsnit af de faktiske output for en given enhed (ha eller dyr) i en referenceperiode på 5 år. Det indsamlede data gennemgår et grundigt tjek og valideres. Når data er valideret vægtes stikprøven op til population og det endelige resultat.

Kilder

Regnskabsstatistikken har som mål at være repræsentativ for alle bedrifter samt indenfor de forskellige driftsformer. I statistikken indgår både enkeltmandsejede bedrifter og fællesejede bedrifter, hovedsageligt i form af I/S'er. Kilderne til opgørelsen er regnskabsoplysninger fra regnskabskontorer organiseret i SEGES innovation samt selvstændige regnskabskontorer. En anden kilde er Landbrugs- og gartneritællingen (LGT) fra Danmarks Statistik, der er grundlaget for bestemmelse af undersøgelsespopulationen. Herudover anvendes oplysninger om populationen af økologiske bedrifter fra Landbrugsstyrelsen (LBST). Endelig anvendes registeroplysninger om udbetalt støtte fra LBST.

Selektionsplanen er optimeret i henhold til Neumann-kriteriet, hvor der indgår 3 målvariable. Neumann allokeringen er baseret på den observerede spredning indenfor strata, som er defineret ved EU bedriftstype * størrelse. De tre målvariable er driftsresultat, gældsprocent og investeringer i landbrugsaktiver, og de vægtes med hhv. ½, ¼ og ¼. Den nationale regnskabsstatistik betinger, at udvælgelsen er inddelt i 6 hoveddriftsformer; konventionelle heltidslandbrug, konventionelle deltidslandbrug, økologiske heltidslandbrug, økologiske deltidslandbrug, heltidsgartnerier og deltidsgartnerier.

Den danske leverance af regnskaber til FADN er forordningsbestemt til 1.600 bedrifter. Det kræves, at der leveres minimum 80 pct. heraf.

Til den nationale statistik udvælges bedrifter, såfremt de har minimum 10 hektar dyrket areal. Det betyder, at der er nogle få pelsdyrbedrifter med mere end 10 hektar, men et SO (Standard Output) på mindre end 15.000 Euro, der ikke kan leveres videre til FADN. Det skyldes, at pelsdyravl i Eurostat og FADN ikke er klassificeret som en landbrugsaktivitet.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Regnskabskontorerne organiseret i SEGES Innvoation indberetter elektronisk fra regnskabssystemet Ø90, hvor regnskaberne suppleres med nogle nødvendige ekstra oplysninger. De private regnskabskontorer indberetter på et elektronisk spørgeskema Indberetningsskema. Hovedparten af gartnerierne indberettes af de private regnskabskontorer, mens hovedparten af landbrugsregnskaberne indberettes via Ø90. Oplysningerne fra Ø90 indhentes som system-til-system indberetning. Endelig anvendes registeroplysninger fra Landbrugsstyrelsen (LBST), Danmark Statistik og Dansk Pelsdyravlerforening.

Datavalidering

Før regnskaber kan indberettes findes en række kontroller, herunder stopkontroller, i regnskabssystemet Ø90 og i indberetningsskemaet for dem, der ikke benytter Ø90. Efter det enkelte regnskab er modtaget gennemgår det yderligere en finmasket testning på individniveau. Testen er særlig grundig, idet anonymiserede individoplysninger videregives til Farm Accountancy Data Network, FADN under DG Agri i EU-kommissionen.

Bearbejdning: Hver enkel indberetning gennemgår en omfattende test. Indledningsvis foretages kontroller automatisk i systemet eller i det specialdesignede spørgeskema i regneark hos den enkelte indberetter. Efter data er modtaget hos Danmarks Statistik gennemgår de en endnu mere omfattede validitetskontrol både for det enkelte regnskab og på tværs af regnskaber. Sammen med en ensartet opsamling af data fra Ø90 sikrer dette en samlet høj pålidelighed af detailoplysningerne.

Databehandling

Stikprøven vægtes op til populationen ved hjælp af statistikprogrammet CLAN.

Klassifikation efter økonomisk størrelse foretages ud fra bedriftens samlede standard output (SO). For alle afgrødetyper og arter af husdyr beregnes SO som et gennemsnit af de faktiske output (svarer i stort omfang til bruttoudbytte i statistiktabellerne) for en given enhed (ha eller dyr) i en referenceperiode på 5 år.

På baggrund af bedriftens sammensætning af SO fra de forskellige aktiviteter, bestemmes driftsform. Som hovedregel henføres en bedrift til en given driftsform, når mere end 50 pct. af bedriftens samlede SO kommer fra en specifik aktivitet.

Udvælgelsen af bedrifter er baseret på et paneldesign med en stor andel af gengangere, dvs. at bedrifter, som er blevet udvalgt, har en stor chance for også at blive udvalgt det efterfølgende år. Der bliver max. udvalgt 80 pct. gengangere indenfor hvert stratum. Indenfor visse typer gartnerier er det dog ikke muligt at begrænse antallet af gengangere, da der derved ikke vil kunne udvælges et tilstrækkeligt antal bedrifter.

Regnskabsstatistikkens udarbejdelse: Gennemsnitstallene pr. bedrift for hele populationen og for undergrupper beregnes som vejede gennemsnit. Der beregnes individuelle vægte til bedrifterne med SO og samlet antal bedrifter i populationen som målvariable samt en opdeling af strata baseret på heltid/deltidskode, driftsform og økonomisk størrelse.

I nogle tabeller er der for centrale nøgletal (fx driftsresultat) foretaget en kvartilopdeling med henblik på at belyse variationen for det pågældende nøgletal. De anførte oplysninger er gennemsnit for henholdsvis 1. og 4. kvartilgruppe, og ikke resultatet for bedriften, som ligger på kvartilgrænsen.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner, ud over hvad der allerede er beskrevet under 3.4 Datavalidering og 3.5 Databehandling.