Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik.
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for jordbrug

Stikprøven dækker alle bedrifter i populationen, som har Standard Omsætning (SO) på 25.000 Euro og over. Usikkerheden reduceres ved at vælge få mindre og flere store jordbrug, hvor variationen er større. En kilde til usikkerhed vedrører valgbarhed, da deltagelse er frivillig og en anden er regnskabsperiode, men disse skønnes at have beskeden betydning for præcisionen. Standardfejl og variationskoefficient er beregnet for 4 variable og 22 grupper af bedrifter og viser fx et konfidensinterval på 1,3 - 1,5 mio. kr. for driftsresultatet (gns. 1,4 mio. kr.) for alle heltidsbedrifter, landbrug 2020. Der tages højde for bortfald ved at øge udvælgelsen, hvor bortfald erfaringsmæssigt sker.

Samlet præcision

Stikprøven for 2022 skal beskrive økonomien for målpopulationen af jordbrugsbedrifter med et Standard Output på mindst 25.000 Euro, som talt ved Landbrugs- og gartneritællingen 2022.

Systematisk usikkerhed Der kan være en systematisk kilde til usikkerhed knyttet til bedrifternes valgbarhed. Udvælgelse er for den enkelte bedrift frivillig og kræver (for landbrug), at bedriftens regnskab følger kalenderåret. Samtidig kræves, at der er et helt regnskabsår, hvilket udelukker bedrifter i opstart eller afvikling. Der er ingen faglig vurdering af betydningen af frivillighed, mens det vurderes ikke at have særlig betydning, at der kun medtages landbrug med kalenderårsregnskab, da der er relativt få bedrifter med anden regnskabsstatus. For så vidt angår bedrifter i opstart eller afvikling kan det antages, at statistikken tenderer til at overvurdere de økonomiske resultater, da bedrifter under tvangsafvikling ikke kan medtages.

For så vidt angår pålideligheden af de indberettede data er den høj. Regnskabsdata hentes hovedsagelig direkte fra regnskabet og stemmer dermed overens med bedrifternes årsrapport. Nogle supplerede data er mere baseret på indberetteren (revisoren) og landmandens skøn, fx. den årlige arbejdstid for landmanden og anden ikke direkte aflønnet arbejdskraft (familien).

Statistisk usikkerhed Den statistiske usikkerhed er belyst i den tilhørende publikation for fire vigtige målvariable og 22 grupper. Statistikken indeholder mange grupperinger og variable. Usikkerheden er stigende med detaljeringsgraden. For 2021 var den beregnede usikkerhed for heltidsbedrifter udtrykt ved 95 pct. konfidensintervaller for variablene driftsresultat og afkastningsgrad:

Driftsresultat: Landbrug, konventionelt: 1.241.000 kr. <- 1.281.000 kr. -> 1.321.000 kr. Landbrug, økologisk: 1.293.000 kr. <- 1.363.000 kr. -> 1.433.000 kr. Gartneri: 1.004.000 kr. <- 1.076.000 kr. -> 1.148.000 kr.

Afkastningsgrad: Landbrug, konventionelt: 3,1 pct. <- 3,2 pct. -> 3,2 pct. Landbrug, økologisk: 3,8 pct. <- 3,9 pct.. -> 4,0 pct. Gartneri: 4,9 pct. <- 5,3 pct. -> 5,7 pct.

Revisioner Der udgives foreløbige tal for hovedgrupper, når ca. 60 pct. af stikprøven er modtaget og behandlet. Offentliggørelsen er primo juli. Herefter udgives endelige tal i slutningen af september. De endelige tal revideres ikke.

Der er en forskel på foreløbige og endelige tal.

Driftsresultat, alle heltidslandbrug (tidlige tal i parentes) 2021: 1.289.000 kr. (1.329.000 kr.) 2020: 1.382.000 kr. (1.365.000 kr.) 2019: 1.333.000 kr. ( 1.353.000 kr.) 2018: 166.000 kr. (193.000 kr.) 2017: 946.000 kr. (986.000 kr.) 2016: 249.000 kr. (261.000 kr.)

Stikprøveusikkerhed

For 2021 var den beregnede usikkerhed for heltidsbedrifter udtrykt ved gennemsnit, standardfejl og variationskoefficienten (CV) for variablene driftsresultat og afkastningsgrad:

Driftsresultat: Landbrug, konventionelt: Gennemsnit 1.281.000 kr., Standardfejl 40.000, CV 0,02. Landbrug, økologisk: Gennemsnit 1.383.000 kr., Standardfejl 70.000 kr., CV 0,05. Gartneri: Gennemsnit 1.076.000 kr., Standardfejl 72.000 kr., CV 0,07.

Afkastningsgrad: Landbrug, konventionelt: Gennemsnit 3,3%, Standardfejl 0,1%, CV 0,02. Landbrug, økologisk: Gennemsnit 3,9%, Standardfejl 0,1%, CV 0,03. Gartneri: Gennemsnit 5,3%, Standardfejl 0,4%, CV 0,07.

Stikprøveusikkerhed er belyst i den tilhørende publikation for fire vigtige målvariable og 22 grupper. Statistikken indeholder mange grupperinger og variable. Usikkerheden er stigende med detaljeringsgraden.

Anden usikkerhed

Der kan være usikkerhed knyttet til dækningsfejl som følge af bedrifternes valgbarhed, hvor kun bedrifterne med tilsagn og et helt kalenderårsregnskab som udgangspunkt kan vælges. Bortfald som følge af, at stikprøven udvælges tidligere end statistikåret imødegås ved at udvælge en ekstra stor stikprøve. Grundlaget for dette er analyser af tidligere års bortfald, som for heltidsbedrifter på 9-13 pct. (2020). Indberettede regnskabsdata vurderes til at være af høj kvalitet, da de trækkes direkte fra bedrifternes regnskabssystem. Oplysningerne suppleres med administrative data, især om landbrugsstøtte. Til opregning af stikprøvens resultater tildeles hver enkelt bedrift en kalibreret vægt efter økonomisk størrelse, driftsform og landsdel. I vægtningen indgår tillige målvariable med det sigte at opnå bedre estimater.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Dækningsgrad og stikprøve: For jordbruget under ét udgør stikprøven ca. 7 pct. af hele populationen. Betragtes delpopulationerne, varierer udvalgsprocenten imidlertid betydeligt, dels for at tage højde for en større spredning i resultaterne blandt større bedrifter, dels for at opnå et tilstrækkeligt stort antal bedrifter til at repræsentere de mindre delpopulationer.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres foreløbige tal for hovedgrupper indenfor landbruget, når 55-60 pct. af data har gennemgået en finmasket gennemgang.