Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik.
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for jordbrug

Statistikken er en årlig opgørelse af landbrugsbedrifternes regnskaber for detaljerede regnskabsposter, herunder omsætning, årets resultat samt aktiver og passiver. Derudover indeholder statistikken tal om husholdningernes privatøkonomi, idet der for en del bedrifter også er oplysninger om indkomst uden for jordbruget, betalte skatter og privatforbrug. Statistikken grupperes i heltids- og deltidsbedrifter, efter bedriftstyper, konventionelt og økologisk drift samt geografisk efter regioner og landsdele mv.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser bedrifternes resultatopgørelse, balance og investeringer. Statistikgrundlaget indeholder detaljerede regnskabsposter, herunder omsætning, køb, omkostninger, årets resultat, aktiver og passiver. Derudover belyses husholdningernes privatøkonomi, idet der for en del bedrifter også er oplysninger om indkomst uden for jordbruget, betalte skatter og privatforbrug.

Bedrifterne i stikprøven inddeles i heltids- og deltidsbedrifter ud fra det faktiske timeforbrug, hvor en heltidsbedrift har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1665 timer.

Klassifikation efter økonomisk størrelse foretages ud fra bedriftens samlede standard output (SO). For alle afgrødetyper og arter af husdyr beregnes SO som et gennemsnit af de faktiske output (svarer i stort omfang til bruttoudbytte i statistiktabellerne) for en given enhed (ha eller dyr) i en referenceperiode på 5 år.

På baggrund af bedriftens sammensætning af SO fra de forskellige aktiviteter, bestemmes driftsform. Som hovedregel henføres en bedrift til en given driftsform, når mere end 50 pct. af bedriftens samlede SO kommer fra en specifik aktivitet.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken grupperes efter konventionelt og økologisk drift og gartneri, geografisk efter regioner og landsdele, samt efter bedriftstype. Økologisk drift er defineret som bedrifter, der er fuldt omlagt. Bedrifter under omlægning til økologi er medtaget under konventionelle landbrug. Gartneri omfatter såvel konventionelle som økologiske enheder. Bedriftstype fordeles derudover i grupper af antal årsværk samt grupper af antal husdyr mv. Regnskabsstatistik for jordbrug følger grupperinger og klassifikationer opsat af FADN (The Farm Accountancy Data Network) FADN

Sektordækning

Landbrug og gartneri (jordbrug).

Begreber og definitioner

0025: Arealanvendelse, ha: Samlet dyrket areal. Afvigelser fra (0010) skyldes nettokøb/-salg af jord eller ændringer i tilforpagtning fra statustidspunktet til dyrkning.

0265: Arbejdsindsats, timer: Samlet indsats af såvel lønnet som ulønnet arbejdskraft.

0290: Bruttoudbytte, 1.000 kr.: Indtægterne ved salg af bedriftens produkter inkl. anvendt eget foder og udsæd i bedriften, arbejde for andre, værdiændringer af husdyrbestand og lagerbeholdninger, naturalier til privat og lønnet arbejdskraft samt produktionsafhængige tilskud.

0470: Driftsomkostninger, 1.000 kr.: Omkostninger forbundet med bruttoudbyttets frembringelse, herunder beholdningsformindskelse af foder, gødning og andre produktionsmidler. Finansieringsomkostninger og vederlag til brugerfamilien er ikke medregnet.

0655: Resultat af primær drift, 1.000 kr.: Bruttoudbytte (0290) minus driftsomkostninger (0470).

0660: Finansieringsomkostninger, jordbrug, 1.000 kr.: Den jordbrugsmæssige del af finansieringsomkostningerne. Nettorenteudgifter (0665) plus finansieringsomkostninger i øvrigt (0690).

0705: Generelle driftstilskud, 1.000 kr.: Omfatter støtte under enkeltbetalingsordningen og investeringstilskud under landdistriktsordningen samt andre tilskud.

0720: Driftsresultat, 1.000 kr.: Resultat af primær drift (0655) minus finansieringsomkostninger (0660) plus generelle tilskud (0705).

0732: Driftsresultat efter ejeraflønning, 1.000 kr.: Driftsresultat (0720) minus ejeraflønning (3505).

0735: Investeringer, 1.000 kr.: Samlede investeringer. Dvs. i jordbruget, andre private aktiver, finansielle aktiver og pensionsopsparing.

0845: Egenfinansiering, 1.000 kr.: Egenfinansiering består overvejende af overskud og afskrivninger.

0850: Fremmedfinansiering, 1.000 kr.: Fremmedfinansiering er overvejende bank- og realkreditlån.

0880: Aktiver (balance primo), 1.000 kr.: Værdi af samlede aktiver inkl. private og finansielle aktiver fx bolig, bil, bankindestående, værdipapirer mv.

0960: Passiver (balance primo), 1.000 kr.: Passiverne består af gæld, hensatte forpligtelser, forpagtningsværdi og egenkapital.

0995: Aktiver (balance ultimo), 1.000 kr.: Værdi af samlede aktiver inkl. private og finansielle aktiver fx bolig, bil, bankindestående, værdipairer mv.

1075: Passiver (balance ultimo), 1.000 kr.: Passiverne består af gæld, hensatte forpligtelser, forpagtningsværdi og egenkapital.

1135: Egenkapitalforskydninger i alt, 1.000 kr.: Samlede ændringer i egenkapitalen i løbet af regnskabsåret.

1170: Egenkapital, ultimo, 1.000 kr.: Aktiver i selveje minus gæld og hensatte forpligtelser ved årets slutning.

3505: Ejeraflønning, 1.000 kr.: Defineres som antal timer gange en fastsat timeløn. Timelønnen er 195,5 kr. for 2016, hvilket svarer til den overenskomstmæssige timeløn for ansatte i landbruget, inkl. beregnede tillæg.

3510: Nettoudbytte, 1.000 kr.: Defineres som driftsresultatet før renter (0655) plus Generelle tilskud (0705) minus forpagtningsafgift, leje af bygninger, leasing og brugerfamiliens vederlag (3505).

3515: Rentebelastning, 1.000 kr.: Beregnes som 4 pct. af landbrugsaktivernes værdi.

3520: Lønningsevne, 1.000 kr.: Lønningsevnen viser de ansattes og brugerfamiliens evne til at skabe indtjening på bedriften.

3525: Overskudsgrad, pct.: Overskudsgraden viser hvor stort resultatet er i forhold til bruttoudbyttet. Den beregnes: (Resultat af primær drift (0655) + Generelle tilskud (0705) - ejeraflønning (3505))/ bruttoudbytte (0290) * 100.

3530: Afkastningsgrad, pct.: Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i procent. Den beregnes: (Resultat af primær drift (0655) + generelle tilskud (0705) - ejeraflønning (3505)) / jordbrugsaktiver ultimo * 100.

3535: Forrentningsprocent, pct.: Forrentningsprocenten viser hvor stor forrentningen af aktiverne i selveje har været. Den beregnes: (Resultat af primær drift (0655) + generelle tilskud (0705) - ejeraflønning (3505) - forpagtningsafgift - øvrige finansieringsomkostninger) / jordbrugsaktiver i selveje.

3540: Lønningsevne kr. pr. time.: Lønningsevnen viser de ansattes og brugerfamiliens evne til at skabe indtjening på bedriften. For at opnå lønningsevnen pr. time sættes den samlede lønningsevne (3520) i forhold til antallet af anvendte timer.

3542 Soliditetsgrad, pct. (efter hensatte forpligtelser): Soliditetsgrad viser, hvor stor en procentdel af de samlede aktiver, der er egenkapital efter hensatte forpligtelser. Den beregnes: (Egenkapital ultimo/aktiver i selveje ultimo) * 100.

3545 Soliditetsgrad, pct.: Soliditetsgrad viser, hvor stor en procentdel af de samlede aktiver, der er egenkapital. Den beregnes: (Egenkapital + hensatte forpligtelser ultimo/aktiver i selveje ultimo) * 100.

3550: Gældsprocent, pct.: Gældsprocenten viser hvor stor en procentdel af de samlede aktiver, der er gæld. Den beregnes: (Gæld - forpagtningsværdi/aktiver-forpagtningsværdi) * 100.

0010: Jordbrugsareal, primo: Bedriftens samlede jordbrugsareal. Eget og forpagtet dyrket areal samt bortforpagtet areal

Enheder

Den overordnede statistiske enhed er bedriften som defineret i Landbrugs- og gartneritællingen. Herunder opdeles bedrifterne yderligere i heltids- og deltidsbedrifter samt undergrupper efter hoveddriftsform fx malkekvæg, slagtesvin, fjerkræ, planteproduktion, væksthus mv.

Population

Populationen af jordbrug omfatter samtlige bedrifter, som i følge Danmarks Statistiks Landbrugs- og Gartneritællinger har et SO på mindst 25.000 Euro Grænsen er ændret fra 15.000 til 25.000 Euro fra og med regnskabsår 2020.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2008 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Regnskabsværdier opgøres i 1.000 kr. Andre regnskabsposter herunder overskuds- og afkastningsgrad mv. i pct. Standardoutput i Euro. Arbejdsindsats måles i antal timer. Årsværk måles i antal. Husdyr måles i antal. Areal måles i hektar (ha) og i kvadratmeter (kvm). Høstudbytte hkg pr. ha. Mælkeydelse kg EK-mælk pr. årsko og øre pr. kg EK-mælk. Energiforbrug måles i gigajoule.

Referencetid

Regnskabsstatistikken for jordbrug er hovedsageligt baseret på kalenderårsregnskaber, mens der indgår enkelte gartnerier med regnskabsafslutning mellem 30/6 og 31/12.

Hyppighed

Statistikken er årlig. For landbrug udgives foreløbige tal i begyndelsen af juli, mens den endelige statistik er færdig omkring 1. oktober.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

RFO 1217/2009/EØF er hovedforordningen i den lovgivning, som indeholder Danmarks forpligtigelser over for EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring (FADN). Den suppleres af KFO 1198/2014. Indsamlingen er baseret på ejerens accept af, at bedriftens regnskabsoplysninger må indhentes fra regnskabskontor/revisor. Der føres et register over regnskabsførende jordbrug, der har givet tilsagn om, at deres regnskab må benyttes.

Blandt de vigtigste forordninger er endvidere gennemførelsesforordningen KFO 2015/220, der bl.a. fastlægger stikprøve og bundgrænse, typologi og skema, samt KFO 1915/83 (tidsfrister, betaling mv.).

Forordningerne kan ses i EU's database over lovtekster: EUR-Lex - Access to European Union law

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke beregnet for denne statistik, da deltagelse i statistikken er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.