Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Priser og prisindeks for jordbrug

For nogle produkter, fx gartneriprodukter, er der en meget bred vifte af kvaliteter og varetyper, hvilket kan gøre det vanskeligt at sikre prisindeksenes kontinuerlige repræsentativitet. For de produktionsfaktorer hvor prisudviklingen baserer sig på den generelle prisstatistik, kan der være særlige forhold vedrørende jordbruget, som ikke afspejles. I øvrigt henvises til statistikdokumentationerne: Landbrugets bruttofaktorindkomst, Mælk og mejeriprodukter, Slagtedyr og kødproduktion samt Æg. Pga. af den store variation i kilder og variable kan der ikke meningsfyldt foretages usikkerhedsberegninger for prisindeks under ét. For de mest betydende varer, fx mælk og kød, foreligger der næsten fuldstændig information og dermed ingen usikkerhed. Priser på korn og foderstoffer er baseret på over 70 pct. af omsætningen og usikkerheden antages derfor for at være lav. Resultaterne er overordnet mest sikre vedrørende salgsproduktion, mens der er flere usikkerhedskilder vedrørende forbrug i produktion og for investeringsgoder.

Samlet præcision

Den samlede pålidelighed må betegnes som god, især for produkter med stor betydning.

Stikprøveusikkerhed

Hvor det er muligt, indhentes fuldstændige informationer for en vare, for eksempel frøfirmaernes køb af landbrugets frøhøst eller mejerier køb af mælk hos landmænd. I en række andre tilfælde arbejdes med et repræsentativt udsnit af agenter og enkeltprodukter.

Eksempelvis er salgspriser på korn baseret på informationer opdelt på kornarter fra de største korn- og foderfirmaer, som dækker over 70 pct. af omsætningen, mens fx indeks for grønsagspriser er baseret på indberetninger fra de største grossister om deres betaling til avlerne for de mest betydende grøntsager.

De valgte fremgangsmåder er valgt ud fra hensynet til statistik sikkerhed, væsentlighed, og mulighed for indsamling af data samt ud fra ønsket om en lav respondentbyrde ved at indberettet til Danmarks Statistik.

Anden usikkerhed

Indeksene er ikke fuldt sammenlignelige over længere tid (udviklingskonsistente), medmindre der er tale om indeks for homogene enkeltprodukter. Sammenligneligheden påvirkes af, at vægtgrundlaget for sammenvejningen af indeks for salgsprodukter og forbrug i produktionen ændrer sig i forbindelse med re-baseringen hvert femte år.

Usikkerheden ved indeks over mange år vil øges med det antal år, der belyses, da der sker løbende ændringer i vægtgrundlag (ved rebaseringer) og i produkters kvalitative egenskaber. Kvalitetsfaktoren har ikke mindst betydning for indeks for investeringer, da den teknologiske udvikling betyder nye produkter, der adskiller sig væsentligt fra tidligere. Men også enkelte varer fx plantebeskyttelsesmidler kan have store kvalitetsændringer.

Vægtgrundlagets udgangspunkt kan ændre sig væsentligt, hvilket kan give skævheder. I basis året kan der være varer, som efterfølgende ændrer sig meget. For eksempel havde minkskind i 2015 en høj pris, og samtidig var der en stor produktion, dvs. vægten blev høj. Siden er prisen faldet ekstremt og det har også påvirket produktionen.

Produktionen indenfor det enkle område kan ligeledes ændre sig ekstremt. Fx svineproduktion, hvor antallet af slagtede svin i forhold til eksporterede smågrise har ændret sig meget.

Det kan forekomme, at en vare ændrer karakteristika i perioden mellem rebaseringer, men i øvrigt må anses for at være samme vare. Såfremt det er muligt at finde grundlag for at beregne den kvalitetsbetingede forskydning i pris, korrigeres der herfor.

Indeksberegningen forudsætter indberettede informationer for alle enkeltprodukter for alle årets måneder med salg og køb. Denne forudsætning vil ikke altid være opfyldt. I nogle tilfælde er informationer forsinkede, i andre tilfælde lykkes det ikke at få informationen.

Den konkrete håndtering af datamangler sker ved en af følgende løsninger, idet der er en prioritering i rækkefølgen: • Måneder, hvor der erfaringsmæssigt ofte ikke er data, indgår ikke i beregningerne. • En virksomhed, som ikke har leveret data, udelades af beregningen i pågældende periode. • Der anvendes et gennemsnit af foregående og følgende måned. • Der anvendes en pris eller mængde baseret på et fagligt skøn ud fra historisk viden.

Anvendte erstatningsinformationer opdateres med de relevante data, såfremt disse indkommer på et senere tidspunkt.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

For nogle produkter, eksempelvis gartneriprodukter, er der en meget bred vifte af kvaliteter og varetyper, hvilket kan gøre det vanskeligt at sikre prisindeksenes kontinuerlige repræsentativitet. For de produktionsfaktorer hvor prisudviklingen baserer sig på den generelle prisstatistik, kan der være særlige forhold vedrørende jordbruget, som ikke afspejles.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

I forbindelse med rebaseringen hvert femte år gennemgås listen med enkeltprodukter for at sikre, at der er en bred dækning af en varepris. Her vil der typisk ske udskiftninger af sortimentet, sådan at der alene optræder enkeltprodukter med relativt stor betydning. Det medfører normalt, at kun få enkeltprodukter vil udgå af handelen inden næste rebasering.