Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Priser og prisindeks for jordbrug

Priser og prisindeks for jordbrug er en opgørelse af jordbrugets priser og prisindeks, for primærproducenternes salgsprodukter og de produkter og tjenesteydelser, inkl. investeringsgoder, som de køber. Statistikken er både en månedlig, kvartalsvis og årlig opgørelse. Statistikken omfatter både priser i landbrug og gartneri. Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken består dels af en række faktiske priser og dels af indeks. Indeks for de enkelte produkter sammenvejes til delindeks samt et samlet indeks for salgsprodukter og et samlet indeks for forbrug i produktionen, samt faste investeringsgoder i jordbruget. Indeks beregnes med udgangspunkt i et basisår, som udskiftes med 5 års mellemrum. Indeksenes aktuelle basisår er 2015=100.

Statistikken følger stort set de samme varegrupper som ved opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst, dog undtaget eksempelvis sekundære produkter, maskinstationsydelser og indirekte bankomkostninger. Omvendt - og ganske væsentligt - indeholder statistikken udviklingen i priserne på investeringsgoder i landbruget, dvs. i maskiner, inventar, bygninger og grundforbedringer.

Målepunktet for informationer er ved salgsprodukters levering fra bedrift (ab gård) og ved forbrugsmidlers ankomst til bedriften (an gård). Der er således tale om priser for varer hentet eller leveret ved bedriften.

Statistikkens formål er at belyse aktuelle forskydninger i primærlandbrugets priser, som indikation på udviklingen i landbrugets økonomi. Indtil slutningen af 1980'erne blev den direkte relaterede konjunkturstatistik udgivet på månedsbasis, og siden kvartalsvis. Fra 2013 suppleret med årlig publikation som følge af sammenlægning med anden prisstatistik.

Grupperinger og klassifikationer

Grupperingeren der følges er hovedbranche 01, Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. For nærmere beskrivelse se Dansk Branchekode DB07.

Sektordækning

Landbrug og gartneri.

Begreber og definitioner

Ab gård: Prisen ab gård er prisen på salgsprodukterne fx. slagtesvin, når de forlader bedriften (gårdspladsen/matriklen).

An gård: Prisen an gård er prisen på forbrugsmidler/varer fx. såsæd, når de ankommer til bedriften (gårdspladsen/matriklen).

Investeringsgoder i landbruget: priserne på investeringsgoder i landbruget, dvs. i maskiner, inventar, bygninger og grundforbedringer

Maskinstationsydelser:

Enheder

Enhederne i statistikkerne er de produkter som primærproducenterne sælger og produkter og tjenesteydelser, som producenterne køber. Salgsprodukter opgøres i 100 kg (f.eks. korn, grøntsager, kød) og stk. eller 100 stk. (f.eks. smågrise og potteplanter). Endvidere på omkostningssiden bl.a. 100 kWh (el) og 1000 l (olie).

Population

Populationen består af de varer og tjenesteydelser, som primærproducenterne sælger og køber.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikkerne dækker tidsperioden fra 2005 og frem for månedspriserne for udvalgte landbrugsprodukter, 2010 for månedspriser på potteplanter, mens indeks gør fra 2010 og frem for kvartals og årsindeks. Ældre data foreligger og kan findes i nedlagte tabeller i statistikbanken. Derudover findes data i publikationen Landbrugsstatistik .

Basisperiode

Basisår skiftes hvert 5. år. Frem til 2023 anvendes 2015=100. Fra og med 2024 er 2020=100 anvendt som basisår.

Måleenhed

Månedspriser angives i absolutte værdier, altså kroner. For kvartaler måles prisudviklingen som indeks. Priserne er uden moms. Potteplanter har måneds indeks, år til dato priser og prisudvikling.

Referencetid

Kalendermåned, kvartal og kalenderår.

Hyppighed

Månedligt, kvartalsvis og årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingshjemmel kan findes i Lov om Danmarks Statistik § 1 , jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. december 1992 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 295 af 2. maj 2000.

Grundlaget for at indsamle prisoplysninger på jordbrugsområdet er overordnet EU's rådsforordning om nationalregnskabsstatistik, samt forordninger i relation til produktions oplysninger og opgørelse af landbrugssektorens økonomi, herunder i Parlamentets og Rådets forordning 138/2004 om landbrugsregnskaber i fælleskabet samt retsakter vedrørende animalsk produktion. Der er i EU udarbejdet en manual for opgørelsen af kvartalsvise indeks i relation til statistikken Agricultural Prices and Indices.

Indberetningsbyrde

Da der er tale om meget forskellige typer af indberetninger, heraf en del via landbrugets organisationer, og der er ikke opgjort en samlet indberetningsbyrde. Langt fleste kilder til indsamlingen er indsamlet til anden statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Se mere på emnesiden for Priser og prisindeks for Jordbrug. Indsamlingen af data til denne statistik er ikke blevet påvirket af COVID-19.