Gå til sidens indhold

Slagtedyr og kødproduktion

Formålet med statistikken over slagtedyr og kødproduktion er at belyse størrelsen og værdien af produktionen af slagtedyr og kød. Statistikken anvendes bl.a. til at følge den danske produktion af slagtedyr og kød på slagterierne. Statistikken er udarbejdet siden 1900-tallet, hvor det er muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene. Der er sket en forbedring af statistikken i 1920-1930 og siden 2. verdenskrig har der været en fyldestgørende statistik på området. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem for årstallene, og fra 1995 og frem for månedstallene.

Indhold

Statistikken over slagtedyr og kødproduktion offentliggøres som månedlige og årlige opgørelser af slagtningerne på slagterier og slagtehuse, fordelt på kvæg, svin, får og lam, fjerkræ og heste. Der oplyses om antallet af slagtede dyr og levende dyr eksporteret til slagtning samt produktionen af kød (mængden af spiseligt kød i kg). Statistikken omfatter også en lang række priser og noteringer. Bl.a. gennemsnitspriser pr kg slagtet vægt og salgsværdien i mio. kr. for de enkelte kategorier af dyr. Statistikken er opgjort for hele Danmark.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles både ugentligt, månedligt, kvartalsvis og årligt. Opgørelserne af slagtningerne omfatter samtlige slagtninger på slagterier og slagtehuse, fordelt på kvæg, svin, får og lam, fjerkræ og heste. Dertil kommer udenrigshandelen med levende dyr til slagtning. Der oplyses om antallet af slagtede og levende eksporterede dyr samt produktionen af kød (mængden af spiseligt kød i kg). Produktionstallene omfatter kun kød, der er egnet til menneskeføde. Statistikken omfatter priser og noteringer på slagte- og eksport dyr samt en salgsværdien i mio. kr. for de enkelte kategorier af dyr.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af bl.a. EU, ministerierne, landbrugets organisationer, som grundlag til at udarbejde analyser og prognoser. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx Landbrugets Bruttofaktorindkomst og Nationalregnskabet. Data vedr. slagtninger bliver send hver måned til Eurostat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Det er lovpligtigt for landmændene, at indberette hvilke dyr der forlader ejendommen og hvor de kommer hen. Slagteringerne skal registrere alle dyr de modtager og fra hvem. På slagterierne bliver slagtevægten, vurdering af slagtekroppen, mv. registeret på hvert enkelt dyr, hvilket bl.a. anvendes til afregning af dyret. Beregningen af priser og værdier baseres dels på faktiske a conto priser og dels på skøn over den forventede efterbetaling, der udbetales af andelsselskaberne og først udmøntes efter årets afslutning og dermed kan forårsage usikkerheder ved periodiseringen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Data offentliggøres 1½ måned efter reference periodens afslutning for måneds - og kvartalstal, mens årstal offentliggøres ca. 4-5 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der leveres hver måned data til Eurostat. Data for samtlige EU-lande kan findes på deres hjemmeside. Det vurderes, at der er god sammenlignelighed på tværs af landene, idet statistikkerne bør være produceret efter fælles retningslinjer og principper.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt for Danmarks Statistik Animalsk produktion og Jordbruget priser. I Statistikbanken offentliggøres tal hver måned Animalskproduktion

Årsdata: Statistisk Årbog frem til og 2017 og Statistik Tiårsoversigt

Ældre data: Landbrug og Landbrugsstatistik 1900-1965

Læs mere om tilgængelighed