Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Slagtedyr og kødproduktion

Data indsamles både ugentligt, månedligt, kvartalsvis og årligt. Opgørelserne af slagtningerne omfatter samtlige slagtninger på slagterier og slagtehuse, fordelt på kvæg, svin, får og lam, fjerkræ og heste. Dertil kommer udenrigshandelen med levende dyr til slagtning. Der oplyses om antallet af slagtede og levende eksporterede dyr samt produktionen af kød (mængden af spiseligt kød i kg). Produktionstallene omfatter kun kød, der er egnet til menneskeføde. Statistikken omfatter priser og noteringer på slagte- og eksport dyr samt en salgsværdien i mio. kr. for de enkelte kategorier af dyr.

Kilder

Det statistiske grundmateriale er modtaget fra en række forskellige kilder, herunder bl.a. offentlige administrative og kontrollerende institutioner under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri , erhvervs- og brancheorganisationer bl.a. Landbrug & Fødevarer samt visse enkeltvirksomheder.

Oplysninger om udenrigshandel trækkes fra Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik samt der modtages register oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde vedr. eksport af levende svin, kvæg og fjerkræ.

For yderlig information om den konkrete anvendelse af de enkelte kilder er beskrevet under pkt. 3.5 databehandling.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles data både ugentligt, månedligt, kvartalsvis og årligt. Hver uge modtages oplysninger om slagtninger af kvæg på slagterier og slagtehuse (stk. , gennemsnitlig slagtevægt og afregningspris) fordelt på forskellige grupper af dyr. Hver måned modtages oplysninger om alle slagtningerne (både i antal, vægt) fra Fødevarestyrelsen (Kødkontrolsekretariatet), desuden modtages specifikke oplysninger vedr. slagtningerne og eksport af levende husdyr fra Landbrug & Fødevare.

Indsamlingsmetode

Danmarks Statistiks opgørelser vedrørende kød hviler for slagtningernes vedkommende på tal fra Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer (Landbrug & Fødevarer er fælles faglig og administrativ erhvervsorganisation for den danske svinekøds-, oksekøds-, fjerkrækød- og ægsektor). Det er tal over det samlede antal slagtninger på slagterier og slagtehuse, medens eksporten af levende slagtedyr opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt.

Datavalidering

Alle data sammenlignes med data fra tidligere perioder.

Databehandling

Opgørelserne af slagtningerne omfatter samtlige slagtninger på slagterier og slagtehuse, fordelt på kvæg, svin, får og lam, fjerkræ og heste, som er opdelt i kategorier. Dertil kommer udenrigshandelen med levende dyr. Der oplyses om antallet af slagtede og levende eksporterede dyr samt produktionen af kød (mængden af spiseligt kød i kg). Statistikken omfatter endvidere en lang række priser og noteringer. Bl.a. gennemsnitspriser per kg slagtet vægt og salgsværdien i mio. kr. for de enkelte kategorier af dyr.

Oplysningerne er gengivet som summer og tidsserier - for hovedprodukterne på måneder og ellers på kvartaler og årligt. Der er opgivet faktiske mængder og der er beregnet priser og værdier, der indgår i landbrugets produktionsværdi.

Produktion af kød

Produktionen af kød beregnes på grundlag af antallet af slagtede dyr og gennemsnitlige slagtevægte for de enkelte kategorier af dyr. Den samlede produktion af kød omfatter kød fra godkendte slagtninger samt produktion af spiselige biprodukter. For fjerkræ opgøres produktionen i grydeklar vægt.

Der opgøres også produktionen af spiseligt fedt, der ikke er indeholdt i kødproduktionen.

Priser og værdier

Værdien af slagtningerne i Danmark opgøres på grundlag af de producerede mængder og de gennemsnitlige opnåede producentpriser. Endvidere medregnes beløb fra eventuelle ordninger med udbetaling direkte til producenten på grundlag af produktionen. Efter 1995 medregnes EU-tilskud til kvæg og får ikke i produktionsværdierne. For eksporten af levende dyr anvendes eksportværdierne (fob) minus omkostninger ved dyrenes salg og transport.

Produktionen af okse og kalvekød

Produktionen af okse- og kalvekød omfatter godkendte slagtninger på slagterier og slagtehuse, eksporten af levende slagtedyr samt slagtninger hos producenterne. Det samlede antal slagtninger på slagterier og slagtehuse opgøres af Landbrug & Fødevarer.

Slagterierne indberetter hver uge til Landbrug & Fødevarer, og disse indberetninger omfatter alle godkendte slagtninger. Danmarks Statistik får disse oplysninger om såvel antal, som slagtevægt fordelt på anførte grupper af dyr. Grupperingen af slagtedyrene og definitionen af slagtevægten opfylder kravene i EU´s forordning (EF) Nr. 1165/2008.

Dyr under 300 kg levende vægt regnes for kalve. Indtil 1994 var denne grænse 220 kg. Spiselige biprodukter, dvs. lever, hjerte, nyrer, tunge, mellemgulv, hovedkød, hale, net og brisler, beregnes som ca. 7 pct. af slagtevægten.

For eksporten af levende kvæg til slagtning beregnes kødproduktionen på grundlag af dyrenes levende vægt og en fra slagterierne beregnet slagteprocent for de pågældende kategorier af dyr.

Produktionen af spiselige biprodukter beregnes som for slagtninger på slagterierne.

Slagtningerne hos producenterne er fra 2020 sat til 3.5000 stk. af Danmarks Statistik - 1.200 tyre og tyrekalve, 950 kvier og kviekalve og 1.350 køer (i alt 0,9 mio. kg). I peroden 2015 til og med 2019 var det 4.000 stk. - 1.500 tyre og tyrekalve, 1.000 kvier og kviekalve og 1.500 køer (i alt 1,0 mio. kg). I perioden 2005 til og med 2014 var slagtningerne hos producenterne ansat til 6.000 stk. af Danmarks Statistik - 2.000 tyre og tyrekalve, 2.000 kvier og kviekalve og 2.000 ammekøer (i alt 1,2 mio. kg).

Priser og værdi

Der opgives gennemsnitspriser for slagtekvæg til producenten og noteringen for slagte- og levekvæg. For eksporten af levende kvæg anvendes eksportværdien (fob), idet der fra denne værdi til dækning af omkostningerne ved dyrenes salg og transport mv. er trukket 20 pct. for avlsdyr og 7,5 pct. for slagtedyr.

For slagtningerne her i landet beregnes værdien særskilt for hver enkelt kategori dyr ved anvendelse af priser til producenterne og en sammenvejning af disse priser i forhold til dyrenes klassificering. Endvidere er de beløb medregnet, som er udbetalt direkte til producenterne på grundlag af produktion. Udover den direkte afregning er der normalt ydet en efterbetaling.

Fra 2005 indebærer EU-reformen, at de fleste eksisterende præmier er omlagt til Enkeltbetalingsordningen. Det eneste produktionsafhængige EU-tilskud fra 2005 er Handyrpræmien, som er reduceret med 25 pct. i forhold til 2004 niveauet.

Svinekød

Produktion af svinekød omfatter godkendte slagtninger på slagterier og slagtehuse, eksport af levende slagtedyr (herunder smågrise) samt slagtninger hos producenter.

Det samlede antal slagtninger på slagterier og slagtehuse er indberettet af Fødevaredirektoratet fordelt på følgende kategorier svin: søer, orner, slagtesvin, polte, for producenter (svin, der skal retur til producent) og kasserede svin.

Danmarks Statistik har indtil 2013 indhentet 4 gange årligt oplysning ind om lageret af svinekød.

Fra Landbrug & Fødevarer tidligere Danske Slagterier meddeles de gennemsnitlige afregningsvægte. Afregningsvægten, der angiver vægten af den varme slagtekrop, omregnes til kold slagtevægt, der udgør 98,2 pct. af afregningsvægten. Den slagtede vægt er eksklusiv spiselige biprodukter.

Ved anvendelse af den gennemsnitlige slagtevægt og antallet af svin beregnes produktionen af svinekød inklusiv spiselige biprodukter. Produktionen af spiselige biprodukter - hvortil henregnes lever, hjerte, nyrer, tunge og mellemgulv - beregnes som 4,25 pct. af den slagtede vægt indtil 2004 og fra 2005 anvendes 4 pct.

Data vedrørende import og eksport af svin og svinekød opgøres ved hjælp af udtræk fra Danmarks Statistiks officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. For eksporten af levende svin til slagtning beregnes kødproduktionen på grundlag af dyrenes levende vægt og en gennemsnitlig udnyttelsesprocent på 79 pct., hvilket er inklusive spiselige biprodukter. Den levende eksport af svin består hovedsageligt af smågrise.

Slagtningerne hos producenter er beregnet skønsmæssigt af Danmarks Statistik og omfatter kun hjemmeslagtninger, idet de slagtninger til eget forbrug, som producenterne lader foretage på slagterierne, indgår i Fødevaredirektoratets opgørelse over slagtninger. Fra 2020 er antallet af slagtninger hos producenterne sat til 3.000 svin om året (svarende til 225.000 kg. kød ). Fra 2005 til og med 2019 var antallet af slagtninger hos producenterne sat til 24.000 svin om året (svarende til 1,8 mio. kg kød), mens det tidligere var 220.000 svin (svarende til 16,5 mio. kg kød).

Priser og værdi Der er for slagtesvin opgivet andelsslagteriernes notering, som er et vejet gennemsnit, der er fastsat ugentligt. Noteringerne fastsættes pr. kg varm slagtet vægt (afregningsvægt). Indenfor slagtesvinenes vægtinterval 50-109,9 kg afregnes efter en basisnotering med varierende fastsat vægtinterval (ca. 70 pct. af slagtesvinene), uden for basisnoteringens vægtinterval foretages vægtfradrag. Alle svin prisreguleres efter kødprocent. For svin med sygdomsbemærkninger foretages fradrag. Udover noteringen ydes sædvanligvis en efterbetaling.

For producentpriserne for svin er opgivet gennemsnit af noteringer for henholdsvis slagtesøer, avlssvin og smågrise.

For eksporten af levende svin anvendes eksportværdien (fob), idet der fra denne værdi trækkes 15 pct. til dækning af omkostningerne ved dyrenes salg og transport mv.

For slagtningerne her i landet beregnes værdien særskilt for 7 grupper af dyr. Værdien af slagtesvin og søer beregnes ved anvendelse af Danske Slagteriers beregnede gennemsnitlige afregningspriser til producenterne med tillæg af efterbetaling. Der er korrigeret for de ved afregningen foretagne fradrag. Endvidere er de beløb medregnet, som er udbetalt direkte til producenterne på grundlag af produktionen.

Fjerkrækød

I statistikken opgives data vedrørende totalt antal slagtninger på fjerkræslagterierne i stk. og grydeklar vægt, foruden en opdeling i kategorierne: slagtekyllinger, høns, ænder, gæs og kalkuner. Grydeklar vægt er analog til slagtevægten af de øvrige husdyrarter.

Antal slagtninger og produktionen (i grydeklar vægt) af fjerkrækød på fjerkræslagterierne kommer fra registrer oplysninger fra Slagterikontrollen, hvortil de enkelte fjerkræsslagterier skal indberette deres slagtninger. Importen af levende fjerkrækød opgøres i Danmarks Statistik officielle udenrigshandelsstatistik.

Slagtningerne hos producenterne er fra 2005 af Danmarks Statistik ansat til 1,4 mio. kg årligt og omfatter såvel producenternes eget forbrug som salg direkte til forbruger. Tidligere var tallet 5,1 mio. kg.

Danmarks Statistiks laver derudover en opgørelse over eksport og import af slagtet fjerkræ fordelt på kød af høns og kyllinger, ænder, gæs og kalkuner samt slagteaffald mv.. De anførte mængder er de faktisk eksporterede mængder i produktvægt.

Priser og værdi

Der indsamles ugentlig notering for slagtekyllinger, som er Privatfjerkræslagteriernes landsnotering, der fastsættes ugentligt. Noteringen er ekskl. tillæg og fradrag. For eksporten af levende fjerkræ anvendes eksportværdien (fob), idet der fra denne værdi trækkes 15 pct. til omkostninger ved dyrenes salg og transport mv.

For slagtningerne her i landet beregnes værdien særskilt for grupper af fjerkræ (slagtekyllinger, høns, ænder, gæs og kalkuner) på baggrund af Andels-Fjerkræslagteriernes priser til producenten (noteringer + tillæg - fradrag) og en sammenvejning i forhold til klassificeringen. Disse priser er pr. kg levende vægt, men omregnes til at gælde for den grydeklare vægt, hvori produktionen er opgjort.

Fåre og lammekød

Slagtningerne og kødproduktionen omfatter dels slagtningerne på slagterier og slagtehuse dels eksporten af levende dyr til slagtning. Slagtningerne for forbrug hos producenterne indgår ikke i tallene. Ca. 65 pct. af slagtningerne foretages i sidste halvdel af året.

Produktionen af fåre- og lammekød beregnes på grundlag af indberetning fra Fødevarestyrelsen om slagtninger af får og lam og fra afgiftsfonden om eksporten af levende dyr.

Priser og værdi

Værdien af slagtningerne her i landet beregnes på grundlag af slagtevægten og Landbrug & Fødevares notering for får og lam (salgsværdi ab landmand). For eksporten af levende dyr anvendes eksportværdien (fob), idet der fra denne værdi trækkes 15 pct. til omkostningerne ved dyrenes salg og transport mv. Værdien af salget af uld er fastsat skønsmæssigt. Moderfårspræmien indgår ikke i salgsværdierne, i 2006 udgjorde moderfårspræmien 5,7 mio. kr. og i 2007 4,9 mio. kr.

Hestekød

Den samlede produktion af hestekød omfatter godkendte slagtninger her i landet og eksport af levende heste til slagtning. Produktionen af kød fra slagtningerne her i landet opgøres på grundlag af det samlede antal slagtede heste og føl og en ansat gennemsnitlig slagtevægt for heste og føl under et på 300 kg pr. dyr. For eksporten af levende heste til slagtning beregnes kødproduktionen på grundlag af dyrenes levende vægt og en slagteprocent på 48.

Priser og værdi

Værdien af slagtningerne her i landet beregnes på grundlag af en ansat gennemsnitlig levendevægt på 625 kg pr. dyr og notering for slagteheste fra Dansk Hesteslagterier. For eksporten af levende dyr anvendes eksportværdien (fob), idet der fra denne værdi trækkes 15 pct. til omkostningerne ved dyrenes salg og transport mv.

Korrektion

De seneste offentliggjorte data er foreløbige, der kan foregår korrektion af data, når de endelige data modtages. Disse korrektioner kan i sjældne tilfælde gå tilbage til årets start.