Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Slagtedyr og kødproduktion

Det er lovpligtigt for landmændene, at indberette hvilke dyr der forlader ejendommen og hvor de kommer hen. Slagteringerne skal registrere alle dyr de modtager og fra hvem. På slagterierne bliver slagtevægten, vurdering af slagtekroppen, mv. registeret på hvert enkelt dyr, hvilket bl.a. anvendes til afregning af dyret. Beregningen af priser og værdier baseres dels på faktiske a conto priser og dels på skøn over den forventede efterbetaling, der udbetales af andelsselskaberne og først udmøntes efter årets afslutning og dermed kan forårsage usikkerheder ved periodiseringen.

Samlet præcision

Opgørelserne af slagtninger både styk og mængderne har høj kvalitet, da det er lovpligtigt at indberette disse oplysninger, derudover danner disse oplysninger grundlag for afregningen til landmanden. Der er for mængderne tale om totalopgørelser med en meget høj dækning. Pris - og værdiberegningerne kan være behæftet med en mindre periodisk forskydning.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik. Da det er en totalopgørelse baseret på registerdata.

Anden usikkerhed

Der kan forekomme en mindre periodisk forskydning. Hjemmeslagtningerne er et estimat.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er for mængderne tale om totalopgørelser på et meget højt niveau, da det er lovbestemt at alle slagtningerne skal registres. Pris- og værdiberegningerne kan være behæftet med en mindre periodisk forskydning.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Revision af data tilbage til tidligere år sker sjældent, men kan forekomme revision af månedstallene, når årets endelige tal foreligger.