Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Slagtedyr og kødproduktion

Statistikken over slagtedyr og kødproduktion offentliggøres som månedlige og årlige opgørelser af slagtningerne på slagterier og slagtehuse, fordelt på kvæg, svin, får og lam, fjerkræ og heste. Der oplyses om antallet af slagtede dyr og levende dyr eksporteret til slagtning samt produktionen af kød (mængden af spiseligt kød i kg). Statistikken omfatter også en lang række priser og noteringer. Bl.a. gennemsnitspriser pr kg slagtet vægt og salgsværdien i mio. kr. for de enkelte kategorier af dyr. Statistikken er opgjort for hele Danmark.

Indholdsbeskrivelse

Opgørelserne af slagtningerne omfatter samtlige slagtninger på slagterier og slagtehuse samt eksport af levende dyr til slagtning, fordelt på kvæg, svin, får og lam, fjerkræ og heste. Der oplyses om antallet af slagtede og levende eksporterede dyr samt produktionen af kød (mængden af spiseligt kød i kg). I slagte- og produktionstallene indgår kun kød, der er egnet til menneske føde.

Statistikken omfatter også en lang række priser og noteringer. Bl.a. gennemsnitspris pr kg slagtet vægt og salgsværdien i mio. kr. for de enkelte kategorier af dyr. Statistikken indeholder både mængder i antal dyr samt gennemsnitspriser pr kg og salgsværdi. Data indgår desuden i Statistikken Landbrugets produktionsværdi. Oplysningerne offentliggøres som summer og gennemsnit i reference perioden - der for kvæg og svin er måneder og år, for fjerkræ kvartaler og år og for samtlige slagtninger herunder også heste, får og lam er reference perioden år.

Formidlingen sker på månedsbasis, kvartalsbasis og årsbasis via Statistikbanken og kvartalsvis via publikationerne Animalsk produktion og Jordbrugets prisforhold.

Grupperinger og klassifikationer

Opgørelserne af slagtningerne omfatter samtlige slagtninger på slagterier og slagtehuse, fordelt på kvæg, svin, får og lam, fjerkræ og heste. Der oplyses om antallet af slagtede og levende eksporterede dyr samt produktionen af kød (mængden af spiseligt kød i kg). Slagtningerne er opdelt i følgende grupper og klassifikationer.

Kvæg opgøres i: Tyre, ungtyre, stude, kvier, køer, fedekalve og spædekalve. Svin opgøres i: Polte, søer, orner, slagtesvin. Fjerkræ opgøres i: Kyllinger, høns, ænder, gæs, kalkuner og andet fjerkræ. Andet opgøres i: Heste, får og lam.

Sektordækning

Landbrugssektoren.

Begreber og definitioner

Svin: - Svin, i alt - Polte - Søer - Orner - Slagtesvin - For producent

Kvæg: -Kvæg, i alt - Vokset kvæg, i alt - Kalve, i alt - Handyr - Tyre - Ungtyre - Stude - Kvier - Køer - Fedekalve - Spædekalve

Fjerkræ: - Fjerkræ i alt - Kyllinger - Høns - Ænder - Gæs - Kalkuner - Andet fjerkræ - Hos producent

Andet: - Heste - Får - Lam

Enheder

Slagtedyr.

Population

Alle husdyr i Danmark, dvs. heste, kvæg, svin, får og lam, fjerkræ, vildt.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikkerne dækker tidsperioden fra 1990 og frem for årstallene, mens månedstallene går fra 1995 og frem. Ældre årsdata foreligger, men findes ikke i statistikbanken, disse kan findes i Landbrugsstatistik Bind 2, 1900-1965 og publikationen Landbrugsstatistik.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Slagtedyr angives i 1.000 stk., den gennemsnitlige slagtevægt i kg og afregningsprisen til landmanden i øre pr. kg. Produktionen angives i mio. kg og salgsværdien er i mio. kr.

Referencetid

Kalendermåned, kvartal og kalenderår.

Hyppighed

Der udgives tal hver måned for slagtningerne, eksport og værdierne for kvæg og svin, kvartal tal for fjerkræ og årstal for får, lam og heste. For alle kategorier af slagtninger udgives årstal inklusiv.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1165/2008 af den 19. november 2008 om statistikker om husdyrbestande og kødproduktion.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.