Gå til sidens indhold

Mælk og mejeriprodukter

Formålet med statistikken Mælk og mejeriprodukter er at belyse størrelsen og værdien af den danske mælkeproduktion, samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter. Mælke- og mejeristatistikken har en lang historie og det er muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene siden 1900-tallet. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem.

Indhold

Statistikken er en månedlig og årlig opgørelse af den samlede produktion af mælk hos landmændene, den indvejede mængde mælk på mejerier, samt mejeriernes primære anvendelse af den indvejede mælk og produktion af en lang række friske og forarbejde mejeriprodukter bl.a. konsummælk, smør og ost. Statistikken indeholder data for den økologiske mælkeproduktion, foruden produktionen af økologisk konsummælk, smør og ost. Der leveres data til Eurostat hver måned.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles data hver måned om mælk og mejeriprodukter. Data kommer primært fra administrative registre. De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder. Dernæst aggregeres data til de endelige resultater, hvorefter statistikken offentliggøres.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken over mælk og mejeriprodukter er af stor interesse for landbrugets organisationer, Miljø- og Fødevareministeriet samt EU. Data om mælk anvendes internt i Danmarks Statistik til bl.a. at beregne mængde- og prisindeks, samt Landbrugets bruttofaktorindkomst, som indgår i Nationalregnskabet. Data om mælk og mejeriprodukter leveres hver måned til Eurostat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Det er lovpligtigt for mejerierne, at registrere og indberette den indvejede mælk fra den enkelte landmand og produktionen på de enkelte mejerierne til det centrale husdyrregister. Dette ligger til grund for afregning til landmændene og formodes at være ret præcist. Beregningen af priser og værdier baseres på faktiske a conto priser og skøn over den forventede efterbetaling, som først udmøntes efter mejeriårets afslutning, hvilket giver usikkerhed ved periodiseringen. Opgørelsen af forbrug af mælk hos producenterne og forbrug til foder er skønsmæssigt fastsat efter samråd med Mejeriforeningen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 1½ måned efter reference månedens afslutning. De seneste 3 måneders data er foreløbige. Der offentliggøres en mere detaljeret årsstatistik ca. ½ år efter reference årets afslutning. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er mulighed for lange tidsserier. Mange data kan sammenlignes med andre EU lande, da data er udarbejdet i overensstemmelse med EU forordningen vedr. mælk. På Eurostats hjemmeside kan findes tilsvarende data for mælkeproduktion i medlemslandene i EU.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed (måned) og ANI7: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed. Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Animalsk produktion samt Jordbrugets prisforhold. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed