Gå til sidens indhold

Overnatninger på campingpladser

Statistikken belyser danske campingpladsers kapacitet og belægning. Statistikken anvendes af fx EU, turismeorganisationer og kommuner til at analysere udviklingen i camping-turisme. Statistikken er udarbejdet siden 1971, men i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem.

Indhold

Statistikken er en månedlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske campingpladser med minimum 75 enheder. Statistikken fordeles efter gæsternes nationalitet, hvorvidt der er tale om fast udlejede standpladser samt geografisk efter regioner. Dertil kommer en årlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske campingpladser med 10-74 enheder.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til statistikken indsamles månedligt fra danske campingpladser med mindst 75 enheder og årligt fra danske campingpladser med 10-74 enheder vha. et spørgeskema på http://www.Virk.dk eller vha. en system-til-systemløsning, hvor campingpladsens bookingsystem automatisk overfører data til Danmarks Statistik. Det indsamlede data gennemgår fejlsøgning på mikroniveau under selve indsamlingen og på makroniveau, når data er aggregeret. Når data er valideret, imputeres manglende værdier, hvorefter data aggregeres til totaler for regioner og gæsternes nationalitet.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for bl.a. overnatningsvirksomheder, Eurostat, kommuner og regioner, ministerier samt erhvervs- og turismeorganisationer som grundlag for prognoser, analyser og planlægningsformål.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den månedlige statistik dækker kun campingpladser med mindst 75 enheder. Den årlige opgørelse dækker yderligere campingpladser med 10-74 enheder. En mulig fejlkilde kan være, at respondenterne har svært ved at skelne mellem begreberne overnatninger og ankomster. Manglende svar inden for den berammede tidsfrist imputeres, hvilket kan medføre revisioner af allerede offentliggjorte tal.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Den månedlige statistik for campingpladser med mindst 75 enheder offentliggøres ca. 40 dage efter referencemånedens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. Den årlige opgørelse for campingpladser med 10-74 enheder udgives sammen med de endelige årstal for campingpladser med mindst 75 ca. 100 dage efter referenceårets udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Danmarks Statistik medregner overnatninger fra fast udlejede standpladser, hvilket kan medføre en overestimering i forhold til andre europæiske campingstatistikker, som ikke medtager disse tal. EUs statistikorganisation Eurostat medregner ikke overnatninger fra fast udlejede standpladser, når de offentliggør data for landene i EU. Fra 2013 er antal overnatninger på fast udlejede standpladser udregnet på baggrund af faktorer for gennemsnitlige liggetider, hvilket kan medføre manglende sammenlignelighed. Antallet af nationaliteter er løbende udvidet fra 13 til 51 nationaliteter, hvorfor sammenligneligheden imellem bestemte nationaliteter kan være mindre.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnerne Campingpladser og Samlede overnatningsformer samt i den årlige udgivelse med alle overnatningsformer. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Statistik fordelt på kommuner og landsdele kan findes hos VisitDenmark. Hvis du ønsker at kombinere turismestatistik med andre variable, eller sammensætte dem på en anden måde, kan du kontakte DST Consulting for afklaring af muligheder og rekvirering af tilbud.

Læs mere om tilgængelighed