Gå til sidens indhold

Overnatninger på campingpladser

Formålet med statistikken er at belyse danske campingpladsers kapacitet og belægning. Statistikken anvendes af fx turismeorganisationer og kommuner til at analysere udviklingen i camping-turisme. Statistikken er udarbejdet siden 1971, men i sin nuværende form sammenlignelig fra 1992 og frem.

Indhold

Statistikken er en månedlig opgørelse af belægning og kapacitet på danske campingpladser med minimum 75 enheder. Statistikken fordeles efter gæsternes nationalitet, hvorvidt der er tale om fast udlejede standpladser samt geografisk efter regioner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles månedligt fra danske campingpladser med mindst 75 enheder vha. et spørgeskema på http://www.Virk.dk eller vha. en system-til-systemløsning, hvor campingpladsens bookingsystem automatisk overfører data til Danmarks Statistik. Det indsamlede data gennemgår fejlsøgning på mikroniveau under selve indsamlingen og på makroniveau, når data er aggregeret. Når data er valideret, imputeres manglende værdier, hvorefter data aggregeres til geografiske og nationalitetstotaler.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for bl.a. overnatningsvirksomheder, Eurostat, ministerier og erhvervs- og turismeorganisationer som grundlag for prognoser, analyser og planlægningsformål.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken dækker kun campingpladser med mindst 75 enheder. Antal overnatninger i statistikken kan derfor være underestimeret ifht. det reelle antal antal overnatninger på campingpladser i Danmark. En mulig fejlkilde kan være, at respondenterne har svært ved at skelne mellem begreberne overnatninger og ankomster. En anden fejlkilde kan være, at statistikken i mange tilfælde er baseret på skøn frem for registreringer. Manglende svar inden for den berammede tidsfrist imputeres, hvilket kan medføre revisioner af allerede offentliggjorte tal.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 40 dage efter referencemånedens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Danmarks Statistik medregner overnatninger fra fast udlejede standpladser, hvilket kan medføre en overestimering i forhold til andre europæiske campingstatistikker, som ikke medtager disse tal. Antallet af nationaliteter er udvidet fra 13 til 51 nationaliteter, hvorfor sammenligneligheden imellem bestemte nationaliteter kan være mindre. Fra 2013 er antal overnatninger på fast udlejede standpladser udregnet på baggrund af faktorer for gennemsnitlige liggetider, hvilket kan medføre manglende sammenlignelighed.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Campingpladser. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Statistik fordelt på kommuner og landsdele kan findes hos VisitDenmark. Hvis du ønsker at kombinere turismestatistik med andre variable, eller sammensætte dem på en anden måde, kan du kontakte DST Consulting for afklaring af muligheder og rekvirering af tilbud.

Læs mere om tilgængelighed