Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger på campingpladser

Statistikken dækker kun campingpladser med mindst 75 enheder. Antal overnatninger i statistikken kan derfor være underestimeret ifht. det reelle antal antal overnatninger på campingpladser i Danmark. En mulig fejlkilde kan være, at respondenterne har svært ved at skelne mellem begreberne overnatninger og ankomster. En anden fejlkilde kan være, at statistikken i mange tilfælde er baseret på skøn frem for registreringer. Manglende svar inden for den berammede tidsfrist imputeres, hvilket kan medføre revisioner af allerede offentliggjorte tal.

Samlet præcision

Antal overnatninger i statistikken vurderes at være underestimeret ifht. det reelle antal antal overnatninger på campingpladser i Danmark, eftersom der anvendes en cut-off grænse på mindst 75 enheder. Hvert femte år laves der en undersøgelse af mindre campingpladser, og disse campingpladser står for ca. 5 pct. af det samlede antal campingovernatninger i Danmark, hvorfor underestimationen ikke vurderes at være signifikant.

En mulig systematisk fejlkilde kan være, at respondenterne har svært ved at skelne mellem begreberne overnatninger og ankomster og derved angiver de forkerte oplysninger. En anden systematisk kilde til usikkerhed kan være, at statistikken i mange tilfælde er baseret på skøn frem for registreringer.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Tællingen er en totaltælling, men da svarprocenten ikke er 100 pct. for månedstællingens vedkommende, vil der være usikkerhed i form af imputerede værdier fra campingpladser, der endnu ikke har indsendt oplysninger om en given referencemåned. Respondenterne kan have svært ved at skelne mellem begreberne overnatninger og ankomster, hvilket kan medføre fejlbehæftede indberetninger.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken opgøres på baggrund af data indsamlet fra samtlige danske campingpladser med 75 campingenheder eller derover. Tællingen er baseret på campingpladser under branchekode 55.30 i Danmarks Statistiks Erhvervsregister. Dog kan enkelte campingpladser være registreret under en anden branche, hvis campingpladsen drives som en sekundær forretning, fx i forhold til en købmandsvirksomhed. Det er således ikke sikkert, at samtlige relevante virksomheder er med, men populationen gennemgås grundigt hvert år med henblik på at finde eventuelt nyåbnede virksomheder, som ikke er registrerede endnu eller registrerede under en anden branchekode end 55.30. Eftersom populationen er forholdsvis konstant fra år til år, menes tallene at være sammenlignelige fra år til år.

Variablene antal overnatninger fordelt efter nationalitet og geografi samt antal campingpladser og campingenheder anses som værende mest pålidelige. Tallene for antal ankomster i alt og heraf danske ankomster anses for at være så usikre, at de endnu ikke fremgår af den offentliggjorte statistik. Denne usikkerhed skyldes, at mange virksomheder rent konceptuelt har svært ved at vænne sig til begrebet "ankomster", som blev obligatorisk at indberette i kølvandet på den nye EU-forordning i 2012. Antal ankomster vil blive offentliggjort, når det vurderes, at den begrebsmæssige usikkerhed fra virksomhedernes side er tilstrækkelig lille.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Den foreløbige statistik afviger ikke signifikant fra den endelige opgørelse. Der kan forekomme revisioner som følge af data, som ved den foreløbige månedsopgørelse er blevet imputeret, men siden hen er blevet indberettet i den endelige årsopgørelse.