Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk statistik
Peter Fink-Jensen
39 17 31 88

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Omkostningsindeks for anlæg

Omkostningsindekset for anlæg er en kvartalsvis opgørelse af udviklingen i omkostninger forbundet med anlægsarbejde. Indekset opgøres for henholdsvis jordarbejde; asfaltarbejde; betonkonstruktioner; jern- og stålkonstruktioner samt som delindeks for hhv. lastvognskørsel og materiel og maskiner. Endvidere offentliggøres der et indeks for anlæg af veje, der er en sammenvejning af indeks for jordarbejde, asfaltarbejde og betonkonstruktioner.

Indholdsbeskrivelse

Indekset er en kvartalvis opgørelse af omkostningerne forbundet med anlægsarbejde. Det opgøres for hhv. jordarbejde, asfaltarbejde, betonkonstruktioner, jern- og stålkonstruktioner samt som delindeks for hhv. lastvognskørsel og materiel og maskiner. Endvidere opgøres et samlet indeks for anlæg af veje, som er en sammenvejning af indeks for jordarbejde, asfaltarbejde og betonkonstruktion, og et driftsindeks, som er baseret på indeks for brændselsolier, delindeks for lastvognskørsel og materiel og maskiner, samt lønomkostninger.

De samlede omkostninger for anlægsarbejde dækker over de omkostninger der afholdes i forbindelse med udbygning af veje i Danmark. Omkostningsindekset er et vægtet indeks, hvilket betyder, at indeksene beregnes som vægtede gennemsnit af udviklingen i priserne for materialer og arbejdskraft. Indekset belyser udelukkende udviklingen i omkostningerne forbundet med anlægsarbejder, og siger altså ikke noget om det faktiske niveau for omkostningerne.

Indekset beregnes som et kædet fastvægts Laspeyres type indeks, og viser den kvartalsvise ændring i omkostningerne ved at købe en fast varekurv, som består af de materialer og arbejdskraft der er forbundet med anlægsarbejde.

Vægtgrundlaget for statistikken er udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, DSB og Dansk Byggeri i 1976 på baggrund af en analyse af igangværende og afsluttede anlægsarbejde. Ca. hvert femte år vurderes det, om dette fortsat er retvisende for det faktiske arbejde med anlæg af veje i Danmark. Enterprisereguleringsindeks for anlægsarbejde er blevet udarbejdet fra 1. kvartal 1995, hvor det afløste indeks for motorveje og hovedlandeveje. Fra 1. januar 2001 blev titlen: Enterprisereguleringsindeks for anlægsarbejde ændret til Omkostningsindeks for anlæg.

Vægtgrundlaget for indekset for anlæg af veje er fastlagt i samarbejde med Vejdirektoratet på baggrund af en analyse af en række færdiggjorte motorvejs- og hovedlandevejsarbejde. Indeksene for jordarbejde, asfaltarbejde og betonkonstruktioner bruges direkte i beregningen af indeks for anlæg af veje. De tre indeks indgår med en vægt på hhv. 38,0 pct. for jordarbejde, 41,5 pct. for asfaltarbejde og 20,5 pct. for betonkonstruktioner.

For alle indeks gælder, at de offentliggøres hhv. uden og med dagpenge indregnet. Der beregnes ikke en gennemsnitlig dagpengeudgift, da der er tale om meget forskelligartede opgaver, som i større eller mindre omfang er afhængige af vejrforhold mv., samt fordi arbejdsgivernes brug af afskedigelser er meget varierende.

Frem til april 2004 beskriver begrebet "pris" de faktiske priser af producent eller importør ekskl. moms. Da der er tale om faktiske priser betyder det, at såvel generelle rabatter som de faktiske rabatter i princippet er modregnet i prisen.

Fra april 2004 beskriver begrebet "pris" importørernes købspriser ikke salgspriserne som tidligere. Herefter er prisbegrebet for de importerede varer faktiske købspriser c.i.f. (cost, insurance and freight; omkostninger forbundet med fragt og forsikring af det fragtede gods) ekskl. alle skatter og afgifter.

Grupperinger og klassifikationer

Indekset udgøres af separate indekser for jordarbejde, asfaltarbejde, betonkonstruktioner og jern- og stålkonstruktioner, samt delindeks for hhv. lastvognskørsel og materiel og maskiner. Endvidere offentliggøres der et driftsindeks, samt et indeks for anlæg af veje. Sidstnævnte er en sammenvejning af indeks for jordarbejde, asfaltarbejde og betonkonstruktioner.

Sektordækning

Anlægssektoren.

Begreber og definitioner

Materialepriser: Materialepriserne beregnes på grundlag af oplysninger, der indhentes fra prisindeks for indenlandsk vareforsyning samt specielt indhentede priser for lastvognskørsel.

Frem til april 2004 er prisbegrebet de faktiske priser ab producent eller importør ekskl. moms. At der er tale om faktiske priser betyder, at såvel generelle rabatter som de faktiske rabatter i princippet er modregnet i prisen.

Fra april 2004 er det importørernes købspriser, der indsamles og ikke salgspriserne som tidligere. Herefter er prisbegrebet for de importerede varer faktiske købspriser c.i.f.* ekskl. alle skatter og afgifter.

*Omkostninger forbundet med fragt og forsikring af det fragtede gods (cost, insurance and freight).

Lønomkostninger: Lønomkostningerne beregnes på grundlag af den overenskomst, der er indgået mellem Dansk Byggeri og 3F (tidligere SID) med tillæg af sociale omkostninger, dvs. lovpligtige og overenskomstmæssige arbejdsgiverbidrag.

For alle indeks gælder, at de offentliggøres hhv. uden og med dagpenge indregnet i maksimalt omfang. Der beregnes ikke en gennemsnitlig dagpengeudgift idet: - der er tale om meget forskelligartede opgaver, som i større eller mindre omfang er afhængige af vejrforhold mv. - arbejdsgivernes brug af afskedigelser er meget varierende.

Vægtgrundlag for indeks for anlæg af veje: Vægtgrundlaget for indekset for anlæg af veje er fastlagt i samarbejde med Vejdirektoratet på baggrund af en analyse af en række færdiggjorte motorvejs- og hovedlandevejsarbejder. Indeksene for jordarbejder, asfaltarbejde og betonkonstruktioner bruges direkte i beregningen af indeks for anlæg af veje. De tre indeks indgår med en vægt på hhv. 38,0 pct. for jordarbejde, 41,5 pct. for asfaltarbejde og 20,5 pct. for betonkonstruktioner.

Vægtgrundlaget for jord-, asfaltarbejdet og beton-, jern- og stålkonstruktioner er udarbejdet efter en analyse af afsluttede og igangværende anlægsarbejder og endelig fastlagt efter drøftelser mellem Vejdirektoratet, DSB og Dansk Byggeri.

For alle indeks findes underindeks for lønomkostninger og et antal hovedvaregrupper. Disse offentliggøres ikke, men oplyses ved henvendelse til Danmarks Statistik.

Delindeks for lastvognskørsel er baseret på prisen for en fast tjeneste (vejgodstransport) indrapporteret af udvalgte vognmandsfirmaer til Producentprisindeks for Tjenester (PRIS1515). Den bagvedliggende fordeling af omkostninger for denne tjeneste kendes derfor ikke.

Enheder

Omkostninger.

Population

Populationen omfatter de omkostninger for alle materialer og arbejdsomkostninger, der indgår i forbindelse med anlægsarbejde.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1986-

Basisperiode

2015=100

Måleenhed

Indeksværdier og procentvise ændringer.

Referencetid

Omkostningsindeks for anlæg dækker den kvartalsvise udvikling, dvs. at den aktuelle indeksværdi er repræsentativ for omkostningerne i det pågældende kvartal.

Hyppighed

Kvartalsvist.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8, stk. 1 jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000. Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik og Kommissionens forordning nr. 588/2001.

Indberetningsbyrde

Der er en minimal indberetningsbyrde forbundet, da langt størstedelen af dataene allerede indsamles til andre statistikker i Danmarks Statistik.

For information om hvordan de priser, der benyttes i Omkostningsindeks for anlæg, indberettes se statistikdokumentationen for Producent- og importprisindeks for varer og Producentprisindeks for tjenester.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik, Priser og Forbrug.