Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk statistik
Peter Fink-Jensen
39 17 31 88

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Omkostningsindeks for anlæg

Vægtgrundlaget for jord- og asfaltarbejdet samt beton-, jern- og stålkonstruktioner er baseret på en analyse af afsluttede og igangværende anlægsarbejde og endelig fastlagt efter drøftelser med Vejdirektoratet, DSB og Dansk Byggeri. Vægtgrundlaget for det samlede indeks for anlæg af veje er fastlagt i samarbejde med Vejdirektoratet på baggrund af en analyse af en række færdiggjorte motorvejs- og hovedlandevejsarbejde.

Samlet præcision

Det løbende arbejde med monitorering og forbedring af kvaliteten af både data og vægtgrundlag betyder, at indekset helt overordnet vurderes som værende af høj kvalitet, samt retvisende for den generelle udvikling i omkostningerne ved anlægsarbejde i Danmark.

Statistikken er primært baseret på allerede validerede priser fra Producentprisindeks for varer, samt den aktuelle overenskomst mellem Dansk Byggeri og 3F. Det er ikke muligt at beregne et samlet mål for usikkerheden for stikprøven der ligger bag beregningen af indekset, da denne ikke er udtrukket simpelt tilfældigt. Repræsentantvarerne bag indekset er dog udvalgt på baggrund af en analyse af en række igangværende og afsluttede anlægsopgaver bearbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet, Dansk Byggeri og DSB, og udvalgt efter et princip om betydelighed og repræsentativitet. Det antages derfor, at prisudviklingen i stikprøven er retvisende for prisudviklingen i populationen.

Mulige fejlkilder ved indekset er fejlindberetninger i forbindelse med virksomhedernes indberetning af priser, samt vægtgrundlagets repræsentativitet for det faktiske anlægsarbejde, der udføres i Danmark i dag. Dette søges imødegået ved hjælp af grundig fejlsøgning og datavalidering, samt løbende opdatering af vægtgrundlaget, ca. hvert femte år.

Der henvises endvidere til statistikdokumentationen for Producentprisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Stikprøveusikkerhed

Der er ikke foretaget en beregning af stikprøveusikkerheden for Omkostningsindekset for anlæg, da datagrundlaget der ligger til grund for dette ikke er udtrukket simpelt tilfældigt.

Langt størstedelen af priserne der indgår i beregningen af indekset stammer fra Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, hvor de deltagende virksomheder inden for udvalgte varegrupper vælges efter et ’top-down’ princip, med udgangspunkt i virksomhedernes omsætningsværdier. På den måde sikres det, at stikprøven dækker minimum 70 pct. af dansk produktion og import, og prisudviklingen i stikprøven antages derfor at være repræsentativ for prisudviklingen i populationen. Brugen af ’top-down’ princippet frem for tilfældig udvælgelse, hvor sandsynligheden for udtagning svarer til hver enkelt vares betydning, betyder, at der ikke kan beregnes et samlet mål for stikprøveusikkerheden.

Anden usikkerhed

Udskiftning af varer: Omkostningsindeks for anlæg beregnes som et fastkurvsindeks af Laspeyres-typen. Det betyder, at der i forbindelse med beregningen af indekset forudsættes en uændret sammensætning af varekurven. I virkelighedens verden substituerer virksomhederne mellem produkter af forskellige grunde (fx ændrede relative priser, præferencer eller teknologi). Det betyder, at den beregnede prisudvikling i indekset i visse tilfælde ikke præcist modsvarer den oplevede prisudvikling hos virksomhederne, da de fx kan substituere væk fra produkter, der stiger relativt meget i pris. Denne usikkerhed forsøges minimeret ved løbende stikprøveopdatering samt ved kontakt med virksomheder der løbende samt systematisk ca. hvert andet år anmodes om at gennemgå de varer for hvilke de indberetter priser med henblik på at vurdere, om disse fortsat er repræsentative for virksomhedens salg og/eller import.

Når der over tid sker en vis udskiftning af de varer, hvis priser indgår i beregningen af Omkostningsindekset for anlæg, kan de nye varer have en anden kvalitet end de varer der udgår. Der foretages derfor løbende kvalitetskorrektioner af disse vare. Ved udskiftning af en vare medtages den nye vare først i prisberegningen, når der foreligger to på hinanden følgende prisobservationer for den pågældende vare.

Input til indekset: Stikprøven for Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, hvorfra størstedelen af priserne til beregning af indekset stammer, dækker minimum 70 pct. af dansk produktion og import, og antages derfor at være repræsentativ for den faktiske prisudvikling i populationen. Lønomkostningerne der indgår i beregningen af indekset, beregnes på grundlag af den aktuelle overenskomst mellem Dansk Byggeri og 3F, tillagt sociale omkostninger i form af lovpligtige og overenskomstmæssige arbejdsgiverbidrag.

Der kan opstå fejl i forbindelse med virksomhedernes indberetning af priser, og den efterfølgende registrering af oplysningerne i Danmarks Statistik. Der undersøges dog både maskinelt og manuelt for denne type af fejl, og disse skønnes derfor ikke at være kilde til væsentlige fejl.

I forbindelse med virksomhedernes indberetning af priser på varer, kan der opstå fejl som følge af, at virksomheden enten indberetter en forkert pris for en given vare, eller indberetter prisen for en forkert vare. Dette skyldes som regel misforståelser, og søges imødekommet ved en løbende dialog mellem virksomhederne og Danmarks Statistik. Bortfald som resultat af manglende indberetninger fra indberettere der er udvalgt til at skulle indberette, er ubetydelig og anses derfor ikke for at være en væsentlig fejlkilde. Hvis bortfald skulle ske for væsentlige varer, anvendes imputering. I de resterende tilfælde betragtes priserne som uændret.

Beregning af indeksene Vægtene som Omkostningsindekset for anlæg af veje er baseret på, er fastlagt på baggrund af regnskab fra igangværende og afsluttede anlægsopgaver i Danmark, og endeligt fastlagt efter drøftelser med Vejdirektoratet, Dansk Byggeri og DSB. Beregningerne af Omkostningsindekset for anlæg bygger således på antagelsen om, at de anlægsopgaver er repræsentative for det typiske anlægsarbejde i Danmark. Da vægtene i Omkostningsindekset for anlæg ikke opdateres løbende, er der en konstant forsinkelse i de anvendte vægte, der stiger jo længere væk man kommer fra vægtreferenceåret. Beregningen af Omkostningsindeks for anlæg foretages maskinelt i et dedikeret indeksberegningssystem. Sandsynligheden for beregningsfejl vurderes derfor som værende ubetydelige.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den samlede vurdering af de data der ligger til grund for beregningen af Omkostningsindekset for anlæg er, at disse generelt er af høj kvalitet og repræsentative for prisudviklingen på de varer, der indgår i forbindelse med anlæg af veje i Danmark. Indekset bygger desuden primært på allerede eksisterende og fejlsøgte data.

Det er ikke muligt at angive et samlet mål for usikkerheden af indekset. Dækningsfejl kan opstå hvis det viser sig at den udtrukne stikprøve ikke er repræsentativ for markedet eller som følge af kvalitetsændringer for en given vare. Ligeledes kan misforståelser hos indberetteren omkring hvilke vare der skal indberettes priser for resultere i målefejl og manglende indberetninger.

For at imødekomme dette, monitoreres kvaliteten af det bagvedliggende data løbende og der sættes ind der hvor det vurderes, at kvaliteten kan gives et løft. Kvalitetsarbejdet består bl.a. i at udskifte og øge stikprøven med nye virksomheder, bede eksisterende indberettere om at indberette flere priser, og/eller anvende bedre prismetoder til at definere og beregne priserne. Løbende dialog med virksomhederne har desuden til formål at mindske misforståelser og minimere bortfald som følge af helt eller delvist manglende indberetninger.

Ligeledes for at sikre kvaliteten af indekset, foregår beregningen af dette desuden maskinelt i et dedikeret prisindekssystem. Beregningen foretages desuden med udgangspunkt i et vægtgrundlag baseret på regnskaber fra igangværende og afsluttede anlægsarbejder og fastlag efter drøftelser med Vejdirektoratet, DSB og Dansk Byggeri. Vægtene opdateres ca. hvert femte år for at sikre, at disse fortsat er aktuelle.

Det vurderes generelt, at usikkerheden er størst på det mest detaljerede niveau, mens denne falder i takt med, at man bevæger sig på mere aggregerede niveauer. Det løbende arbejde med monitorering og forbedring af kvaliteten af både data og vægtgrundlaget betyder dog, at indekset helt overordnet vurderes som værende af høj kvalitet, samt retvisende for udviklingen i omkostningerne forbundet med anlægsarbejde i Danmark.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal. Som udgangspunkt foretages der ingen revisioner, med mindre der konstateres beregningsfejl i allerede offentliggjorte tal.