Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk statistik
Cajsa Mølskov
39 17 32 54

cms@dst.dk

Hent som PDF

Omkostningsindeks for anlæg

Indekset for hovedlandeveje blev første gang beregnet for marts 1959 og indekset for motorvejsarbejder i marts 1967 med marts 1965 lig 100.

Indeksene har siden da ændret vægtgrundlag og beregningsmetoder flere gange, hvorfor de ikke er direkte sammenlignelige over tid, hvis der ses på hele perioden fra 1959 til idag.

Hos det norske statistikbureau udarbejdes et anlægsindeks for vejanlæg som er sammenligneligt med det danske.

International sammenlignelighed

Det norske statistikbureau har produceret omkostningsindeks for vejanlæg siden 1985. Indeksene er en inputprisindeks og måler prisudviklingen produktionsfaktorerne i anlægsarbejdet. Prisændringene for materialer, arbejdskraft, maskiner og transport sammenvægtes til totalindeks, som det også gør sig gældende for det danske indeks. Det norske og det danske totalindeks vil således være sammenlignelige.

Sammenlignelighed over tid

Indekset for hovedlandeveje blev første gang beregnet for marts 1959 og indekset for motorvejsarbejder i marts 1967 med marts 1965 lig 100.

I forbindelse med at Danmarks Statistik fra marts 1971 påbegyndte offentliggørelsen af vejindeksene blev indeksenes vægtgrundlag justeret. Samtidig blev året 1968 sat lig 100.

Beregning for Lønomkostninger i vejindeksene baseredes oprindelig på faktiske lønninger, men i 1976 begyndte man at anvende de overenskomstmæssigt fastsatte lønninger.

I juni 1996 blev omkostningsindekset for anlæg af veje offentliggjort for første gang. Etableringen af det nye indeks skete med henblik på en forenkling, idet det nye indeks på længere sigt skal erstatte indeksene for motorvejs- og hovedlandevejsarbejder. Et led i forenklingen var at entreprisereguleringsindekset for hhv. jordarbejder, asfaltarbejde og betonarbejde bruges direkte i beregningen af det nye indeks.

Fra 1. januar 2001 er titlen: Enterprisereguleringsindeks for anlægsarbejder ændret til Omkostningsindeks for anlæg.

Fra og med 1. kvartal 2016 ændres basisåret, således at indekset nu opgøres med 2015 =100.

Sammenhæng med anden statistik

Priserne for materialer hentes primært fra Prisindeks for indenlandsk vareforsyning. Disse indeks kan ikke umiddelbart sammenlignes med anlægsindeksenes delindeks, da disse er beregnet på baggrund af mere detaljerede indeks end de offentliggjorte indeks i Prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.