Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk statistik
Peter Fink-Jensen
39 17 31 88

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Omkostningsindeks for anlæg

Indekset for hovedlandeveje blev første gang beregnet for 1. kvartal 1959 og indekset for motorvejsarbejder i 1. kvartal 1967 med 1. kvartal 1965 lig 100.

Indeksene har siden da ændret vægtgrundlag og beregningsmetoder flere gange, hvorfor de ikke er direkte sammenlignelige over tid, hvis der ses på hele perioden fra 1959 til i dag.

Hos det norske statistikbureau, (Statistisk Sentralbyrå) udarbejdes et anlægsindeks for vejanlæg som er sammenligneligt med det danske.

International sammenlignelighed

Det norske statistikbureau (Statistisk Sentralbyrå) har produceret omkostningsindeks for vejanlæg siden 1985. Indeksene er en inputprisindeks og måler prisudviklingen produktionsfaktorerne i anlægsarbejdet. Prisændringerne for materialer, arbejdskraft, maskiner og transport sammenvægtes til totalindeks, som det også gør sig gældende for det danske indeks. Det norske og det danske totalindeks vil således være sammenlignelige.

Sammenlignelighed over tid

Indekset for hovedlandeveje blev første gang beregnet for marts 1959 og indekset for motorvejsarbejder i marts 1967 med marts 1965 lig 100.

I forbindelse med at Danmarks Statistik fra marts 1971 påbegyndte offentliggørelsen af vejindeksene blev indeksenes vægtgrundlag justeret. Samtidig blev året 1968 sat lig 100.

Beregning for Lønomkostninger i vejindeksene baseredes oprindelig på faktiske lønninger, men i 1976 begyndte man at anvende de overenskomstmæssigt fastsatte lønninger. Samme år blev vægtgrundlaget for jordarbejde, asfaltarbejde, betonkonstruktioner og jernkonstruktioner udarbejdet og offentliggjort.

I juni 1996 blev omkostningsindekset for anlæg af veje offentliggjort for første gang. Etableringen af det nye indeks skete med henblik på en forenkling, idet det nye indeks på længere sigt skal erstatte indeksene for motorvejs- og hovedlandevejsarbejder. Et led i forenklingen var at entreprisereguleringsindekset for hhv. jordarbejder, asfaltarbejde og betonarbejde bruges direkte i beregningen af det nye indeks.

Fra 1. januar 2001 er titlen "Enterprisereguleringsindeks for anlægsarbejder" ændret til "Omkostningsindeks for anlæg".

Fra og med 1. kvartal 2016 ændres basisåret, således at indekset nu opgøres med 2015 =100.

Sammenhæng med anden statistik

Omkostningsindekset for anlæg bygger i høj grad på materialepriser stammende fra Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS1115), som ligeledes offentliggøres af Danmarks Statistik. Prisindeks for indenlandsk vareforsyning beskriver udviklingen i priserne på varer i første omsætningsled (business-to-business), for varer der er produceret i Danmark til hjemmemarked og eksport, samt for varer der importeres til Danmark. For mere herom henvises til statistikdokumentationen for Producent- og importprisindeks for varer.

Priser for lastvognskørsel stammer fra vejgodstransport i Producentprisindeks for tjenester (PRIS1515). For mere information se statistikdokumentationen for Producentprisindeks for tjenester.

Intern konsistens

Ved beregningen af prisindeks tages der udgangspunkt i prisudviklingen (prisrelativet) for det enkelte produkt i stikprøven. Dermed kan sammensætningen af produkter under en produktgruppe være baseret på fx forskellige mængder og mængdeenheder. Hvis fx et halvt kg. af vare 1A stiger 4 pct. i pris og 1 kg af vare 2A stiger 6 pct. i pris, kan den gennemsnitlige prisstigning beregnes til 5 pct. for produkt A, som begge varer tilhører.