Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk statistik
Peter Fink-Jensen
39 17 31 88

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Omkostningsindeks for anlæg

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Omkostningsindeks for anlæg. Derudover indgår tallene i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se også mere på statistikkens emneside.

Det er muligt at abonnere på mere detaljerede oplysninger. Abonnementet bliver tilsendt kvartalsvist pr. e-mail. Bestil abonnement.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Omkostningsindeks for anlæg i følgende tabeller:

  • BYG61: Omkostningsindeks for anlæg efter indekstype, enhed og tid (kvartal)
  • BYG71: Omkostningsindeks for anlæg efter indekstype, enhed og tid (år)

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet opbevares i registerform. Det er ikke muligt at foretage særkørsler på grundmaterialet.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

For Omkostningsindeks for anlæg offentliggøres udelukkende aggregerede indeks, hvorfor diskretionering ikke er relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

En nærmere metodebeskrivelse findes i metodepapiret Indeksberegninger i Danmarks Statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.