Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk statistik
Peter Fink-Jensen
39 17 31 88

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Omkostningsindeks for anlæg

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Omkostningsindeks for anlæg. Derudover indgår tallene i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se også mere på statistikkens emneside.

Det er muligt at abonnere på mere detaljerede oplysninger. Abonnementet bliver tilsendt kvartalsvist pr. e-mail. Bestil abonnement.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt for denne statistik. Kommende udgivelser kan findes i Udgivelseskalenderen

Publikationer

Statistikken indgår i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Omkostningsindeks for anlæg i følgende tabeller:

  • BYG61: Omkostningsindeks for anlæg efter indekstype, enhed og tid (kvartal)
  • BYG71: Omkostningsindeks for anlæg efter indekstype, enhed og tid (år)

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet opbevares i registerform. Det er ikke muligt at foretage særkørsler på grundmaterialet.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Alle statistikker i Danmarks Statistik følger følgende Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

For Omkostningsindeks for anlæg offentliggøres udelukkende aggregerede indeks, hvorfor diskretionering ikke er relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

En nærmere metodebeskrivelse findes i metodepapiret Indeksberegninger i Danmarks Statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.