Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Omkostningsindeks for anlæg

Sidst opdateret: 20-12-2020

Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder blev påbegyndt i 1959. Indekset for motorvejsarbejder blev indført i 1967. I 1976 blev 4 nye anlægsindeks etableret: Jordarbejder mv., asfaltarbejde, betonkonstruktioner og jern- og stålkonstruktioner

I 1995 blev omkostningsindekset for anlæg af veje offentliggjort første gang. Dette indeks har erstattet de to indeks for motorveje og hovedlandeveje.

Fra 1. januar 2001 blev titlen: Enterprisereguleringsindeks for anlægsarbejder ændret til Omkostningsindeks for anlæg.

Fra og med 1. kvartal 2016 er basisåret ændret, således at 2015 = 100

Indhold

Indeksene beskriver udviklingen i omkostningerne forbundet med anlægsarbejder: Jordarbejder, asfaltarbejde, betonkonstruktioner, jern- og stålkonstruktioner samt delindeks for lastvognskørsel samt for materiel og maskiner. Endvidere beskrives udviklingen i omkostningerne for anlæg af veje.

2015 = 100.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Indeksene beregnes på baggrund af oplysninger fra prisindeks for indenlandsk vareforsyning og prisindeks for vejgodstransport fra producentprisindeks for tjenester samt de overenskomstmæssigt fastsatte lønninger.

For alle indeks beregnes delindeks for lønomkostninger og et antal hovedvaregrupper, som sammenvægtes til de endelige indeks. Vægtene udtrykker, hvor stor en andel lønomkostningerne de enkelte materialetyper og typer af materiel udgør af anlægsarbejdernes samlede omkostninger.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Vægtgrundlaget for jord-, asfaltarbejdet og beton-, jern- og stålkonstruktioner er udarbejdet efter en analyse af afsluttede og igangværende anlægsarbejder og endelig fastlagt efter drøftelser mellem Vejdirektoratet, DSB og Dansk Byggeri. Vægtgrundlaget for indekset for anlæg af veje er fastlagt i samarbejde med Vejdirektoratet på baggrund af en analyse af en række færdiggjorte motorvejs- og hovedlandevejsarbejder. Se i øvrigt statistikdokumentation for prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis, først i februar, maj, august og november. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. Omkostningsindeks for anlæg opgøres kvartalsvis medio marts, juni, september og december (referencetidspunkt).

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Indekset for hovedlandeveje blev første gang beregnet for marts 1959 og indekset for motorvejsarbejder i marts 1967 med marts 1965 lig 100.

Indeksene har siden da ændret vægtgrundlag og beregningsmetoder flere gange, hvorfor de ikke er direkte sammenlignelige over tid, hvis der ses på hele perioden fra 1959 til idag.

Hos det norske statistikbureau udarbejdes et anlægsindeks for vejanlæg som er sammenligneligt med det danske.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Omkostningsindeks for anlæg. Derudover indgår tallene i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Det er muligt at abonnere på mere detaljerede oplysninger. Abonnementet bliver tilsendt kvartalsvist pr. e-mail. Bestil abonnement.

Læs mere om tilgængelighed