Gå til sidens indhold

Omkostningsindeks for anlæg

Omkostningsindekset for anlæg har til formål at belyse udviklingen i omkostninger ved anlægsarbejde i Danmark, og benyttes bl.a. til regulering af byggerikontrakter.

Indhold

Omkostningsindekset for anlæg er en kvartalsvis opgørelse af udviklingen i omkostninger forbundet med anlægsarbejde. Indekset opgøres for henholdsvis jordarbejde; asfaltarbejde; betonkonstruktioner; jern- og stålkonstruktioner samt som delindeks for hhv. lastvognskørsel og materiel og maskiner. Endvidere offentliggøres der et indeks for anlæg af veje, der er en sammenvejning af indeks for jordarbejde, asfaltarbejde og betonkonstruktioner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Indeksene der indgår i Omkostningsindekset for anlæg beregnes på baggrund af oplysninger fra Producentprisindeks for varer, Producentprisindeks for tjenester (vejgodstransport), samt overenskomstmæssigt fastsatte lønninger. De validerede prisudviklinger aggregeres i et hierarkisk system, hvor de tillægges vægt efter deres betydning i det faktiske anlægsarbejde.

For alle indeks beregnes delindeks for lønomkostninger og et antal hovedvaregrupper, som sammenvægtes til de endelige indeks. Vægtene udtrykker, hvor stor en andel lønomkostningerne de enkelte materialetyper og typer af materiel udgør af anlægsarbejdernes samlede omkostninger.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Omkostningsindekset for anlæg har til formål at belyse udviklingen i omkostninger ved anlægsarbejde i Danmark. Omkostningsindekset for anlæg benyttes primært til kontraktregulering, samt til at følge inflationsudviklingen inden for anlægsarbejde. De primære brugere af indekset er byggeorganisationer, entreprenører, bygherrer, advokater og offentlige institutioner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Vægtgrundlaget for jord- og asfaltarbejdet samt beton-, jern- og stålkonstruktioner er baseret på en analyse af afsluttede og igangværende anlægsarbejde og endelig fastlagt efter drøftelser med Vejdirektoratet, DSB og Dansk Byggeri. Vægtgrundlaget for det samlede indeks for anlæg af veje er fastlagt i samarbejde med Vejdirektoratet på baggrund af en analyse af en række færdiggjorte motorvejs- og hovedlandevejsarbejde.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvist ca. 60 dage efter kvartalets ophør. Dvs. primo marts (4. kvartal), primo juni (1. kvartal), primo september (2. kvartal) og primo december (3. kvartal). Årstal offentliggøres en gang årligt, i forbindelse med offentliggørelsen af tal for 4. kvartal. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Indekset for hovedlandeveje blev første gang beregnet for 1. kvartal 1959 og indekset for motorvejsarbejder i 1. kvartal 1967 med 1. kvartal 1965 lig 100.

Indeksene har siden da ændret vægtgrundlag og beregningsmetoder flere gange, hvorfor de ikke er direkte sammenlignelige over tid, hvis der ses på hele perioden fra 1959 til i dag.

Hos det norske statistikbureau udarbejdes et anlægsindeks for vejanlæg som er sammenligneligt med det danske.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Omkostningsindeks for anlæg. Derudover indgår tallene i årspublikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se også mere på statistikkens emneside.

Det er muligt at abonnere på mere detaljerede oplysninger. Abonnementet bliver tilsendt kvartalsvist pr. e-mail. Bestil abonnement.

Læs mere om tilgængelighed