Gå til sidens indhold

Standardberegnet Lønindeks

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Jesper Moltrup-Nielsen
39 17 34 23

jmn@dst.dk

Hent som PDF

Standardberegnet Lønindeks

Det standardberegnede lønindeks belyser udviklingen i den gennemsnitlige timeløn – i en sektor, branche eller arbejdsfunktion – uden påvirkninger fra ændringer i sammensætningen af medarbejdere i grupperne.

Indekset er teknisk set et prisindeks. Statistikken er offentliggjort første gang i december 2018 med data tilbage til 2016.

Indhold

Standardberegnede lønindeks er en kvartalsvis opgørelse af lønudviklingen for alle lønmodtagere i Danmark, med undtagelse af elever og unge under 18 år. Indeksene fordeles efter brancher (DB07), arbejdsfunktion (DISCO-08) og sektor (ESR).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles for en stikprøve af virksomheder og organisationer samt hele den offentlige sektor, og dækker en enkelt lønperiode i den midterste måned i kvartalet.

Data valideres maskinelt både på individniveau og mere aggregeret niveau. Manuelle rettelser forekommer kun i et begrænset omfang. Data for sektorgruppen virksomheder og organisationer opregnes til målpopulationen.

I beregningen af basisindeks opdeles lønmodtagerne i homogene grupper og vægtes i forhold til arbejdsomfang i ansættelsesforholdet. Basisindeksene sammenvejes til delindeks med vægte som udskiftes årligt.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Det standardberegnede lønindeks adskiller sig fra det implicitte lønindeks, ved at være et prisindeks, der måler udvikling i gennemsnitstimelønnen, der i langt mindre grad er påvirket af underliggende strukturelle effekter, forårsaget af mængde- og kvalitetsændringer af lønmodtagerne.

Statistikken er især relevant for private virksomheder og organisationer, samt ministerier og andre offentlige institutioner, som vil have en indikator for den reelle lønudvikling til analyser, kontraktreguleringer osv.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

For offentlig forvaltning og service er statistikken baseret på data for stort set alle lønmodtagere.

For virksomheder og organisationer er der to faktorer der kan påvirke præcisionen, nemlig usikkerhed i forbindelse med stikprøven til statistikken, samt at der kan være problemer med kompletheden i de indberettede data fra virksomheden.

Der offentliggøres kun endelige tal for denne statistik.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Standardberegnede lønindeks udgives ca. 60 dage efter referencekvartalets udløb sammen med implicitte lønindeks. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Det standardberegnede lønindeks har en tidsserie startende i 1. kvartal 2016 og blev første gang offentliggjort i december 2018. Det standardberegnede lønindeks beror på de samme data som det implicitte lønindeks, men der er væsentlige metodeforskelle der gør at de to lønindeks kun delvis kan bruges til sammenligning.

Der eksisterer enkelte andre statistikker i udlandet som delvis kan sammenlignes med det standardberegnede lønindeks. Det internationalt anvendte navn for disse indeks er Labour Price Index.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Det standardberegnede lønindeks offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik sammen med det implicitte lønindeks. I Statistikbanken foreligger indeks og årsstigninger fordelt på branche og sektor i tabellen SBLON1 og hoveddisco og sektor i SBLON2. Endvidere foreligger indeksene på emnesiden for Løn- og arbejdsomkostninger.

Læs mere om tilgængelighed