Gå til sidens indhold

Indkomst og løn

Lønstatistikkerne benyttes til sammenligning af time- elle månedslønninger. Her opgøres lønnen på køn, sektorer og aflønningsform efter uddannelsesniveau, arbejdsfunktion, branche, alder eller område. Lønnen brydes ned i de enkelte lønkomponenter, som fx grundløn og genetillæg. Indkomststatistikkerne er baseret på årsopgørelser og indeholder udover oplysninger om løn og overskud af selvstændig virksomed, offentlige overførsler, pensioner og formueindkomster.

Introduktion

Løn- eller indkomststatisk?

Godt spørgsmål. Hvis du vil vide noget om løn før skat, så skal du med al sansynlighed benytte lønstatistikken. Skal du vide noget, som involverer andre typer af indkomst fx. overførsler fra det offentlige eller skat, så er indkomststatistikken det rette sted at kigge.

Lønstatistikken indeholder både lønniveauet i kroner og ører og indeks, som anvendes til at følge lønudviklingen, samt ligelønsstatistik.

Indkomststatistikken benyttes oftest til at fortælle noget om personers og familiers samlede økonomiske levevilkår. Det kan opgøres på personer eller familier, og du kan også finde data om indkomstulighed.

Nyt

Seneste nyt om Indkomst og løn

Lønnen i regionerne stiger mindst

31. august 2021

Lønnen i regionerne stiger mindst

Lønningerne i andet kvartal 2021 var 2,6 pct. højere end i andet kvartal 2020. Lønmodtagerne i regionerne oplevede den mindste lønstigning det seneste år med 0,3 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønindeks'


Markant stigning i A-indkomst trods COVID-19

3. maj 2021

Markant stigning i A-indkomst trods COVID-19

På trods af COVID-19 steg den gennemsnitlige A-indkomst før skat fra 291.900 kr. i 2019 (2020-priser) til 304.000 kr. i 2020. Det svarer til en indkomstfremgang på 4,2 pct., korrigeret for prisudviklingen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Person- og familieindkomster'


Indkomstfremgang i 2019

27. november 2020

Indkomstfremgang i 2019

I 2019 var den gennemsnitlige disponible indkomst på 243.400 kr. for alle i Danmark over 15 år, der har boet i landet hele året. Der varr efter korrektion for prisudviklingen en årlig vækst på 6.400 kr. eller 2,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Person- og familieindkomster'


Lønomkostningerne er steget mest i finansbranchen

28. august 2020

Lønomkostningerne er steget mest i finansbranchen

I 2019 var fortjenesten pr. præsteret time 330 kr. i gennemsnit, hvilket var 106 kr. - svarende til 47 pct. - mere end 15 år tidligere. Begrebet udtrykker arbejdsgiverens lønomkostning pr. arbejdet time.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønniveau'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvem bor i og omkring 53 boligområder, der har været på ghettolisterne?

29. juni 2021

Hvem bor i og omkring 53 boligområder, der har været på ghettolisterne?

Siden 2011 har de danske myndigheder hvert år udarbejdet en liste over boligområder, der karakteriseres som ghettoer. Det er almene boligområder, hvor beboerne opfylder forskellige kriterier, fx om lavt uddannelsesniveau og manglende arbejdsmarkedstilknytning. Nogle områder har været på listen flere gange, mens andre kun har været på listen en enkelt gang.

Hvem er det der køber enfamiliehuse

29. oktober 2020

Hvem er det der køber enfamiliehuse

For mange er et huskøb en stor begivenhed, som kun sker få gange i løbet af deres liv, og som kræver mange overvejelser. Men hvem er det egentlig, der køber enfamiliehuse i Danmark? Og er der forskelle på huskøberne forskellige steder i Danmark?

Lønforskellen mellem mænd og kvinder skabes blandt de højst lønnede

27. februar 2020

Lønforskellen mellem mænd og kvinder skabes blandt de højst lønnede

Selvom forskellene mellem mænd og kvinder er blevet mindre og mindre over årene i forhold til løn og ansættelsesvilkår, kan der endnu ikke tales om lighed mellem kønnene på arbejdsmarkedet. I 2018 tjente en 30-59-årig mandlig lønmodtager i gennemsnit 297 kr. i timen, hvilket er 45 kr. mere end det tilsvarende gennemsnit for kvinder.

Hvor meget tjener man i løbet af livet?

20. november 2019

Hvor meget tjener man i løbet af livet?

I de almindelige opgørelser af personers indkomst ser man typisk på indkomsten i et bestemt år, men den årlige indkomst ændrer sig typisk igennem livsforløbet. Ved at se på summen af de indkomster, man har tjent over en længere periode - den akkumulerede indkomst - fås et bedre billede af personens generelle velstandsniveau mv.

Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension

22. marts 2018

Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension

De ældres økonomi er forbedret markant i Danmark over de seneste årtier. Pensionssystemet sikrer, at de færreste pensionister lever i lavindkomstfamilier. Men der findes en voksende gruppe af såkaldte brøkpensionister, der ikke har ret til fuld folke- eller førtidspension, fordi de har opholdt sig udenfor Danmark en stor del af deres liv inden pensionering.

Publikationer

Lønstatistik - metode og nye begreber

Lønstatistik - metode og nye begreber

Publikationen gennemgår principperne bag lønstatistikken og de nye begreber på området.

Danmarks Statistik vil fremover offentliggøre tal for både "den standardberegnede timefortjeneste" (løn for normale timer) og "fortjeneste pr. præsteret time" (løn for de udførte arbejdstimer).

Begreberne er blevet udviklet i forbindelse med Lønkommissionens arbejde med at analysere løn og ansættelsesvilkår i den offentlige sektor. Kommissionen blev nedsat af regeringen i 2008. 

Befolkningens løn

Befolkningens løn Publikationen rummer en samling resultater af analyser foretaget på andre baggrundsvariable end de mere traditionelle.

Med publikationen Befolkningens løn er udnyttet de muligheder, der ligger for at krydse diverse registre med lønmodtagere i lønstatistikken. Dette giver muligheder for at lave analyser af mere utraditionel karakter.

 

Bag tallene

Otte fakta om Danmark og Tyskland

24. september 2021

Otte fakta om Danmark og Tyskland

Bruttonationalproduktet pr. indbygger er højere i Danmark, mens Tyskland har større drivhusgasudledning pr. person. Vi har samlet otte fakta om Danmark og Tyskland herunder.

Mænd og kvinder har forskellige tilgange til investeringer i aktier

18. marts 2021

Mænd og kvinder har forskellige tilgange til investeringer i aktier

Foruden pensionsopsparingerne er det lidt mere end hver femte person i Danmark, som ejede aktier i 2019. Generelt er andelen af mænd som har aktier lidt højere, end det er tilfældet for kvinder. Det er især personer over 40 år, der ejer aktier, og de store aktieformuer er koncentreret hos få personer.

Indkomsterne vokser - men ikke for de unge

15. september 2020

Indkomsterne vokser - men ikke for de unge

Fra 2000 til 2018 er den disponible indkomst for alle aldersgrupper over 25 år steget markant, mens den er faldet for de unge. En sammenligning af gennemsnits- og medianindkomsten i 2018 viser, at der er væsentlige forskelle i disponibel indkomst mellem aldersgrupper og på tværs af køn.

Adgang til fri telefon svinger betydeligt mellem brancher

4. oktober 2019

Adgang til fri telefon svinger betydeligt mellem brancher

Andelen af lønmodtagere, der har fri telefon, varierer med den branche, personerne arbejder i, og deres lønniveau.

Hver ottende dansker har ikke råd til at holde ferie

5. juli 2019

Hver ottende dansker har ikke råd til at holde ferie

Især enlige forsørgere har svært ved at finde penge i budgettet til at holde ferie væk fra hjemmet. Her svarer næsten hver tredje, at de ikke havde råd til at holde en uges ferie med deres nære familie det foregående år.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her