Gå til sidens indhold

Kvindekrisecentre

Formålet med statistikken Kvindekrisecentre er at tilvejebringe information om kvinder og børns ophold på kvindekrisecentre efter servicelovens §109. Statistikken blev første gang udarbejdet for 2017.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal ophold og antal kvinder og børn, der er indskrevet på kvindekrisecentre, der er oprettet og drevet efter servicelovens §109. Statistikken opdeles efter bopælskommune, herkomst, alder og varighed på opholdet. Indberetning til statistikken er lovpligtig.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data modtages kvartalsvis fra kvindekrisecentrene enten ved hjælp af en systemgenereret txt-fil eller via et prædefineret regneark. Ved modtagelse gennemgås datasættene for formelle fejl, såsom forkerte datoformater. Dernæst gennemgår data en valideringsproces, hvorefter statistikken suppleres med baggrundsoplysninger om kvinderne og evt. medbragte børn fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har med udgangspunkt i deres datastrategi for socialområdet bedt Danmarks Statistik om at indsamle data og offentliggøre statistik om ophold og beboere på landets kvindekrisecentre efter servicelovens §109. ' Det formodes at statistikken har interesse for alle, der interesserer sig i samfundsforhold og borgere i socialt udsatte positioner. Kvindekrisecentrene og andre interessenter har i sommeren 2023 haft mulighed for at komme med feedback og input til statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er en totaltælling over kvinder og medbragte børn på kvindekrisecentre. Nogle ophold er indberettet anonymt for kvinden og/eller hendes børn, hvorfor der kan manglende baggrundsoplysninger om disse og det vil ikke være muligt at fange om kvinderne er med flere end en gang. Nogle kvinder og børn er angivet anonymt på ét kvindekrisecenter og ikke anonymt på et andet. Derudover kan der ved manuelt indtastning af ophold forekomme taste fejl eller manglende datoer. Ligeledes kan der være indberettet overlappende ophold. Størstedelen af disse fejl bliver dog rettetinden offentliggørelse.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives ca. 9 måneder efter referencetidens udløb. Statistikken for 2022 udgives med forsinkelse.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2017. I sin nuværende form kan den sammenlignes med årsstatistikken fra Socialstyrelsen og Landsorganisation for Kvindekrisecentre (LOKK). Denne statistik opgør fraflytninger fra centrene og antal henvendelser på centrene. Derudover indsamles mere kvalitative oplysninger, såsom voldstype, varighed af vold, kvindens psykiske helbred. Sverige har statistik over voldsramte.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for kvindekrisecentre under emnet Sociale forhold. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed