Gå til sidens indhold

Kvindekrisecentre

Formålet med statistikken er at tilvejebringe information om kvinder og børn på kvindekrisecentre efter servicelovens § 109, som foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Statistikken blev første gang offentliggjort i april 2018 med 2017 data og medtager kvinder og børn, der har været indskrevet på kvindekrisecenter fra den 1.1.2017.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal ophold og antal kvinder og børn, der er indskrevet på kvindekrisecentre. Statistikken opdeles efter bopælskommune, herkomst, alder og varighed på opholdet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles via kvartalsvise indberetninger fra de enkelte kvindekrisecentre. Det indsamlede data fejlsøges og gengangere fjernes, inden statistikken suppleres med baggrundsoplysninger om kvindernes bopælskommune fra Danmarks Statistiks befolkningsregister. Kvinden kan vælge anonymitet ophold. Det gælder for ca. 9 pct af kvinderne. Når data er fejlsøgt, summeres på antal kvinder og børn, antal ophold, antal ophold med børn.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Social- og Ældreministeriet som har bedt Danmarks Statistik om at indsamle og offentliggøre statistik om ophold på landets kvindekrisecentre. Statistikken kan anvendes til at styrke bredden på det sociale område.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Tællingen er en totaltælling, som dækker alle kvinder på 18 år og derover og børn, der er omfattet af et ophold på et kvindekrisecenter ifølge §109 i Serviceloven. I tællingen er der ca. 9 pct., der er indberettet anonymt, hvilket giver usikkerhed. En fjerdedel af disse mangler fødselsdag. Det kan ikke beregnes gengangere og finde baggrundsvariable. Der er forsøgt at rense for dette ved donorimputering.

Der indberettes på excel, hvor centret inddaterer cpr.nr. på kvinden og evt. børn. Det kan være en fejlkilde. Der er ca. 1 pct. overlappende forløb.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 10 måneder efter referenceperiodens udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2017. I sin nuværende form kan den sammenlignes med årsstatistikken fra Socialstyrelsen og Landsorganisation for Kvindekrisecentre (LOKK). Denne statistik opgør fraflytninger fra centrene og antal henvendelser på centrene. Derudover indsamles mere kvalitative oplysninger, såsom voldstype, varighed af vold, kvindens psykiske helbred. Sverige har statistik over voldsramte.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken blev udgivet i Nyt fra Danmarks Statistik i efteråret 2022. I Statistikbanken offentliggøres tal for kvindekrisecentre under emnet Sociale forhold. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed