Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Berit Taul
39 17 37 95

bpd@dst.dk eller krisecentre@dst.dk

Hent som PDF

Kvindekrisecentre

Data til denne statistik indsamles via kvartalsvise indberetninger fra de enkelte kvindekrisecentre. Det indsamlede data fejlsøges og gengangere fjernes, inden statistikken suppleres med baggrundsoplysninger om kvindernes bopælskommune fra Danmarks Statistiks befolkningsregister. Kvinden kan vælge anonymitet ophold. Det gælder for ca. 9 pct af kvinderne. Når data er fejlsøgt, summeres på antal kvinder og børn, antal ophold, antal ophold med børn.

Kilder

Data indsamles fra kvindekrisecentre i Danmark. Data indeholder oplysninger om hvert ophold, der har været på de enkelte centre, herunder CPR-nr. på kvinden og eventuelt medbragte børn, samt dato for indskrivning. Hvis opholdet er afsluttet, angives ligeledes dato for udskrivning. Hvis der er ønske om anonymitet anvendes et fiktivt CPR-nr. Det gælder for ca. 9 pct. af kvinderne. De indsamlede data suppleres med oplysninger om bopælskommune fra eksisterende register i Danmarks Statistik.

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvist.

Indsamlingsmetode

Data indberettes i regneark. Første gang kvindekrisecentret skal indberette, sendes et skræddersyet regneark til centrets digitale postkasse. Regnearket gemmes elektronisk, opdateres og sendes hvert kvartal til Danmarks Statistik via en sikker uploadløsning på http://www.virk.dk. Kvindekrisecentret adviseres på mail af Danmarks Statistik, når det er tid til at indberette. Såfremt at indberetningen ikke modtages, rykkes kvindekrisecentret. Der rykkes to gange på mail, hvorefter der rykkes per telefon. Hvert år renser Danmarks Statistik centrenes indberetningsregneark. Centrene modtager et regneark med data 2 år tilbage, samt åbne ophold længere tilbage, hvor de fortsætter indberetning. Dette rul kører hvert år.

oplysningssiden for kvindekrisecentre findes der vejledninger, som beskriver, hvordan man indberetter data om kvinder og børn på kvindekrisecentre.

Datavalidering

For at minimere indberetningsbyrden for kvindekrisecentrene er det valgt at have så få fejlsøgninger i selve regnearket som muligt, hvilket øger risikoen for fejlindberetninger. De indsamlede data fejlsøges for åbenlyse fejl og gengangere, fx kan de samme ophold være angivet to gange. Det kan også ske, at én kvinde er angivet at bo på flere kvindekrisecentre samtidigt. Der fejlsøges derudover for periodeangivelse, i forhold til åbne og afsluttede ophold. Alle indskrivninger skal indberettes, men et center kan fx kun have angivet afsluttede ophold, hvilket kan undre, da der så ikke bor nogle på centret.

Der er en del udfordringer i forhold til fejlsøgning af CPR-nr. da disse indtastes manuelt. Data, der ikke ligner CPR-numre fjernes. Det vurderes i løbet af fejlsøgningen, om kvindekrisecentret skal kontaktes og evt. genfremsende rettede data.

Da data først er indsamlet fra 1.1.2017 og frem vurderes det, at det ikke giver mening at sammenligne de første 4-5 år, da der kan bo kvinder, som er indskrevet før 1.1.2017. Derfor kan udviklingen fra periode til periode endnu ikke vurderes. Data kan sammenholdes med Socialstyrelsens og Landsorganisation af Kvindekrisecentres (LOKK) årsstatistik. Antallet af afsluttede ophold kan være lavere, idet Danmarks Statistik kun opgør kvinder og evt. børn, der har været indskrevet fra 1.1.2017 og frem.

Databehandling

Ved periodeafslutning dannes et dataset, der indeholder alle indberettede og fejlsøgte regneark. Det samlede dataset sammenstilles med baggrundsoplysninger fra befolkningsstatistikregistret om bopælskommune. Bopælskommune skal være der, hvor kvinden bor, inden hun kommer på kvindekrisecenter. Hvis denne adresse svarer til en kvindekrisecenteradresse findes bopælen før, kvinden flyttede til denne adresse.

I ca. 9 pct. af de indberettede tilfælde, har kvinden ønsket anonymitet og har dermed et fiktivt CPR-nr. i data, eller kvindekrisecentret har indtastet misvisende CPR-nr. Ved første gennemkørsel er der ca. 9 pct. af populationen, som har invalidt cpr.nr. Ca. 2 pct. findes via donorimputering, dvs. hvis kvindekrisecentret kun har oplyst barnets cpr.nr. i indberetningen kan dette anvendes via befolkningsregistret til at finde kvindens cpr.nr. Det har indflydelse på det endelige datasæt, at der er anonyme kvinder/børn. Når der tælles antal distinkte kvinder/børn vides ikke, hvor mange gengangere, der er. Der er også usikkerhed omkring antal ophold, den enkelte kvinde/barn har haft. Nogle kvinder/børn er angivet anonymt på ét center og ikke anonymt på et andet center. Det er skrevet en vejledning til centrene om, hvorfor kvindernes/børnenes identitet er vigtig i statistik sammenhæng, og centre med mange anonyme ophold er blevet kontaktet og vejledt telefonisk.

Hvis en bruger er registreret med forskellige overlappende ophold på samme institution eller på forskellige institutioner behandles disse ophold efter en række regler.

Efter fejlsøgning tælles distinkte kvinder og børn. Der summeres på antal ophold og antal ophold med børn, inden statistikken er klar til offentliggørelse.

Korrektion

Der foretages ikke korrektion, ud over hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.