Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Berit Taul
39 17 37 95

bpd@dst.dk eller krisecentre@dst.dk

Hent som PDF

Kvindekrisecentre

Tællingen er en totaltælling, som dækker alle kvinder på 18 år og derover og børn, der er omfattet af et ophold på et kvindekrisecenter ifølge §109 i Serviceloven. I tællingen er der ca. 9 pct., der er indberettet anonymt, hvilket giver usikkerhed. En fjerdedel af disse mangler fødselsdag. Det kan ikke beregnes gengangere og finde baggrundsvariable. Der er forsøgt at rense for dette ved donorimputering.

Der indberettes på excel, hvor centret inddaterer cpr.nr. på kvinden og evt. børn. Det kan være en fejlkilde. Der er ca. 1 pct. overlappende forløb.

Samlet præcision

Danmarks Statistik har gjort en del ud af at kontakte kvindekrisecentrene og fortælle om indberetning for dermed at skabe en så ensartet indberetning som muligt. Da der i perioder kan være travlt på det enkelte center, kan det ske, at kvinder og børn som er på centret under et døgn ikke når at blive registreret.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er en totalopgørelse for alle kvinder og børn, der er omfattet af § 109 i Serviceloven. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

I og med der optræder anonyme personer i statistikken, kan der være gengangere, der ikke bliver taget højde for. For disse er det heller ikke muligt at finde baggrundsvariable.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

I ca. 9 pct. af de indberettede tilfælde har kvinden ønsket anonymitet og er dermed angivet med et fiktivt CPR-nr. i data. Det betyder at ca. 93 pct. af kvinder på kvindekrisecentre kan matches med registeroplysninger.

Når der tælles antal distinkte kvinder og børn vides ikke med sikkerhed hvor mange gengangere, der er. Der er også usikkerhed omkring antal ophold, den enkelte kvinde/barn har haft. Nogle kvinder og børn er angivet anonymt på ét center og ikke anonyme på et andet center.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Det skal være muligt for det enkelte kvindekrisecenter at rette 3 år tilbage samt åbne ophold i de løbende indberetninger. Såfremt der skal være revisioner længere tilbage, vurderes dette individuelt. Når data for det enkelte år er dannet, kan datasætte sammenlignes med, hvad der tidligere er indberettet, og det kan vurderes, om statistikken skal revideres.