Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik.
Eva Lotti Hansen
39 17 30 86

ebr@dst.dk

Hent som PDF

Højest fuldført uddannelse

Statistikken dannes som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere og viser derved, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Registret dannes ved at fortolke kvalifikationskarrieren (kvalifikationerne i kronologisk rækkefølge) med henblik på at fastslå skift i kvalifikationsniveauet. En gang årligt dannes endvidere på baggrund af forløbsregistret et statusregister med befolkningen og uddannelsesoplysninger pr. 30. september det pågældende år.

Indholdsbeskrivelse

Der findes følgende variable i registret over højest fuldførte uddannelse:

  • Personnummer (PERSON_ID)
  • Tidspunkt for, hvornår højest fuldførte uddannelse er gældende (HF_VFRA)
  • Tidspunkt for, hvornår højest fuldført uddannelse mister sin gyldighed som højeste uddannelse (HF_VTIL)
  • Institution (INSTNR)
  • Højest fuldført uddannelse (HF_AUDD)
  • Kilde til højest fuldført uddannelse (HF_KILDE)

For nærmere definition af de enkelte variable se dokumentationen i TIMES.

Registret findes i tre andre versioner med tilsvarende variabelindhold:

  1. Højest fuldført almen uddannelse
  2. Højest fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse
  3. Seneste fuldførte uddannelse

Grupperinger og klassifikationer

Ved offentliggørelser af højest fuldførte uddannelse benyttes Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur "DISCED". En beskrivelse af den kan findes på: DISCED

Sektordækning

Populationen består af personer, som er registreret med en kompetencegivende uddannelse i Danmarks Statistiks elevregister eller kvalifikationsregister.

Begreber og definitioner

Højest fuldførte uddannelse: Den højeste uddannelse, som en person på et givet tidspunkt har fuldført. Den højest fuldførte uddannelse defineres i forhold til hovedgrupperne i Danmarks Statistiks uddannelsesnomenklatur (DISCED) og følger det hierarki som uddannelserne har heri. I statistikken opgøres befolkningens højest fuldførte uddannelse årligt pr. 30. september.

Enheder

Den statistiske enhed er fuldførte uddannelseskvalifikationer.

Population

Der er to udgaver af registret over højeste fuldførte uddannelse, et forløbsregister og et statusregister. I forløbsregistret består populationen af personer som er registreret med mindst en kompetencegivende uddannelse i Danmarks Statistiks elevregister eller kvalifikationsregister. Statusregistret dannes på baggrund af forløbsregistret og indeholder oplysninger om befolkningen d. 30. september et giver år og deres højeste fuldførte uddannelse. Det er statusregistret som danner baggrund for offentliggørelserne i statistikbanken.

Indsamlingen af oplysninger om ph.d.-studerende er en årsindsamling. I takt med, at offentliggørelsen af elevregistret er blevet fremrykket, har det siden 2012 ikke været muligt at have data klar samtidig med data fra de øvrige uddannelsesområder. Når registret over befolkningens uddannelse bliver opdateret vil oplysningerne vedrørende ph.d. derfor være et år bagud.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Idet Elevregistret er den primære kilde til oplysninger om den højest fuldførte uddannelse, dækker registret fyldestgørende fra begyndelsen af 1970 og frem, fordi elevregistrets oplysninger starter der. Der findes dog mange oplysninger fra før, som stammer fra kvalifikationsregistret.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal personer.

Referencetid

Forløbsregistrets referencetid er 30. september åååå og opdateres en gang årligt. Statusregistrets referencetid er 30. september åååå og indeholder befolkningen og deres højest fuldførte uddannelse pr. 30. september i det aktuelle år. Statusregistret dannes på baggrund af forløbsregistret og opdateres ligeledes årligt.

Hyppighed

Der sker en årlig opdatering af forløbsregistret og samtidig dannes et statusregistret for det pågældende år.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6.

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde forbundet med denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås på emnesiden: Befolkningens uddannelsesstatus.

Den primære kontaktpersoner er Eva Lotti Hansen, tlf.: 39 17 30 86, email: ebr@dst.dk