Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik.
Eva Lotti Hansen
39 17 30 86

ebr@dst.dk

Hent som PDF

Højest fuldført uddannelse

Med udgangspunkt i elevregistret og kvalifikationsregistret dannes et statistikregister over højest fuldførte uddannelse en gang årligt som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere og viser derved, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Registret dannes ved at fortolke kvalifikationskarrieren (kvalifikationerne i kronologisk rækkefølge) med henblik på at fastslå skift i kvalifikationsniveauet. Statusregistret over højest fuldførte uddannelse dannes på baggrund af forløbsregistret og indeholder oplysninger om befolkningen og deres højest fuldførte uddannelse pr. 30. september det givent år.

Kilder

Når registret Befolkningens Højest Fuldførte Uddannelse dannes, tages der hensyn til kilden, som oplysningen stammer fra, idet visse kilder er mere pålidelige/relevante end andre. Der skelnes mellem 1., 2., 3. og 4. prioritetskilder. Uddannelsesoplysninger fra den højest prioriterde kilde vil altid blive brugt, selvom der evt. findes uddannelsesoplysninger fra en lavere prioriteret kilde på et højere niveau.

Kilder med prioritet 1:

• Voksenuddannelse (HF_KILDE = 1) Voksenuddannelser/åben uddannelse opdateres en gang årligt.

• IDA (HF_KILDE = 5) Danmarks Statistik modtog i 2005 Ingeniørforeningens medlemsregister IDA som indeholder personer, der gennem deres medlemskab af den faglige sammenslutning har en anerkendelse af deres uddannelse.

• Sundhedsdatastyrelsen (HF_KILDE = 8) Danmarks Statistik har siden 1980 brugt Sundhedsstyrelsens autorisationsregister til opgørelsen af højst fuldført uddannelse.

• Styrelsen for International Uddannelse (HF_KILDE = 11) Siden 2007 har Danmarks Statistik en gang årligt modtaget oplysningerne fra Styrelsen for Videregående Uddannelse. Oplysningerne består af uddannelser som er blevet taget i udlandet og som er blevet vurderet og niveau placeret i forhold til det danske uddannelsessystem.

• Uddannelsesoplysninger fra Grønland (HF_KILDE = 12) Siden 2010 har Danmarks Statistik en gang årligt modtaget oplysninger om uddannelser fra Grønland. Oplysningerne består af uddannelsesoplysninger på personer som har modtaget Grønlandsk uddannelsesstøtte. Oplysningerne fra Grønland er ikke klar for det seneste år, når registret over højest fuldført uddannelse bliver dannet og oplysningerne fra denne kilde mangler derfor det seneste år.

• Søfartsstyrelsen (HF_KILDE = 13) Danmarks Statistik modtog i 2010 oplysninger fra søfartsstyrelsens administrative system om fuldførte søfartsuddannelser.

• Ph.d. (HF_KILDE = 14) Danmarks Statistiks ph.d. register indeholder en oplysning om den adgangsgivende uddannelse til ph.d. uddannelsen. Ph.d. registret er ikke klar for det seneste år, når registret over højest fuldført uddannelse bliver dannet og oplysningerne fra denne kilde mangler derfor det seneste år.

• Elev3 (HF_KILDE = 15)

Kilder med prioritet 2:

• Folke & Boligtællingen 70 (HF_KILDE = 2). Undersøgelsen består af selvrapporterede uddannelsesoplysninger og kvaliteten vurderes af Danmarks Statistik som værende mindre god. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysninger fra Folke- & boligtællingen sættes til 1-1-1970. Folke- & boligtællingen 1970 var en engangsundersøgelse og der kommer ikke nye data i denne kilde.

• Indvandrernes medbragte uddannelse, besvaret (HF_KILDE = 3, 17) Besvarede værdier på personer indvandret til og med 2006 registreres med hf_kilde = 3. Besvarede værdier for personer indvandret efter 2006 har HF_KILDE = 17. De selvrapporterede uddannelsesoplysninger fra indvandrere bliver kodet med brede uddannelseskoder, dvs koder der fx blot angiver et bestemt uddannelsesniveau

Kilder med prioritet 3:

• Adgangsgivende uddannelse (HF_KILDE = 19) Personer som indvandrer til Danmark, og påbegynder en uddannelse her, får tildelt et uddannelsesniveau svarende til adgangskravet på påbegyndte uddannelse, hvis personens uddannelsesniveau på indvandringstidspunktet ikke er kendt for Danmarks Statistik, og de startet på den danske uddannelse tidligt tre måneder indvandring.

Kilder med prioritet 4:

• Indvandrernes medbragte uddannelse, imputeret (HF_KILDE = 9, 18) Oplysninger om indvandrernes medbragte uddannelse imputeres, når det ikke har været muligt at få en uddannelsesoplysning på anden måde. Imputerede værdier er oplysninger, som erstatter uoplyste værdier, baseret på besvarelser fra tilsvarende personer. De imputerede data er anvendelige i overordnede statistiske opgørelser, men kan ikke betragtes som valide oplysninger om enkeltpersoners uddannelsesniveau. De imputerede uddannelsesoplysninger bliver kodet med brede uddannelseskoder, dvs koder der fx blot angiver et bestemt uddannelsesniveau. Før juli 2010 eksisterede der to kildekoder for imputerede værdier. HF_KILDE = 9 og 10. Der var på det tidspunkt foretaget to imputeringer. En i forbindelse med den første indvandrerundersøgelse i 1999 (HF_KILDE =9). En ny i maj 2008 til erstatning af den oprindelige imputering, hvor der blev brugt flere oplysninger til imputeringen (HF_KILDE =10). Efter juli 2010 er alle imputerede værdier på personer indvandret til og med 2006 udført efter den metode, som blev anvendt i 2008 og registreres alle med HF_KILDE = 9. Uddannelsesoplysninger for personer indvandret efter 2006 er ved manglende besvarelse imputeret på en ny metode og har HF_KILDE = 18.

Undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse blev første gang gennemført i 1999 og er herefter blevet gennemført med års mellemrum. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysningerne fra indvandreundersøgelserne sættes til datoen for første indvandring til Danmark (sættes til 1-1-1600 hvis datoen mangler).

Ved inddragelse af nye kilder påvirkes højest fuldførte uddannelse også tilbage i tiden afhængig af, hvor langt tilbage de nye data dækker. Dette har betydning, hvis man sammenligner med ældre udgaver af forløbsregistret (PSD_HFUDD) og bevirker databrud i statusregistret (PSD_UDD_STATUS), som ikke ændres i tidligere års versioner.

Når registret over højest fuldført uddannelse opdateres er der to kilder, som ikke er klar med data for det seneste år, Ph.d. (HF_KILDE = 14) og Grønland (HF_KILDE = 12). Oplysninger fra disse to kilder indgår derfor ikke i det seneste år af registret.

Indsamlingshyppighed

Registret er baseret på to registre, hvor oplysninger indsamles en gang årligt.

Indsamlingsmetode

Registret er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks to registre, elevregistret og kvalifikationsregistret.

Datavalidering

Fejlsøgningen er minimal da registret bygger på oplysninger fra andre registre, som allerede er fejlsøgt. Der laves en kontrol af:

  • Udviklingen i hovedgrupperne for højest fuldførte uddannelse over tid.
  • Udviklingen af anvendelsen af kilder over tid.

  • Kontrol af, om der ligger record som tidsmæssigt efterfølges af en ny record med lavere prioritet.

  • Kontrol af, om der ligger to record med samme prioritet, hvor den tidsmæssige første record har et højere niveau end den næste record.
  • Kontrol af, om der ligger to record med samme prioritet og samme hovedgruppe niveau, hvor den tidsmæssige første record har en højere PRIA end den næste record.
  • Kontrol af, om der ligger to record med samme AUDD, hvor den tidsmæssige første record har elevregistret som kilde og den næste ikke har elevregistret som kilde.

Databehandling

Med udgangspunkt i elevregistret og kvalifikationsregistret sker der en vurdering af hver enkelt persons uddannelseskarrierer med henblik på at fastlægge personens højest fuldførte uddannelse.

Højest fuldførte uddannelse vælges efter følgende princip : 1. Højeste prioriteret kilde 2. Hvis der her er flere audd'er vælges højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 35 er sidestillede 3. Hvis der her er flere audd'er vælges højeste PRIA 4. Hvis der her er flere AUDD’er vælges den seneste fuldførte. 5. Hvis der er 2 record med samme AUDD opdateres registret kun, hvis der ikke findes en HF_KILDE = 15 i forvejen.

I forbindelse med dannelsen af registret over højest fuldførte uddannelse indgår kun fuldførte kompetencegivende uddannelser med KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse), 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) eller 7 (overbygning på en videregående uddannelse). Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin fra 6. klasse og opefter alle medtages uanset værdien af variablen KOMP. Desuden indgår AUDD = 0001 som stammer fra indvandrerundersøgelserne og betyder, at man aldrig har gået i skole.

Der dannes på samme måde et datasæt med højest fuldførte almene uddannelse (hovedområderne 10, 20 og 35) og et datasæt med højest fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse hovedområderne (30, 40, 50, 60, 70 og 80).

Endelig dannes et datasæt med seneste fuldførte uddannelse, som en person har afsluttet på et givet tidspunkt.

Seneste fuldførte uddannelse vælges efter følgende princip: 1. Seneste fuldførte uddannelse. 2. Har to fuldførte uddannelser samme afgangstidspunkt vælges højest prioriteret kilder 3. Hvis samme afgangstidspunkt og samme kildeprioritet vælges højeste DISCED hovedområde. 4. Hvis samme afgangstidspunkt, kildeprioritet og samme DISCED hovedområde vælges højeste PRIA

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.