Gå til sidens indhold

Højest fuldført uddannelse

Formålet med statistikken over højest fuldførte uddannelse er at samle oplysninger vedrørende den højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person. Oplysningerne der ligger til grund for registret stammer primært fra Danmarks Statistiks elevregister, med uddannelsesoplysninger tilbage fra starten af 1970'erne. Derudover anvendes oplysninger fra Danmarks Statistiks kvalifikationsregister. Idet elevregistret er den primære kilde til oplysninger om den højest fuldførte uddannelse, dækker registret fyldestgørende fra begyndelsen af 1970 og frem. Der findes dog mange oplysninger fra før, som stammer fra kvalifikationsregistret.

Indhold

Statistikken dannes som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere og viser derved, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Registret dannes ved at fortolke kvalifikationskarrieren (kvalifikationerne i kronologisk rækkefølge) med henblik på at fastslå skift i kvalifikationsniveauet. En gang årligt dannes endvidere på baggrund af forløbsregistret et statusregister med befolkningen og uddannelsesoplysninger pr. 30. september det pågældende år.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Med udgangspunkt i elevregistret og kvalifikationsregistret dannes et statistikregister over højest fuldførte uddannelse en gang årligt som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere og viser derved, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Registret dannes ved at fortolke kvalifikationskarrieren (kvalifikationerne i kronologisk rækkefølge) med henblik på at fastslå skift i kvalifikationsniveauet. Statusregistret over højest fuldførte uddannelse dannes på baggrund af forløbsregistret og indeholder oplysninger om befolkningen og deres højest fuldførte uddannelse pr. 30. september det givent år.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugerne er mange og forskelligartede og statistikken over befolkningens uddannelse er det mest centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højest fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel. Hovedsageligt benyttes oplysningerne i forbindelse med generelle beskrivelser af befolkningen eller udvalgte dele af denne.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Præcisionen og pålideligheden varierer afhængig af, hvilken kilde oplysningerne kommer fra. Mere end 80 pct. af oplysningerne kommer fra administrative kilder, fx uddannelsesinstitutionernes elevsystemer, som er meget pålidelige. Disse kilder har prioritet et, når registret dannes og vil blive anvendt, hvis der findes en oplysning fra en af disse kilder. Andre kilder er ikke så tæt knyttet til uddannelserne og vil ofte være mindre pålidelige. Eksempler på disse kilder er undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse og Folke- og boligtællingen fra 1970, som bygger på selvrapporteret uddannelsesniveau. Dertil kommer, at der imputeres oplysninger på personer, som ikke svarer i undersøgelsen af indvandrernes medbragte uddannelse. De imputerede data er anvendelige i overordnede statistiske opgørelser, men kan ikke betragtes som valide oplysninger om enkeltpersoners uddannelsesniveau.

I forbindelse med de årlige indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne kommer der desuden hvert år oplysninger, som også vedrører tidligere år. Disse forsinkede indberetninger vedrører særligt det seneste år.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives ca. 6 måneder efter slutningen af referencetidspunktet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Forløbsregistret produceres en gang årligt og hele perioden er dermed opgjort på samme måde. På baggrund af forløbsregistret dannes et statusregister med befolkningen pr. 30. september det pågældende år. I tilfælde af, at der sker væsentlige ændringer i den måde forløbsregistret produceres på vil statusregistrene for alle årene blive kørt om. Det sker, at en uddannelse skifter niveau fra et år til det næste. Det vil typisk ikke bevirke, at statusregistrene køres om og derfor påvirker sammenligneligheden over tid. Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) leverer oplysninger til Eurostat vedrørende højest fuldført uddannelse og det er de tal som bliver brugt i forbindelse med internationale sammenligninger af uddannelsesniveauet.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Nye data offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Samtidig offentliggøres nye tal i Statistikbanken og på uddannelseskontorets hjemmeside: Hjemmeside Derudover findes der tal i årspublikationerne: Statistisk Tiårsoversigt og Statistisk Årbog.

Læs mere om tilgængelighed