Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik.
Eva Lotti Hansen
39 17 30 86

ebr@dst.dk

Hent som PDF

Højest fuldført uddannelse

Præcisionen og pålideligheden varierer afhængig af, hvilken kilde oplysningerne kommer fra. Mere end 80 pct. af oplysningerne kommer fra administrative kilder, fx uddannelsesinstitutionernes elevsystemer, som er meget pålidelige. Disse kilder har prioritet et, når registret dannes og vil blive anvendt, hvis der findes en oplysning fra en af disse kilder. Andre kilder er ikke så tæt knyttet til uddannelserne og vil ofte være mindre pålidelige. Eksempler på disse kilder er undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse og Folke- og boligtællingen fra 1970, som bygger på selvrapporteret uddannelsesniveau. Dertil kommer, at der imputeres oplysninger på personer, som ikke svarer i undersøgelsen af indvandrernes medbragte uddannelse. De imputerede data er anvendelige i overordnede statistiske opgørelser, men kan ikke betragtes som valide oplysninger om enkeltpersoners uddannelsesniveau.

I forbindelse med de årlige indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne kommer der desuden hvert år oplysninger, som også vedrører tidligere år. Disse forsinkede indberetninger vedrører særligt det seneste år.

Samlet præcision

I forbindelse med de årlige indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne kommer der hvert år oplysninger, som også vedrører tidligere år. Disse forsinkede indberetninger vedrører særligt det seneste år. Se afsnit 5.08.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Mere end 80 pct. af oplysningerne til befolkningens højest fuldførte uddannelse kommer fra administrative kilder, fx uddannelsesinstitutionernes elevsystemer. Andre kilder er ikke så tæt knyttet til uddannelsesinstitutionerne og vil ofte være mindre pålidelige. Eksempler på disse kilder er undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse og Folke- og boligtællingen fra 1970, som bygger på selvrapporteret uddannelsesniveau. For grupper af personer hvor oplysningerne i stor udstrækning ikke kommer fra administrative kilder (fx indvandrere), er usikkerheden større end usikkerheden for hele befolkningen.

Hvad angår uddannelsesoplysningerne om indvandrene består disse af både selvrapportede og imputerede værdier. De imputerede værdier kan ikke betragtes som valide oplysninger om enkeltpersoners uddannelsesniveau, da de er et resultat af en statistisk model, som bygger på andre personers selvrapporterede uddannelse og karakteristika, herunder oprindelsesland. Fordi den statistiske model, der anvendes til imputeringen, er usikker, så er de imputerede oplysninger mere usikre end de selvrapporterede uddannelsesoplysninger.

Der er i årenes løb lavet flere undersøgelser om indvandreres medbragte uddannelse. En beskrivelse af undersøgelserne af indvandrernes medbragte uddannelse kan ses her: Undersøgelserne.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

I forbindelsen med dannelsen af registret anvendes en række kilder, som har henholdsvis prioritet 1., 2., 3. og 4.

Kilder med prioritet 1 er oplysninger fra administrative kilder fx elevregistret, hvor kvaliteten vurderes af være høj. Disse kilder står for mere end 80 pct. af uddannelsesoplysningerne. Kilder med prioritet 2 er selvbesvarede uddannelsesoplysninger fra indvandrerundersøgelsen og Folke & boligtællingen fra 1970, hvor kvaliteten vurderes som værende mindre god. Kilden med prioritet 3 er uddannelsesoplysninger baseret på en igangværende uddannelse i elevregistret. Personer med uoplyst højest fuldført uddannelse, som er indvandret til Danmark og efterfølgende gået i gang med en uddannelse i elevregistret for tilskrevet den adgangsgivende uddannelse til denne uddannelse, som deres højest fuldførte uddannelse. For de fleste uddannelsers vedkommende er adgangskravene klare men der er nogle kunstneriske uddannelser, hvor det er mere usikkert. Kilden med prioritet 4 er imputerede uddannelsesoplysninger for personer, som det ikke har været muligt at få oplysninger om i forbindelse med undersøgelsen af indvandrernes medbragte uddannelse. Imputerede værdier er oplysninger, som erstatter uoplyste værdier, baseret på besvarelser fra tilsvarende personer. De imputerede data er anvendelige i overordnede statistiske opgørelser, men kan ikke betragtes som valide oplysninger om enkeltpersoners uddannelsesniveau.

Nedenstående tabel viser brugen af kilder.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

I forbindelse med de årlige indberetninger af nye uddannelses oplysninger kommer der også oplysninger som går lidt tilbage i tiden, specielt for det foregående år. Tal for det seneste år må derfor anses for at være foreløbige.