Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Eva Blicher Tryde
39 17 31 64

ebt@dst.dk

Hent som PDF

Grundskoleuddannelser

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark samt Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse.

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Grundskole. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nye udgivelser af Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark, samt Fra grundskole og gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse findes på Nyt fra Danmarks Statistik. Links til tabeller i Statistikbanken og relevante notater kan findes på hjemmesiden om fuldtidsuddannelser.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Grundskole i følgende tabeller:

  • UDDAKT20: Uddannelsesaktivitet i grundskolen
  • SPECIAL1: Elever, grundskolen (offentlige skoler og specialområdet)
  • SPECIAL2: Elever, grundskolen (frie grundskoler)
  • SPECIAL3: Elever, grundskolen (efterskoler)
  • KVOTIEN: Klassekvotienter i grundskolen

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Elevregistret danner grundlag for Danmarks bidrag til Education at a Glance, hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

I forbindelse med offentliggørelser fra grundskolestatistikken følges Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

I tabel UDDAKT20 i Statistikbanken offentliggøres der statistik fordelt på institutionstyperne folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og behandlingscentre, samt andre skoler. Andre skoler angiver 6 forskelige institutionstyper, der max. dækker 20 institutioner med relativt få elever. Institutionerne under Andre skoler er samlet for at sikre diskretionering både for elever og skolerne.

Reference til metodedokumenter

For nærmere information om metode, registrer, nomenklatur og notater henvises til: Fuldtidsuddannelser

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.