Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Herskind
39 17 31 64

hrs@dst.dk

Hent som PDF

Grundskoleuddannelser

Pålideligheden af de uddannelsesmæssige oplysninger vurderes at være god. Uddannelsesoplysningerne i statistikken stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger.

Samlet præcision

Præcisionen af de uddannelsesmæssige oplysninger vurderes at være god. Uddannelsesoplysningerne i statistikken, stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger. Opdateringen af registret fordrer desuden, at man genfinder de aktive elever år for år. Der skal således være kontinuitet i indberetningerne over årene. I modsat fald skal årsagen til den manglende kontinuitet findes og afhjælpes. Det er meget sjældent, at der rettes i data tilbage i tid for grundskolestatistikken. Usikkerheden vil især gælde det seneste år.

Der foretages en totaltælling af alle grundskoleelever på alle godkendte skoler, og statistikken dækker derfor tæt på samtlige børn i Danmark. Enkelte records bliver slettet, hvis cpr-oplysninger mangler, og der ikke kan skabes en personident. Børn, som ikke er indskrevet på en skole, da de modtager hjemmeundervisning, er ikke en del af grundskolestatistikken, hvorfor det reelle antal elever, der modtager undervisning i Danmark er en smule undervurderet.

Klassekvotienter beregnes på baggrund af indberettet klassebetegnelse fra folkeskolerne. I modsætning til andre indberettede oplysninger har Danmarks Statistik ikke hjemmel til at kræve, at skolerne indberetter denne information, og derfor er klassekvotienter behæftet med en vis usikkerhed. Dette kan skyldes, at skolerne registrerer en hel årgang som en klasse eller har udskudt klassedeling i 0. klasse til skoleårets afslutningen. Særligt udskudt klassedeling i 0. klasse medfører at klassekvotienten for 0. klasser er behæftet med mere usikkerhed end klassekvotienter på de andre klassetrin. Denne usikkerhed og andre opmærksomhedspunkter ved klassekvotienter er beskrevet i et notat: Meget få klasser i folkeskolen har over 30 elever fra 2020.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Grundskolestatistikken dækker tæt på samtlige børn i Danmark. Den manglende dækning kan bl.a. skyldes en mangel i indberetningerne fra grundskolerne. En elev kan også i sjældne tilfælde tælle dobbelt. Fx hvis en elev er indskrevet på to skoler ved skoleskift, og den ene skole har registeret et forkert cpr-nummer, så vil eleven ikke blive fjernet i et overlapstjek og vil derved være registreret to steder samtidigt.

Børn, der ikke er indskrevet i en grundskole, fx fordi de i stedet for modtager hjemmeundervisning, indgår ikke i statistikken.

Børn, som der ikke er registreret i CPR, kan indgå. Der kan fx være børn, der lige er ankommet til Danmark, og derfor ikke har fået et cpr-nummer endnu, fx asylbørn og børn af udstationerede til Danmark, og det kan derfor se ud, som om der er mere end 100 pct. i nogle områder dækning.

For at indgå i Grundskolestatistikken skal en institution være oprettet som en grundskole i Undervisningsministeriets Institutionsregister. Der kan være et fåtal af interne skoler som ikke indgår i Institutionsregisteret og derfor heller ikke i Grundskolestatistikken. Det forventes at gøre sige gældende på få bosteder og dagsbehandlingssteder, som vælger at udbyde undervisning i en vis grad til de tilknyttede unge, uden at blive oprettet som en skole i Institutionsregisteret.

I specialtilbud kan det være svært at sætte klassetrin og dermed uddannelsesniveau på de forskellige elever, og derfor sættes det efter alder når skolen ikke opgiver niveauet. Derfor angiver klassetrin ikke altid uddannelsesniveau for denne gruppe af elever. Det tilstræbes at klassetrin i så høj grad som muligt afspejler uddannelsesniveau, men er ikke altid muligt.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Pålideligheden af de uddannelsesmæssige oplysninger vurderes at være god. Uddannelsesoplysningerne stammer fra institutionernes administrative systemer og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger. I samme tidsrum skal grundskolerne indberette samme oplysninger til forskellige myndigheder på området, herunder de økonomiske forhold. Opdateringen af Elevregistret fordrer desuden, at man genfinder de aktive elever år for år. Der skal således være kontinuitet i indberetningerne over årene. I modsat fald skal årsagen til den manglende kontinuitet findes og afhjælpes. På hjemmesiden ligger et notat, som beskriver vigtige forhold vedrørende årets dataindsamling til Elevregistret: Notat om uddannelse.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

I forbindelse med de årlige indberetninger af nye uddannelsesoplysninger kommer der også oplysninger, som går lidt tilbage i tiden, specielt for det foregående år. Tal for det seneste år kan derfor anses for at være foreløbige.