Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Eva Blicher Tryde
39 17 31 64

ebt@dst.dk

Hent som PDF

Grundskoleuddannelser

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af elever i grundskolen fra 0. til 10./11. klasse, samt tilgangen og antal fuldførte uddannelsesforløb. Derudover opgøres klassekvotienter og deltagelse i specialundervisning. Statistikken fordeles efter klassetrin og skoletype, efter elevernes køn, alder, herkomst, nationale oprindelse, samt geografisk efter regioner og kommuner. Grundskolestatistikken er en del af Elevregisteret, som er et forløbsregister, der blev dannet i 1970erne, hvor tilgang og afgang fra det samlede uddannelsessystem belyses.

Indholdsbeskrivelse

Grundskolestatistikken er en del af Elevregistret, som er et forløbsregister, Det er organiseret sådan, at man kan følge de uddannelsesprogrammer, den enkelte har været indskrevet på i løbet af sin uddannelseskarriere. Statistikken dækker uddannelserne fra 0. klasse til 11. klasse.

Statistikken opdateres årligt med indberetningerne fra skolerne. Indberetningen vedrører elevbestanden fra forrige indberetning, samt det forløbne års tilgang og afgang af elever. I forbindelse med afgang oplyses om uddannelsen er gennemført. For 9. og 10. klassetrin kan uddannelsen også bestås med eksamen. De fleste elever starter 1. august ved skoleårets start, men ifm. skoleskift, administrative omlægninger mv. ses tilgang efter 1. august. For grundskolestatistikkens vedkommende kan elever kun fuldføre en uddannelse (klassetrin) i juni, medmindre de går i afgangsklasserne 9. og 10. klassetrin, som også kan afsluttes i august til sygeeksamen. 10. klasse kan desuden afsluttes efter et halvt år på erhvervsskolerne (20/20 klasse), som en del af et EUD-forløb. Afgang før jul i disse 20/20 klasser betegnes som afbrud af uddannelsen. Uddannelse opnået i udlandet indgår ikke i statistikken.

Til Elevregisteret anvendes oplysninger om personident, uddannelseskode, påbegyndelses- og sluttidspunkt for uddannelsen, afsluttet uddannelseskode, afgangsart, dvs. om uddannelsen er afbrudt eller fuldført, uddannelsesdel og uddannelsesform. Udover dette indsamles der samtidigt oplysninger om klassetype, klassebetegnelse, om eleven modtager undervisning i dansk som andet sprog eller er modtagerelev. I foråret indsamles der oplysninger for de elever, som har modtaget specialundervisning i løbet af året. Disse oplysninger indsamles senere, da man i stedet for at indsamle oplysninger om forventet specialundervisning indsamler oplysninger om det omfang specialundervisning, som den enkelte elev har modtaget.

For nærmere beskrivelse af de enkelte variable i Elevregistret, se dokumentationen i TIMES.

Grupperinger og klassifikationer

Uddannelsesaktivitet i grundskolen efter klassetrin, følger DISCED, som er Danmarks Statistiks klassifikation af uddannelser. DISCED er den danske udgave af det internationale klassifikationssystem ISCED.

Skoletyper, der indgår i gruppen af grundskoler, er primært: Folkeskoler, de frie grundskoler (friskoler, lilleskoler, privatskoler mv.), efterskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, specialskoler, dagbehandlingscentre og behandlingshjem. Derudover findes der også uddannelsesinstitutioner for unge med særligt behov, produktionsskoler, 10. klasser på erhvervsskoler, Husholdnings- og håndarbejdsskoler, samt specialskoler for voksne. Elever i grundskolen grupperes efter alderstrin og køn, samt efter herkomst og national oprindelse.

Geografisk opdeles statistikken efter regioner og kommuner.

Sektordækning

Uddannelsessektoren

Begreber og definitioner

Bestand: Elevregistret benyttes til at opgøre tilgang til, bestand og afgang fra det ordinære uddannelsessystem. I forbindelse med offentliggørelser i statistikbanken benyttes følgende definition: Bestand er defineret som personer der er igang på en uddannelse i perioden 30. september åååå.

Fuldført: Elevregistret benyttes til at opgøre tilgang til, bestand og afgang fra det ordinære uddannelsessystem. I forbindelse med offentliggørelser i statistikbanken benyttes følgende definition: Fuldført er defineret som personer der fuldføre en uddannelse i perioden 1. oktober åååå-1 - 30. september åååå.

Tilgang: Elevregistret benyttes til at opgøre tilgang til, bestand og afgang fra det ordinære uddannelsessystem. I forbindelse med offentliggørelser i statistikbanken benyttes følgende definition: Tilgang er defineret som personer der påbegynder en uddannelse i perioden 1. oktober åååå-1 - 30. september åååå.

Enheder

Den statistiske enhed er personer, samt personer per klasse ved angivelse af klassekvotient.

Population

Populationen består af elever, der har været indskrevet på en grundskole i Danmark, der er offentligt reguleret. Det vil sige at Undervisningsministeriet har fastsat rammerne for uddannelserne gennem love og bekendtgørelser. Siden 2007 er alle uddannelser fra 0. til 11. klasse dækket. Op til 2006 var grundskolestatistikken kun dækket fra 8. klassetrin.

Geografisk dækning

Danmark, undtagen Færøerne og Grønland.

Tidsperiode

Elevtal i grundskolen dækker i sin nuværende form tidsperioden fra 2007 og frem. Klassekvotienter findes fra 2009 og frem. Siden 2012 er der opgjort specialundervisning i grundskolen.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Målenheden er antal personer. Ved beregning af klassekvotient angives det som antal personer per klasse.

Referencetid

Referencetidspunktet er 30. september gældende år.

Hyppighed

Statistikken indsamles årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8 Stk. 3. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er minimal, idet oplysningerne indsamles via lokale administrative registre på uddannelsesinstitutionerne eller via systemleverandører. Dog indberetter nogle få institutioner manuelt fx via http://www.virk.dk.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Oplysninger om alle uddannelser, der er samlet i Elevregistret, findes på emnesiden for Fuldtidsuddannelser.