Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Herskind
39 17 31 64

hrs@dst.dk

Hent som PDF

Grundskoleuddannelser

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af elever i grundskolen fra 0. til 10./11. klasse, samt tilgangen og antal fuldførte uddannelsesforløb. Derudover opgøres klassekvotienter og deltagelse i specialundervisning. Statistikken fordeles efter klassetrin og skoletype, efter elevernes køn, alder, herkomst, national oprindelse samt geografisk efter regioner og kommuner.

Indholdsbeskrivelse

Grundskolestatistikken dækker over skoleforløbet for nuværende og tidligere elever i de danske grundskoler. Grundskoler dækker over 0. klasse og op til 11. klasse på folkeskoler, efterskoler, frie grundskoler (friskoler, lilleskoler og privatskoler mv.), specialskoler, dagsbehandling og botilbud med en intern grundskole, kommunale ungdomsskoler samt internationale folkeskoler og frie grundskoler. Langt de fleste starter deres uddannelsesforløb i grundskolen og henover tid går der omkring 700.000 elever på forskellige grundskoler i Danmark.

I Statistikbanken er det muligt at finde informationer på aggregeret niveau om uddannelsesaktivitet i grundskolerne fordelt på en række socio-demografiske faktorer, skoletyper, klassekvotienter på kommuneniveau for normalklasserne i folkeskoler og frie grundskoler samt oplysninger om specialundervisning.

Grundskolestatistikken er en totaltælling, der omfatter alle elever som modtager eller har modtaget grundskoleundervisning på en skole i Danmark. Der er ingen krav om, at man skal bestå grundskolen ved en eksamen, og derfor er der ikke oplysninger om, hvorvidt en elev har været til afgangseksamen eller ej.
Hvert år indberetter grundskoleinstitutionerne elevoplysninger for sidste skoleårs elever, samt elever i det nye skoleår. Det seneste års statistik bliver herved opdateret med en afgang på elevernes forløb.

For nærmere beskrivelse af de enkelte variable i Elevregistret, se dokumentationen i TIMES.

Grupperinger og klassifikationer

Uddannelsesaktivitet i grundskolen efter klassetrin, følger DISCED, som er Danmarks Statistiks klassifikation af uddannelser. DISCED er den danske udgave af det internationale klassifikationssystem ISCED.

Grundskolerne fordeles på følgende skoletyper: Folkeskoler, de frie grundskoler (friskoler, lilleskoler, privatskoler mv.), efterskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, specialskoler, dagbehandlingscentre og behandlingshjem. Derudover findes der også uddannelsesinstitutioner for unge med særligt behov, produktionsskoler, 10. klasser på erhvervsskoler, Husholdnings- og håndarbejdsskoler, samt specialskoler for voksne. Elever i grundskolen grupperes efter alderstrin og køn, samt efter herkomst og national oprindelse.

Geografisk opdeles statistikken efter regioner og kommuner.

Sektordækning

Uddannelsessektoren

Begreber og definitioner

Afbrud: Personer, der afbryder en uddannelse i perioden 1. oktober i det foregående skoleår - 30. september i tællingsåret, som også er det nuværende skoleår.

Bestand: Personer, der er i gang på en uddannelse i perioden 1. oktober i det foregående skoleår - 30. september i tællingsåret, som også er det nuværende skoleår.

Fuldført: Personer, der fuldfører en uddannelse i perioden 1. oktober i det foregående skoleår - 30. september i tællingsåret, som også er det nuværende skoleår.

Klassebetegnelse: Identifikation af klasser fx 3A, 8B. Variablen har ikke noget værdisæt, og det er dermed valgfrit, hvad sekretæren på den indberettende skole kan indtaste i det elevadministrative system.

Klassekvotient: Antal elever med samme klassebetegnelse i en årgangsopdelt normalklasse på en institution og præsenteres på kommunalt niveau. Klassekvotient beregnes kun på folkeskoler og frie grundskoler.

Klassetrin: Det grundskoleniveau en elev modtager undervisning på. I tvivlsspørgsmål om klassetrin, særligt i specialklasser, sættes klassetrin efter alder. En elev kan kun gå på et klassetrin ad gangen.

Klassetype: Klassetype definerer hvilke regler som der gælder ift. undervisning. Mere information om de forskellige klassetyper kan læses her: https://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/grundskole/kl-type

Modtagerelev: Elev, som er tilknyttet en midlertidig modtagerklasse, hvor eleverne modtager undervisning, indtil de sluses ud i en stamklasse. Disse elever er indvandrere og de indplaceres på det klassetrin, som de forventer at kunne modtage undervisning på i en stamklasse.

Tilgang: Personer, der påbegynder en uddannelse i perioden 1. oktober i det foregående skoleår - 30. september i tællingsåret, som også er det nuværende skoleår.

Enheder

Den statistiske enhed er personer.

Population

Populationen er alle personer, der modtager undervisning i grundskolen.

Geografisk dækning

Danmark, undtagen Færøerne og Grønland.

Tidsperiode

Elevtal i grundskolen dækker i sin nuværende form tidsperioden fra 2007 og frem. Klassekvotienter findes fra 2009 og frem. Siden 2012 er der opgjort specialundervisning i grundskolen.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Målenheden er antal personer. Ved beregning af klassekvotient angives det som antal personer per klasse.

Referencetid

Referencetidspunktet er 30. september gældende år.

Hyppighed

Statistikkerne indsamles og udgives årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6 og § 8 Stk. 3. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 452/2008 af 23. april 2008 om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er minimal, idet oplysningerne indsamles via lokale administrative registre på uddannelsesinstitutionerne eller via systemleverandører. Dog indberetter nogle få institutioner manuelt fx via Excel ark.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Oplysninger om alle uddannelser, der er samlet i Elevregistret, findes på emnesiden for Fuldtidsuddannelser.