Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16

sda@dst.dk

Hent som PDF

Bilregistret og opgørelser herfra

Opgørelserne af bilstatistiske oplysninger publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og Danmarks Statistikbank:

Det er muligt at købe mere detaljerede/specialudformede opgørelser, lige som det er muligt at få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Publikationer

Statistikbanken

Indholdet i Danmarks Statistikbank:

I statistikbanken er der serier med

 • månedlige nyregistreringer i faktiske tal; fra og med 1992
 • tilgange og leasing af nye personbiler; fro med 2007
 • månedlige ejerskifter, genregistreringer og brugtvognshandel; fra og med 2000
 • nyregistrerede personbilers energieffektivitet; fra og med juli 1997
 • familiernes bilkøb; fra og med 1999
 • familiernes bilrådighed; fra og med 1999
 • bestandene af køretøjer; fra og med 1993
 • værdien af nyregistrerede peronbiler; fra og med 2004

Månedlige nyregistreringer sæsonkorrigeret med X-12 ARIMA (ikke årsopregnede) fra og med 2007 for:

 • Nyregistrerede personbiler i alt,
 • Nyregistrerede personbiler i husholdningerne,
 • Nyregistrerede personbiler i erhvervene,
 • Tilgang af nye personbiler i alt,
 • Tilgang af nye personbiler i husholdningerne,
 • Tilgang af nye personbiler i arhvervene.

I historiske serier månedlige nyregistreringer sæsonkorrigeret med X-12 ARIMA (årsopregnede) 1996:01 - 2015:01 for:

 • Personbiler i alt,
 • Personbiler i husholdningerne,
 • Personbiler i erhvervene.

I historiske serier endvidere månedlige nyregistreringer sæsonkorrigeret med X-11 ARIMA (ikke årsopregnede) fra 1992:01 - 2002:12 for:

 • Personbiler i alt,
 • Personbiler i husholdningerne,
 • Personbiler i erhvervene.

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Interne dataleverancer:

 • Velstandsstatistik: Køretøjernes ejer- og brugeroplysninger suppleret med data fra en række andre registre i Danmarks Statistik anvendes til velstandsstatistiske opgørelser.
 • Lovmodellen: Data fra bilregistret anvendes til en årlig opgørelse af bilbesiddelse/-rådighed som led i det sammenhængende datagrundlag for regeringens lovmodel.
 • Nationalregnskabet: Data fra bilregistret anvendes sammen med Erhvervsstatistikregistret til årligt at foretage en erhvervsfordeling af den samlede bilbestand samt at foretage en fordeling af nyregistreringer på erhverv og biltyper m.h.p. investeringsberegninger. Registret anvendes også som grundlag for en årlig opgørelse af erhvervenes investeringer i nye motorkøretøjer mhp. en beregning af den indgående moms som led i opgørelsen af det harmoniserede momsgrundlag.
 • Formuer og kapitalapparat: Vha. prisdata for personbiler - ny- og brugtvognspriser - beregnes værdien af husholdningernes og erhvervenes personbiler.

Andre leverancer:

Servicestatistik og specialopgørelser: Bilregistrets data er tilgængelige for DST Consulting, hvor de anvendes til serviceopgaver mod betaling, fx vedrørende markedsforhold. Brugerne er en bred vifte af private virksomheder indenfor bl.a. autobranchen, konsulentvirksomheder og offentlige institutioner.

Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Der kan etableres abonnementsaftaler med levering af standardtabeller eller skræddersyede tabeller tilpasset helt specifikke behov. Betaling herfor sker i henhold til Danmarks Statistiks servicetakster.Oplysninger om tabelmuligheder og -priser fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik

Der frigives der ikke person- eller virksomhedshenførbare oplysninger.

I IDV-/specialopgørelser medfører det som hovedregel, at demografiske og geografiske data ikke krydses med hinanden.

Diskretionering og databehandling

Der tages højde for potentielle diskretioneringsproblemer ved at undlade at producere opgørelser, hvor diskretioneringsproblemer kan forekomme. I praksis betyder det, at der ikke udarbejdes opgørelser med kombinationer af demografiske og geografiske baggrundsvariabler, hvor enkeltpersoner eller -virksomheder kan blive afdækket.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation af bilregistret i Times: Dokumentation af bilregistret og dets data.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.