Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16

sda@dst.dk

Hent som PDF

Bilregistret og opgørelser herfra

Kilderne er det Digitale Motorregister (DMR) og registre i Danmarks Statistik: Erhvervsstatistikregistret, Indkomststatistikregistret, Boligstatistikregistret, Arbejdsklassifikationsmodulet, Uddannelsesklassifikationsmodulet, Det Centrale Oplysningsseddelregister og Befolkningsstatistikregistret.

De centrale databasetabeller fra DMR flettes sammen til datasæt med hhv. nyregistreringer, ejerskifter, brugerskifter, genregistreringer og bestande. Alt efter formål kobles data fra de øvrige registre til vha. ejer- eller brugeridenterne.

Serierne med nyregistreringer, tilgange og leasing samt brugtvognshandel af personbiler sæsonkorrigeres. Kvalitetsmålene for de sæsonkorrigerede serier indikerer, at der er klare sæsonmønstre.

Kilder

Centralregistret for Motorkøretøjer (t.o.m. 2007, herefter SKAT) samt registre i Danmarks Statistik. Fra juni 2012 Det Digitale Motorregister, DMR.

Data vedr. køretøjerne: Centralregistret for Motorkøretøjer, CRM / SKAT, har t.o.m. april 2012 været kilde til registrets oplysninger vedr. køretøjerne, herunder hvem, der ejer dem. F.o.m. juni 2012 er registreringer på køretøjsområdet foretaget i DMR, som også indeholder ældre data konverteret fra CRM.

Indsamlingen af data til CRM er t.o.m. 2007 foretaget på motorkontorer rundt om i landet, hvor man har anmeldt transaktioner for et køretøj, fx en nyregistrering, en ejerændringer eller en teknisk ændring. Når køretøjerne først er registreret, genererer registret løbende en række administrative data som fx oplysninger vedr. syn og afgifter.

Fra 1. januar 2008 blev Centralregistrets (politiets) opgaver med registrering af køretøjer og opkrævning af afgifter (grøn ejerafgift, vægtafgift og vejbenyttelsesafgift) overtaget af SKAT. De ca. 60 motorkontorer er lukket og opgaverne løses nu på skattecentrene. Se også SKAT's hjemmeside vedr. Motor

DMR står fra juni 2012 for alle registreringer via on-line registreringer hos forhandlerne og andre aktører på køretøjsmarkedet. Kilden til en række af de tekniske oplysninger vedr. køretøjerne i CRM/DMR er køretøjernes (standard-)typegodkendelse, som udarbejdes af Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen leverer månedlige data om foretagne bilsyn, som kan kobles på bilregistrets køretøjer. Det drejer sig bl.a. om km-oplysninger fra km-tælleren samt synsresultater.

DMR leveres i en system-til-system løsning, erhvervsregisterdata som datasæt og de øvrige via direkte kobling til data i det personstatistiske datasystem.

Synsdata leveres fra Trafikstyrelsen.

Data vedr. køretøjernes ejere: Baggrundsdata vedr. køretøjernes ejere hentes fra en bred vifte af Danmarks Statistiks registre.

 • Erhvervsstatistikregistret; se statistikdokumentationen vedr. Det erhvervsstatistiske register (ESR) under emner Generel erhvervsstatistik
 • Indkomststatistikregistret; se statistikdokumentationen vedr. Familieindkomster under emnet Indkomst, forbrug og priser
 • Boligstatistikregistret; se statistikdokumentationen vedr. Familieindkomster under emnet Indkomst, forbrug og priser
 • Arbejdsklassifikationsmodulet; se statistikdokumentationen vedr. Familieindkomster under emnet Indkomst, forbrug og priser
 • Uddannelsesklassifikationsmodulet; se statistikdokumentationen vedr. Familieindkomster under emnet Indkomst, forbrug og priser
 • Det Centrale Oplysningsseddelregister; se statistikdokumentationen vedr. Personindkomster under emnet Indkomst, forbrug og priser
 • Befolkningsstatistikregistret; se statistikdokumentationen vedr. Husstands- og familiestatistik under emnet Befolkning og valg

Indsamlingshyppighed

 • Bilregistret opdateres månedligt.
 • Erhvervsregisterdata opdateres kvartalsvis.
 • Befolkningsregistre opdateres årlig.
 • Synsdata leveres månedligt.

Indsamlingsmetode

 • Bilregistret leveres via en system-til-system løsning.
 • Erhvervsregisterdata leveres som datasæt fra Erhvervsregistret.
 • Befolkningsregistre leveres som datasæt fra befolkningsregistrene samt direkte kobling til personstatistiske data.
 • Synsdata leveres som datasæt fra Trafikstyrelsen.

Datavalidering

Der gennemføres ingen kvalitets- og fejlretningsrutiner på bilregistrets data fra DMR, idet DMR som on-line indberetningssystem i Skat allerede er velforsynet med indbyggede fejlkontroller.

Der er etableret en række konsistens- og afstemningsrutiner på tværs af de tabelprodukter fra bilregistret, som indgår i statistikproduktionen. Formålet er dels afstemning i forhold til tidligere producerede opgørelser, dels gardering mod konsistensfejl i publicerede tabeller.

De øvrige data vedrørende ejere og brugere er valideret hos de respektive producenter i Danmarks Statistik.

Databehandling

De månedlige dataleverancer fra DMR består af op mod 400 databasetabeller, hvoraf de centrale i bilregistrets produktionssystem flettes sammen til datasæt med hhv. nyregistreringer, ejerskifter, brugerskifter, genregistreringer og bestande.

Der foretages ingen imputering, vægtning, bortfaldskorrektion eller opregning i produktionsprocessen.

Korrektion

Der foretages sæsonkorrektion af serierne for nyregistrerede personbiler i alt, nyregistrerede personbiler i husholdningerne og nyregistrerede personbiler i erhvervene, lige som de tre tilsvarende serier for brugtvognshandel med personbiler sæsonkorrigeres. Serierne for tllgang i alt, tilgang til husholdningerne og tilgang til erhvrvene sæsonkorrigeres også.

Kvalitetsmålene for de sæsonkorrigerede serier indikerer, at der er klare sæsonmønstre, og at serierne er velegnede til korrektion. Trendværdierne for de seneste seks måneder kan være behæftet med usikkerhed, idet beregningerne delvist er baseret på forecastede tal for nyregistreringer for de kommende måneder.

Der foretages ingen yderligere sæsonkorrektion af de øvrige publicerede opgørelser.

Mere viden om sæsonkorrektion.