Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16

sda@dst.dk

Hent som PDF

Bilregistret og opgørelser herfra

Der er kun små definitoriske forskelle på de begreber, som anvendes i de danske og udenlandske opgørelser, men de er uden indflydelse på hovedtalsniveau.

Der er siden 1994 sket nogle få ændringer i socioøkonomiske grupperinger, familiedefinitioner, kommunale inddelinger og vægtgrænser. Der er på detaljeret niveau inden for disse derfor ikke fuld sammenlignelighed over tid.

Overgangen fra CRM til DMR i 2012 har ikke medført databrud.

International sammenlignelighed

Der er kun små definitoriske forskelle på de begreber, som anvendes i de danske og udenlandske opgørelser, men de er uden indflydelse på hovedtalsniveau.

Sammenlignelighed over tid

Bilregistret og familiedata

  • Den socioøkonomiske gruppering, der vedrører familierne, blev ændret i 1996.
  • Fra og med 2006/2007 er familiedefinitionen ændret, så hjemmeboende børn under 25 år nu indgår i familierne. I den tidligere definition var det kun børn under 18 år, der blev medregnet.
  • Fra og med 2007 er kommuneinddelingen ændret med strukturreformen.

Der er herudover ikke foretaget definitionsmæssige ændringer for de enkelte variabler i registret siden starten i 1992.

Omlægningen af registret i september 2003 har medført, at der f.o.m. dette tidspunkt ikke længere forekommer køretøjer med uoplyst ejerforhold. Dvs. at alle køretøjer kan fordeles på sektor (husholdning eller erhverv) og at næsten alle kan fordeles geografisk.

Publikationerne

Der er ikke væsentlige metodemæssige ændringer mht. opgørelserne fra registret af de forskellige typer af bevægelser og bestand siden 1992, med undtagelse af, at fra og med 1994 er vægtgrænsen mellem varebiler og lastbiler flyttet fra 3.000 kg til 3.500 kg. Bestanden af varebiler forøgedes herved med ca. 90.000 køretøjer.

Der er dog foretaget forskellige indholdsmæssige udvidelser i publikationerne, hovedsagelig med nye underopdelinger til eksisterende grupperinger.

Overgangen fra CRM til DMR har ikke medført databrud i de løbende serier.

Sæsonkorrektion

Modellerne til sæsonkorrigering analyseres med regelmæssige mellemrum. Analysen i januar 2015 medførte, at startåret i de korrigerede serier blev rykket frem til 2007. De sæsonkorrigerede serier, der dækker fra 2000-2014, og som kan findes under historiske serier i Statistikbanken, bliver ikke videreført. Der er ikke flyttet på startåret (2007) med ibrugtagningen af det opdaterede sæosonkorrektionsprogram i 2016.

Sammenhæng med anden statistik

Bilregistret

De anvendte baggrundsvariabler fra andre registre harmonerer definitions- og grupperingsmæssigt med anvendelserne af disse indenfor de statistikområder, hvorfra de indhentes til bilstatistikken.

Der er dog tidsmæssige uoverensstemmelser i kraft af forskellene mellem bilstatistikkens aktualitet og opgørelsestidspunkterne for baggrundsvariablerne. Baggrundsvariablerne fra befolkningsstatistikregistret (bl.a. geografi) kan således være op til 12 måneder gamle, mens indkomstoplysningerne kan være op til 2 år gamle.

Publikationerne

Mht. den opgørelse af nyregistreringer, der publiceres af Danske Bilimportører, og som svarer til de månedlige Nyt-artikler og serierne i Danmarks Statistikbank, forekommer der mindre afvigelser bl.a. forårsaget af definitionsmæssige forskelle vedr. grupperingerne af køretøjer.

Intern konsistens

Data fra bilregistret og familiedata

Der kan være tidsmæssige uoverensstemmelser mellem referencetdspunktet/-perioden i bilstatistikken og opgørelsestidspunkterne for baggrundsvariablerne. Baggrundsvariablerne fra befolkningsstatistikregistret (bl.a. geografi) kan således være op til 12 måneder gamle, mens indkomstoplysningerne kan være op til 2 år gamle.

Der er fuld intern konsistens i bilregistret.