Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16

sda@dst.dk

Hent som PDF

Bilregistret og opgørelser herfra

Bilregistret indeholder aktuelle og historiske oplysninger om køretøjer og disses ejere og brugere.

Den væsentligste opgørelse er af nyregistreringer af køretøjer, der anvendes til vurdering af husholdningernes og erhvervenes forbrug og investeringer - dvs. som konjunkturindikatorer. Herudover opgøres brugtvognshandel, bestande og energieffektivitet.

De vigtigste oplysninger om det enkelte køretøj er dets art, anvendelse, fabrikat, model og variant, vægt og drivmiddel, ejer- og brugerforhold og geografisk lokalisering samt købspris. Der opgøres bestande, nyregistreringer, brugtvognshandel (genregistreringer + ejerskifter). Hertil kommer energieffektivitet og familiernes bilrådighed og bilkøb.

Indholdsbeskrivelse

Bilregistret er etableret i 1992. Det indeholder såvel aktuelle som historiske data for de køretøjer, der var aktive ved registrets start pr. 1. januar 1992 samt de, der siden er kommet til.

Registrets data er frem til juni 2012 kommet fra Centralregistret for Motorkøretøjer, CRM (omlagt i 2003), og derefter fra det Digitale Motorregister, DMR. Omlægningerne har ikke haft nævneværdig indholdsmæssig betydning for bilregistret, og der har ikke været nogen effekt i forhold til databrud i de løbende publicerede serier. DMR indeholder en del flere variabler end CRM, og der er derfor mulighed for nye opgørelser for køretøjer registreret efter DMR's etablering.

Bilregistret er i dag en database med ca. 400 (database-)tabeller med nye og historiske oplysninger om registreringspligtige køretøjer og disses ejere og brugere.

Databasetabellerne indeholder ikke oplysninger om ikke-registreringspligtige køretøjer, fx entreprenørmateriel og militære køretøjer. Visse registreringspligtige køretøjer er heller ikke medtaget, fx en del af politiets køretøjer og køretøjer, der udelukkende anvendes indenfor lukkede områder (bl.a. havne og lufthavne).

Ejerne/brugerne kan på husholdningssiden suppleres op til at dække hele befolkningen ved samkøring med data fra befolkningsstatistiken, mens de på erhvervssiden kan suppleres op til at dække alle virksomheder ved samkørsel med Erhvervsregistret.

De vigtigste oplysninger om det enkelte køretøj er dets art og anvendelse (personbil, varebil, bus, lastbil etc.), fabrikat, model og variant, vægt og drivmiddel, ejer- og brugerforhold og geografisk lokalisering.

De vigtigste oplysninger om befolkningen er familietype, bolig, uddannelse, indkomst, arbejdsstilling og geografisk lokalisering.

De vigtigste oplysninger om virksomhederne er branchetilhørsforhold og geografisk lokalisering. Hertil kommer oplysninger om antal ansatte og omsætning.

Publikationer fra bilregistret:

I Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken formidles løbende opgørelser af bilparkens størrelse og sammensætning samt bevægelser heri som følge af nyregistreringer, genregistreringer og ejerskifter. Der formidles også opgørelser vedr. nyregistrerede personbilers energieffektivitet og værdi samt opgørelser vedr. familiernes bilrådighed og bilkøb.

 • Månedligt publiceres "Nyregistrerede motorkøretøjer" med opgørelser af nyregistreringer i foreløbige og sæsonkorrigerede tal.
 • Bestande og brugtvognshandler opgøres også månedligt.
 • Opgørelser af bilparkens størrelse og sammensætning ultimo året (Motorparken), herunder bl.a. geografiske opdelinger foretages én gang årligt.
 • Opgørelser af nyregistrerede personbilers energieffektivitet (km/liter) og egenvægt foretages én gang årligt.
 • Én gang årligt foretages opgørelser, der belyser alle familier i Danmark mht. deres rådighed over eller køb af køretøjer (personbiler, firmabiler og privatejede varebiler). Opgørelserne er fordelt efter geografi og demografi (familietype, indkomstforhold, uddannelsesforhold, boligforhold, bopæl/geografisk lokalisering, beskæftigelsesforhold).

Grupperinger og klassifikationer

Segmentinddeling af personbiler. Segmentinddelingen af personbiler foretages primært ud fra en vurdering af køretøjernes dimensioner (længde, bredde og højde), men vægt, motoreffekt og udstyr mv. kan også spille ind. Det tilstræbes, at segmenttilknytningen er så objektiv som mulig.

Der er følgende segmenter: Mini, Small, Medium, Large, Small SUV (Special utility vehicle), Large SUV, Small MPV (Multi purpose vehicle), Medium MPV, Large MPV, Sport, Executive og Luxury samt Andre.

I publiceringen er Small og Large SUV lagt sammen til SUV, Small, Medium og Large MPV er lagt sammen til MPV, mens Sport, Executive, Luxury og Andre er lagt sammen til Andre.

Den komplette segmentfortegnelse på fabrikat- og modelniveau findes her Segmentoversigt

Sektordækning

Bilregistret omfatter alle personer og virksomheder, der er eller har været ejere og/eller brugere til et køretøj.

Der anvendes familiedata for samtlige familier i Danmark, lige som der anvendes virksomhedsdata for samtlige virksomheder.

Begreber og definitioner

Bestand: Antal aktive/registrerede køretøjer på et givet tidspunkt.

Bruger: Køretøjets registrerede bruger. Kan være i sektoren husholdninger eller i sektoren erhverv.

Brugtvognshandel: Handel med brugte køretøjer består af genregistreringer af brugte køretøjer og ejerskifter af allerede registrerede køretøjer

Bus: Motorkøretøj til passagertransport med 9 passagerer eller derover ekskl. fører.

Campingvogn: Del af øvrige køretøjer. Påhængsvogn med overnatningsfaciliteter.

Ejer: Køretøjets registrerede ejer. Kan være i sektoren husholdninger eller i sektoren erhverv.

Ejerskift: Skift af ejer for allerede registreret køretøj uden skift af registreringsnummer

Erhverv: Erhvervene er en sektorbetegnelse, der dækker de ejere/brugere, der i registret er identificeret ved et CVR-nummer. Ejer og bruger tilhører enten private husholdninger eller erhvervene.

Erhvervsleasing: Leasingtageren (køretøjets bruger) er en virksomhed, som er forskellig fra leasingselskabet (ejeren).

Genregistrering: Registrering med nyt registreringsnummer af tidligere registreret køretøj eller importeret brugt køretøj

Husholdning: Husholdningerne er en sektorbetegnelse, der dækker de ejere eller brugere, der er identificeret ved et CPR-nummer. Ejer og bruger tilhører enten private husholdninger eller erhvervene.

Køretøj: Bilregistret og publikationerne omhandler registreringspligtige køretøjer, dvs. køretøjer, der i henhold til registreringsbekendtgørelsen skal registreres før de må anvendes på offentlige danske veje.

Lastbil: Motorkøretøj til godstransport. Totalvægt over 3.500 kg.

Leasing: Leasing beskriver det forhold, at en leasingvirksomhed ejer et køretøj, som leases (udlejes) til en anden bruger. Denne kan væe en person - privatleasing - eller en virksomhed - erhvervsleasing.

Motorkøretøj: Delmængde af køretøj; i publikationerne alle køretøjer, som er forsynet med motor til fremdrift. Omfatter person-, vare- og lastbiler, sættevognstrækkere, busser, traktorer, motorcykler og knallerter.

Nyregistrering: Et nyt køretøjs første registrering i bilregistret. Importerede brugte køretøjer genregistreres. Det er normalt køretøjets ejer, der anses som køber, og som anvendes til sektorplacering - i husholdning eller erhverv - af registreringen. I tilfælde af leasing er det køretøjets bruger, der anvendes til sektorplacering.

Personbil: Motorkøretøj til privat persontransport. Færre end 9 passagerer ekskl. fører.

Privatleasing: Leasingtageren (køretøjets bruger) er en privatperson.

Påhængsvogn: Del af øvrige køretøjer. Køretøj uden motor til godstransport. Kan kobles til alle motorkøretøjerne ekskl. knallerter.

Registrering: Ved enhver transaktion vedr. et køretøj i DMR, eksempelvis registrering af et nyt køretøj eller skift af ejer, registreres de nye data i DMR, og hvis der forekommer data fra en tidligere registrering, afsluttes gyldigheden herfor. Enhver transaktion kan henføres til en sektor - husholdningerne eller erhvervene - og det foregår ud fra ejeren. Undtaget herfra er leasing, hvor brugeren anvendes.

Sættevogn: Del af øvrige køretøjer. Køretøj uden motor til godstransport. Kobles normalt til sættevognstrækker, men kan indgå i modulvogntog med kobling til lastbil eller til anden sættevogn (linktrailer).

Sættevognstrækker: Motorkøretøj til trækning af sættevogne.

Tilgang af personbiler til erhvervene: Tilgangen af personbiler til erhvervene er en sum af virksomhedernes nyregistreringer ekskl. leasingbiler, men inkl. leasingvirksomhedernes registreringer til eget brug opgjort ud fra ejerforholdet samt virksomhedernes leasing af nye biler (erhvervsleasing) opgjort ud fra brugerforholdet.

Tilgang af personbiler til husholdningerne: Tilgangen af personbiler til husholdningerne er en sum af husholdningernes nyregistreringer opgjort ud fra ejerforholdet og husholdningernes leasing ud fra brugerforholdet (privatleasing).

Traktor: Del af motorkøretøj. Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km/h. Til anvendelse i landbrug eller entreprenørvirksomhed.

Varebil: Motorkøretøjer til godstransport. Totalvægt op til 3.500 kg.

Øvrige køretøjer: Delmængde af køretøjer; uden motor til selvstændig fremdrift. Omfatter påhængs- og sættevogne, campingvogne, påhængsredskaber og motorredskaber.

Købspris: Købsprisen er den pris inkl. skatter og afgifter mv., som bilkøberen betaler for den nye bil. Det samlede beløb udtrykker værdien af den investering, som køberne har foretaget.

Enheder

 • I opgørelserne af nyregistreringer, bestande og brugtvognshandel anvendes antal køretøjer.
 • I opgørelserne af familiernes bilkøb og -rådighed anvendes familier.
 • I opgørelserne af energieffektivitet anvendes km/liter mv., der viser, hvor langt et køretøj kan køre på 1 liter brændstof.
 • I opgørelsen af værdien af nye personbiler anvendes købspris, der viser den pris inkl. afgifter mv., som køberen betaler for bilen. Opgørelsen sker i løbende priser.

Population

Aktive og tidligere registrerede køretøjer med ejere og brugere i form af personer/familier eller virksomheder. Ikke-bilejende personer/familier og virksomheder.

Geografisk dækning

Opgørelserne dækker hele Danmark ekskl. Færøerne og Grønland.

Opdelinger på regioner, kommuner, landsdele, postnumre eller valgfri områder er mulige ved betalte serviceløsninger.

Tidsperiode

Bilregistret indeholder data for de køretøjer, der var registreret (aktive) pr. 1. januar 1992, samt de køretøjer, der senere er kommet til.

Månedlige opgørelser

 • Serier for nyregistreringer i faktiske tal; fra og med 1992
 • Serier for tilgange og leasing af personbiler fra og med 2007
 • Sæsonkorrigerede serier for nyregistreringer og tilgange af personbiler fra og med 2007
 • Serier for ejerskifter, genregistreringer, brugtvognshandel og bestande; fra og med 2000

Årlige opgørelser

 • Serier for nyregistrerede personbilers energieffektivitet; fra og med juli 1997 (forskudt år)
 • Serier for familiernes bilkøb; fra og med 1999
 • Serier for familiernes bilrådighed; fra og med 1999
 • Serier for bestandene af køretøjer; fra og med 1993
 • Serier for værdien af nyregistrerede personbiler; fra og med 2004.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

 • I opgørelserne af nyregistreringer, bestande og brugtvognshandel anvendes styk (antal køretøjer).
 • I opgørelserne af familiernes bilkøb og -rådighed anvendes antal familier.
 • I opgørelserne af energieffektivitet anvendes km/liter mv.
 • I opgørelsen af værdien af nyregistrerede personbiler anvendes mio. kr.

Referencetid

Bilregistret: Referencetidspunkterne for opgørelser på basis af registret er i princippet valgfri (fra og med 1992), idet nyregistreringer og brugtvognshandel kan opgøres for en valgfri periode ligesom bestandsopgørelser kan ske på et valgfrit tidspunkt.

Publikationerne: Serierne vedr. nyregistreringer, brugtvognshandel og bestande, der ligger bag de forskellige publiceringer heraf, opdateres fra 25-36 måneder bagud en gang om måneden.

 • "Nyregistrerede motorkøretøjer" i Nyt indeholder foreløbige tal for aktuel måned, aktuel måned-12, seneste år og år-1 samt indeværende år til dato. Hertil kommer sæsonkorrigerede tal for de seneste 6 måneder.
 • Serierne i Statistikbanken med bestande, nyregistreringer og brugtvognshandel samt sæsonkorrigerede værdier indeholder værdier for den aktuelle måned.
 • "Motorparken" i Statistikbanken indeholder bestande ultimo seneste opgørelsesår (pr. 31. december).
 • Opgørelserne vedr. energieffektivitet omfatter nyregistreringer i den seneste årsperiode, dvs. juli-juni.
 • Opgørelserne vedr. befolkningen bilrådighed/bilkøb sker ultimo året (pr. 31. december)/for det seneste år.
 • Opgørelserne vedr. værdien af nyregistrerede personbiler sker ultimo første kvartal for det seneste år.

Uoverensstemmelser i referencetid. Der kan være tidsmæssige uoverensstemmelser i kraft af forskellene mellem bilstatistikkens aktualitet og opgørelsestidspunkterne for baggrundsvariablerne i de registre, som bilregistret sammenkøres med. Baggrundsvariablerne fra befolkningsstatistikregistret (bl.a. geografi) kan således være op til 12 måneder gamle, mens indkomstoplysningerne kan være op til 2 år gamle.

Hyppighed

Bilregistret: Registret opdateres en gang om måneden med levering af kopier af DMR's databasetabeller, dvs. færdigbearbejdede data.

Skæringstidspunktet for trækket af oplysninger fra DMR er natten efter den 2. i måneden efter referencemåneden.

Trafikstyrelsen leverer data om foretagne syn med km-observationer i referencemåneden i begyndelsen af måneden efter referencemåneden.

Publikationerne:

 • Månedsartiklerne i Nyt: 12 gange årligt
 • Opgørelserne vedr. Motorparken 1 gang årligt.
 • Opgørelserne vedr. energieffektivitet 1 gang årligt
 • Opgørelserne vedr. familiernes bilrådighed/bilkøb 1 gang årligt.
 • Opgørelserne vedr. værdien af nyregistrerede personbiler 1 gang årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data til bilregistret indsamles med hjemmel i § 6 i Lov om Danmarks Statistik, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer. Lov om Danmarks Statistik

Registret er ikke direkte EU-reguleret, men oplysninger herfra indgår i nationalregnskabet, som er reguleret via Rf 549/2013 (Nationalregnskab).

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret, og der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde. Data indsamles af Skat.

Øvrige oplysninger

Henvendelse til Karina Moric, tlf. 3917 3032, e-mail: kam@dst.dk

Information om servicemuligheder kan fås ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til Karina Moric, tlf. 3917 3032, e-mail: kam@dst.dk eller Søren Dalbro, tlf. 3917 3416, e-mail: sda@dst.dk