Gå til sidens indhold

Bilregistret og opgørelser herfra

Bilregistret er etableret i 1992 med det formål at danne grundlag for statistiske opgørelser vedrørende køretøjer i Danmark, deres ejer- og brugerforhold og deres anvendelse.

Registret danner også grundlag for statistiske opgørelser vedrørende befolkningens bilrådighed og bilkøb, hvor køretøjernes ejere og brugere belyses vha. data fra det befolkningsstatistiske område.

Bilregistret og de øvrige registre anvendes også til forskellige opgørelser og registerudtræk til interne og eksterne brugere.

Indhold

Bilregistret indeholder aktuelle og historiske oplysninger om køretøjer og disses ejere og brugere.

Den væsentligste opgørelse er af nyregistreringer af køretøjer, der anvendes til vurdering af husholdningernes og erhvervenes forbrug og investeringer - dvs. som konjunkturindikatorer. Herudover opgøres brugtvognshandel, bestande og energieffektivitet.

De vigtigste oplysninger om det enkelte køretøj er dets art, anvendelse, fabrikat, model og variant, vægt og drivmiddel, ejer- og brugerforhold og geografisk lokalisering samt købspris. Der opgøres bestande, nyregistreringer, brugtvognshandel (genregistreringer + ejerskifter). Hertil kommer energieffektivitet og familiernes bilrådighed og bilkøb.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kilderne er det Digitale Motorregister (DMR) og registre i Danmarks Statistik: Erhvervsstatistikregistret, Indkomststatistikregistret, Boligstatistikregistret, Arbejdsklassifikationsmodulet, Uddannelsesklassifikationsmodulet, Det Centrale Oplysningsseddelregister og Befolkningsstatistikregistret.

De centrale databasetabeller fra DMR flettes sammen til datasæt med hhv. nyregistreringer, ejerskifter, brugerskifter, genregistreringer og bestande. Alt efter formål kobles data fra de øvrige registre til vha. ejer- eller brugeridenterne.

Serierne med nyregistreringer, tilgange og leasing samt brugtvognshandel af personbiler sæsonkorrigeres. Kvalitetsmålene for de sæsonkorrigerede serier indikerer, at der er klare sæsonmønstre.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Opgørelserne fra bilregistret anvendes bl.a. til konjunkturvurderinger (nyregistreringer mv.), vejgodsundersøgelsen (stikprøvegrundlag), miljøvurderinger (energieffektivitet) og velstandsopgørelser (familiernes bilkøb og -rådighed).

Data fra registret indgår i datagrundlaget for regeringens lovmodel, i nationalregnskabet og i beregninger af værdien af husholdningernes og erhvervenes personbiler.

Registrets køretøjs- og personoplysninger anvendes også til andre samfundsbelysende statistiske opgørelser, herunder serviceopgaver mod betaling.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Bilregistret og opgørelserne herfra er generelt set yderst præcise og pålidelige med kun meget begrænsede ændringer til tidligere publicerede oplysninger. Ændringerne giver erfaringsmæssigt kun anledning til yderst begrænsede ændringer på hovedtalsniveau i tidligere publicerede oplysninger, dvs. < 0,5 promille.

For de sæsonkorrigerede tal er der god kvalitet for alle serierne med veldefinerede sæsonmønstre.

I opgørelserne i Statistikbanken om familiernes bilrådighed/bilkøb er der fuld overensstemmelse med familieopgørelserne i befolkningsstatistikken.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Opgørelserne fra bilregistret publiceres rettidigt og med meget høj punktlighed.

  • Nyregistrerede motorkøretøjer, månedlig: Forventet udgivelsestid 2020 7,6 dage.
  • Energieffektiviteten for nyregistrerede personbiler, årlig: Forventet udgivelsestid 2020 87 dage.
  • Motorparken, årlig: Forventet udgivelsestid 2020 78 dage.
  • Familiernes bilrådighed, årlig: Forventet udgivelsestid 2020 176 dage.
  • Familiernes bilkøb, årlig: Forventet udgivelsestid 2020 177 dage.
  • Værdien af nyregistrerede personbiler,årlig: Forventet udgivelsestid 65 dage.
  • Registret: Registret er opdateret 3 dage efter afslutningen af den foregående (opgørelses-) måned.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er kun små definitoriske forskelle på de begreber, som anvendes i de danske og udenlandske opgørelser, men de er uden indflydelse på hovedtalsniveau.

Der er siden 1994 sket nogle få ændringer i socioøkonomiske grupperinger, familiedefinitioner, kommunale inddelinger og vægtgrænser. Der er på detaljeret niveau inden for disse derfor ikke fuld sammenlignelighed over tid.

Overgangen fra CRM til DMR i 2012 har ikke medført databrud.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Opgørelserne af bilstatistiske oplysninger publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og Danmarks Statistikbank:

Det er muligt at købe mere detaljerede/specialudformede opgørelser, lige som det er muligt at få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed