Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Animalske landbrugsprodukter

Animalske landbrugsprodukter er en månedlig, kvartalsvis og årlig opgørelse af den samlede animalske produktion, samt af de animalske hovedprodukter. Statistikken opgøres i mio. kr. og som mængde- og prisindeks fordelt på varegrupper.

Indholdsbeskrivelse

Denne statistik giver et billede af den samlede animalske produktion i dansk landbrug.

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter opgøres månedligt, kvartalsvist og årligt fordelt på varegruppe, som mængdeindeks og prisindeks.

Samlede værdier for animalske landbrugsprodukter opgøres kvartalsvist og årligt som salgsværdi i alt i mio. kr. samt som mængdeindeks og prisindeks.

Naturmælk

Mængden og salgsværdien for naturmælk omfatter værdien af den samlede indvejede mælkemængde på mejerivirksomheder, producenternes eget forbrug og salget direkte til forbrugere. De anførte tal angiver de opnåede salgsværdier inklusive eventuelle opkrævede superafgifter i henhold til mælkekvoteringsordninger samt generelle produktionsafgifter mv. Læs mere i statistikdokumentationen Mælk og mejeriprodukter.

Økologisk mælk

Mængde- og prisindeks for økologisk mælk gælder udelukkende mælk, som er indvejet på mejerierne som økologisk mælk.

Konsumæg

Salgsværdien for æg til konsum omfatter salget af hønseæg til konsum, herunder producenternes eget forbrug og salget af konsumæg direkte til forbrugerne. Læs mere i statistikdokumentationen Ægproduktion.

Kvæg, svin, fjerkræ, heste og får

Salgsværdien for kød og levende dyr omfatter for de enkelte husdyrarter både de dyr, der slagtes her i landet, og værdien ab producent for de eksporterede levende slagtedyr. Desuden medregnes salgsværdien for avls- og brugsdyr ab producent for de dyr, der eksporteres, mens salget af disse dyr mellem landmænd ikke medregnes, selv om dette salg foregår via mellemhandlere (fx smågrisesalget). I opgørelsen af salgsværdien for kvæg og svin fratrækkes omkostninger til bortskaffelse af døde dyr (Destruktion af dødedyr). Læs mere i statistikdokumentationen Slagtedyr og kødproduktion.

Pelsdyr

Dansk Pelsdyravlerforening opgør årets produktion af skind på pelsdyrfarmene i Danmark og værdien fremkommer ved at anvende de gennemsnitlige auktionspriser (hammerslagspriser) minus producenternes salgsafgift.

Vildt

Vildtforvaltningens opgørelse over jagtudbyttet danner grundlag for opgørelsen af produktionen af vildtkød og værdien af kødet sættes til samme pris som oksekød.

Andre animalske produkter

Andre animalske produkter omfatter salget af honning, udlejning af bier, uld og eksport af rugeæg. Værdien af honning sættes til samme pris som den eksporteret honning i udenrigshandlen, mens mængden er sat til 1.500 tons. Værdien af uldproduktionen estimeres som antallet af får i Landbrugstællingen året før ganget med 50 kr. pr. dyr. Oplysninger om eksporten af rugeæg stammer fra Udenrigshandlen, hvor værdien sættes til 80 pct. af værdien i udenrigshandlen.

Grupperinger og klassifikationer

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter opdeles på varegrupper som indeholder kategorierne:

 • Naturmælk
 • Økologisk mælk
 • Konsumæg
 • Kvæg
 • Svin
 • Fjerkræ
 • Heste
 • Får
 • Pelsdyr
 • Vildt
 • Andre animalske produkter

Sektordækning

Landbrugssektoren.

Begreber og definitioner

Naturmælk: Naturmælk er mælk direkte fra koen, ubehandlet mælk. Det er alle typer af mælk (konventionel mælk, økologisk mælk m.m.). Det er den mælk, som bliver leveret til mejeriet eller anvendt til foder eller eget forbrug hos landmændene.

Fjerkrækød: Kød fra slagtekyllinger, høns, ænder, gæs og kalkuner.

Hestekød: Kød fra alle kategorier af heste opgjort i slagtevægt.

Okse- og kalvekød: Kød fra alle kategorier af kvæg.

Producent slagtninger: Slagtninger foretaget uden for slagterier og slagtehuse.

Produktion af kød: Produktionen af kød er opgjort som kød fra dyr fra godkendte slagtninger på slagterier og slagtehuse plus eksporten af levende slagtedyr (herunder også smågrise) samt slagtninger hos producenter. Alle kategorier er omregnet til slagtevægt.

Slagtevægt: Vægten af den kolde slagtekrop. Der er forskellige definition afhæng af dyreart.

Slagtekrop: Der foreligger en definition af slagtekrop for kvæg, svin, får, lam, fjerkræ.

Svinekød: Kød fra svin (slagtesvin, søer, orner, smågrise mv.).

Vildtkød: Kød fra vildt fx. fasaner, skovduer og rådyr.

Enheder

Enhederne i statistikken er produktionsgrupper inden for den animalsk produktion, mælk, kød herunder er kvæg, svin, får, heste, fjerkræ samt vildt, æg, pelsdyr og andre animalske produkter.

Population

Animalske landbrugsprodukter.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikkens aktuelle tidsserier dækker perioden fra 1995 og frem. Dog kan der findes statistik til starten af 1900-tallet, hvor det har været muligt af sammenligne tidsserier. Ældre data findes i Landbrug 1999-2011, Landbrugsstatistik 1998-1959 og Landbrugsstatistik 1900-1965

Basisperiode

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter offentliggøres med fem forskellige basisår, herunder:

 • 1995=100
 • 2000=100
 • 2005=100
 • 2010=100
 • 2015=100

Måleenhed

Mængder og priser opgøres som indeks. Salgsværdi i alt opgøres i mio. kr.

Referencetid

Måned, kvartal og år.

Hyppighed

Månedlig, kvartalsvis og årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Statistikken er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet er forordningen, som indeholder Danmarks forpligtigelser over for EU.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på data, der indsamles til andre statistikker. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden Animalsk produktion eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.