Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Ægproduktion

Statistikken over ægproduktion er en kvartalsvis og årlig opgørelse af den samlede produktion af konsumæg og rugeæg i Danmark. Den samlede produktion af konsumæg omfatter salg til autoriserede ægpakkerier samt estimater for producenternes forbrug af egne æg og deres direkte salg til private forbrugere. Salg af æg til ægpakkerier er opdelt i produktionsformerne: buræg, skrabeæg, frilandsæg og økologiske æg.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken omfatter den samlede produktion af konsum- og rugeæg i Danmark.

Produktionen af konsumæg opgøres i følgende kategorier: Konsumæg salg til pakkerierne på basis af indberetninger over indvejede æg på fra pakkerierne samt et estimeret forbrug af staldørssalg og eget forbrug hos producenten, Produktionen som indvejedes på pakkerierne fordeles efter produktionsform på buræg, skrabeæg, frilandsæg og økologiske æg. Der er oplysninger om mængder og værdier samt tilhørende priser og noteringer. For konsumæg opgøres mængden af æg i millioner kg. Salgspriser opgøres ab producent samlet for konsumæg (summen af alle æg) og separate for skrabeæg og økologiske æg.

Desuden opgøres produktion af rugeæg fra rugecentraler. Rugeæg danner grundlaget for den fremtidige produktion af høns og slagtefjerkræ.

Grupperinger og klassifikationer

Ægproduktionen opdeles i henholdsvis rugeæg og konsumæg. I den Den Kombinerede Nomenklatur (KN) svarende til henholdsvis:

Rugeæg inkluderer følgende: - I: 0407 11: Æg til udrugning af tamfjerkræ - I: 0407 19: Befrugtede fugleæg til inkubation (undtagen tamfjerkræ)

Konsumæg inkluderer følgende: - I: 0407 21: Æg af tamfjerkræ, med skal (undtagen befrugtet til inkubation), friske

Konsumægproduktionen opdeles efter hvorvidt der er tale om:

  • Salg til pakkerier
  • Eget forbrug samt salg fra producent direkte til forbrugeren (stalddørssalg)

Konsumæg til ægpakkerierne opdeles yderligere efter:

  • Buræg
  • Skrabeæg
  • Frilandsæg
  • Økologiske æg

Sektordækning

Landbrugssektoren. Se desuden Dansk Branchekode DB07, hvor statistikken falder ind under branche 01.47.00 Fjerkræavl.

Begreber og definitioner

Konsumæg: Æg der anvendes til menneskeføde. Det er summen af buræg, skrabeæg, frilandsæg og økologiske æg.

Buræg: Æg fra burhøns. Det er æg fra høns som går i berigede bure, hvilket blandt andet betyder, at en høne skal mindst have et areal på 750 cm2 og buret skal være mindst 2.000 cm2. I et bur må der maksimalt være 10 høner. Buret skal have en rede, et støv-/strå-/sandbad samt en siddepind.

Skrabeæg: Æg fra høns, som går indendørs i flokke på 3.000 til 10.000 stk. Belægningsgraden må† ikke overstige ni æglæggende høner pr. m2 nytteareal. I stalden er reder og siddepinde til rådighed samt mindst 1/3 af gulvarealet skal dækkes med strøelse som er egnet til at tilfredsstille deres etologiske behov dvs strå, høvlspåner, sand eller tørv.

Frilandsæg: Æg som produceres af fritgående høner. Hønsene går i stalde, som er indrettet på samme måde som til produktionen af skrabeæg. I stalden må der maksimal være 9 høner per m2. Der skal være reder og siddepinde samt strøelse på mindst 1/3 af gulvarealet. Hønerne skal om dagen have adgang til fri luft på et udeareal (hønsegård) og der skal være mindst 4 m2 per høne. De fritgående høner lever i flokke på 3.000 til 10.000 stk.

Økologiske æg: Æg fra økologiske høns. Hønsene får økologisk foder. Hønsene går i stalde, hvor der maksimal må være 6 høner per m2. Der skal være rede og siddepinde samt strøelse på mindst 1/3 af gulvarealet. Hønerne skal have adgang til fri luft til et udeareal (hønsegård) og der skal være mindst 4 m2 per høne. Der skal være flere end en hønsegård til rådighed. De økologiske høner lever i flokke op til 3.000 stk.

Rugeæg: Æg til produktion af kyllinger.

Enheder

Ægpakkerier og rugeægscentraler. Desuden estimeres eget forbrug af æg hos ægproducenterne samt deres direkte salg til forbrugerne.

Population

Produktion af konsumæg og rugeæg.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1996 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Produktionen måles i mio. kg æg, priserne i øre per kg æg og den samlede værdi i mio. kr.

Referencetid

Kvartal og kalenderår.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken for rugeæg falder ind under Kommissionens forordning (EF) Nr. 617/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for rugeæg og kyllinger af fjerkræ.

Statistikken for konsumæg er ikke baseret på EU-lovgivning, men hviler på en såkaldt "gentlemans agreement" ESSC 2017/35/8/EN – 16.11.2017, hvilket betyder at det er frivilligt for de enkelte medlemslande at levere data til EU.

Statistikken over ægproduktion indgår derudover i statistikken landbrugets bruttofaktorindkomst og den europæiske Economic Accounts for Agriculture (EAA).

Indberetningsbyrde

Statistikken er indtil 2023 baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik. Fra 2023

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.