Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Ægproduktion

Data på indvejede æg på pakkerierne har en høj kvalitet, da det er lovpligtig, at data skal være registeret i Fødevarestyrelsen. Det samme gælder antallet af rugeæg, hvor det er lovpligtig, at de er registret i Fødevareministreret.

Opgørelsen hos ægproducenterne af æg til eget forbrug og salg direkte til forbrugerne er skønsmæssigt fastsat. Dette forbrug er sat til 12 millioner kg årligt og udskilles separat i statistikbanken.

Samlet præcision

Data på de indvejede æg på pakkerierne har en høj kvalitet både mht. type af æg og mængden af disse, da det er lovpligtig for ægproducenterne at indberette disse data. Det samme gælder antallet af rugeæg, da disse oplysninger er lovpligtige, at registrere og indberette til Fødevareministreret.

Opgørelsen af æg til eget forbrug og salg direkte til forbrugerne er skønsmæssigt fastsat - og det har en vis usikkerhed, da de gennemsnitlige antal høns og dermed æg ikke er kendt. Dette forbrug er sat til 12 millioner årligt og er udskilt separat i statistikbanken, således at brugerne kan vælge at anvende tallene uden dette estimat. Estimatet er muligvis for højt, da 10 procent af den totale produktion anses for at være højt sat.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Produktionen af æg dækker ikke æg hos private udenfor landbrugssektoren. Opgørelsen af rugeæg dækker kun rugeæg på rugerierne. Der er en usikkerhed i estimatet af forbrug af æg hos producenterne og salg af æg direkte til forbrugerne, da vi ikke kender denne usikkerhed, er tallet indsat separat i statistikbanken. . Estimatet er muligvis for højt -13 procent af den totale produktion anses for at være et højt forbrug og salg direkte til forbrugerne.

Det kan ikke kontrolleres om opgørelsen af rugeæg ved månedsskiftet falder i den rigtige måned, men udgangspunktet er at dette sker. Det samme gør sig gældende for de indvejede æg på pakkerierne.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Opgørelserne over æg indvejet på ægpakkerierne er god, samt prisen og værdien af de forskellige ægtyper. Den største usikkerhed er det estimerede forbrug hos ægproducenterne og især salget direkte til forbrugerne. Denne usikkerhed overføres noget til opgørelsen af den totale produktion af æg både mængde og værdi, derfor er data vist både uden og med eget forbrug og direkte salg til forbrugerne.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres så vidt muligt kun endelige tal.